Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Boek IV: Juridische Procedures

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Admin
Admin


Man Aantal berichten : 625
Registration date : 28-04-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Burger
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Boek IV: Juridische Procedures   zo sep 09, 2007 8:29 pm

Boek IV: Over de procedures

Opus 1 : Over de onderzoeksprocedure.

Artikel 1.
De assistent-schout staat de schout bij in alle afdelingen van de Schutterij.

Artikel 1.1.
Naast de assistent-schout bestaat de stadswacht. De stadswacht valt onder de schout en heeft als taak het zorgen voor de veiligheid van de steden door deze te verdediging bij een revolte of aanval van een vijandelijk leger.

Artikel 2.
De (assistent-)schout kan dossiers opstellen, advies geven, aanklachten bij de openbare aanklager leggen, mits hij toestemming van de schout heeft.

Artikel 3.
De openbare aanklager moet het slachtoffer voor de aanvang van de rechtszaak op de hoogte brengen van zijn recht om zich als burgerlijke partij op te stellen indien een rechtszaak volgt. (buiten wet; dit gebeurt eigenlijk automatisch)

Artikel 4.
De openbare aanklager mag het slachtoffer voor aanvang van de rechtszaak op de hoogte stellen van de mogelijkheid om, indien hij/zij dit wenst, bij te worden gestaan door een advocaat of door een relevante groepering of associatie van zijn/haar keuze. De rechter kan, op vraag van het slachtoffer, ook een advocaat toewijzen aan het slachtoffer. Alle kosten zullen bij het slachtoffer liggen.

Artikel 5.
De (assistent-)schout mag alle mogelijke nuttig geachte inlichtingen vragen aan de beklaagde wat hen mogelijk moet maken om een dossier op te stellen. (bijvoorbeeld: een screenshot van zijn "gebeurtenissen".) Indien de beklaagde weigert de gevraagde bewijsstukken te leveren, zal hij/zij beschuldigd worden van "belemmering van de rechtsgang" (verstoring van de openbare orde) en dan zal van hem/haar vermoed worden dat hij/zij schuldig is voor de hem/haar aangaande rechtszaak.

Artikel 6.
De (assistent-)schout mag eveneens alle personen waarvan gedacht wordt dat ze inlichtingen kunnen verschaffen over de zaak ondervragen.

Artikel 7.
Indien er twijfel bestaat over het kapitaal van de beklaagde om een eventuele boete te betalen zal er een screenshot gevraagd worden van diens inventaris van zijn erf en van wat hij op zak heeft. Indien nodig zal een extra bewijs van de Bank van Holland (mocht de beklaagde een rekening met geld op hebben bij de Bank van Holland) gevraagd worden.


Opus 2 : Over de juridische procedure.

Artikel 1.
Na afloop van het onderzoek stelt de (assistent)-schout een onderzoeksdossier op wat hij ter beschikking stelt aan de openbaar aanklager.

Artikel 2.
De openbaar aanklager kan na ontvangst van het onderzoeksdossier:
a. overgaan tot vervolging;
b. de zaak sluiten als er onvoldoende bewijzen zijn;
c. in overleg met de schout een voorstel doen voor een minnelijke schikking in de gevallen omschreven in artikel 3.

Artikel 3.
De openbaar aanklager en de schout kunnen tezamen besluiten een minnelijke schikking aan te bieden in alle gevallen waarin er geen concreet vast te stellen schade is geleden door personen, één of meer steden of organisaties dan wel het Graafschap, of waarin er hier wel sprake van is. Indien het laatste het geval is, dient er toestemming verkregen te worden van de geschade persoon of instantie. Deze toestemming wordt door de burgemeester verleend indien de stad geschaad is of door de graaf indien het graafschap geschaad is.

Artikel 3.1

Een minnelijke schikking is mogelijk indien beide partijen akkoord gaan en kan door beide partijen geïnitieerd worden.

Artikel 4.
Indien de verdachte een minnelijke schikking accepteert houdt dat tevens in de schuldigverklaring voor het gepleegde feit. Een kennisgeving van het aanvaarden van de schikking wordt gedurende ten minste één maand en ten hoogste twee maanden ter inzage gelegd in het kantoor van de Openbaar Aanklager.

Artikel 5.
Als de openbaar aanklager of de burgemeester een procedure start dan verloopt die op de volgende wijze:

  1. De rechtszaak wordt met de akte van inbeschuldigingstelling opgestart. In de akte van beschuldiging wordt 1 delict behandeld. Indien de beklaagde meerdere delicten heeft begaan, dienen deze in een aparte rechtszaak te worden behandeld. 2. Het eerste pleidooi van de verdediging. Dit pleidooi dient binnen 48 uur na het inleveren van de akte van inbeschuldigingstelling te worden aangeleverd. 3. De openbare aanklager heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging. 4. De verdediging heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging. 5. Mits de verdediging een advocaat in dienst heeft genomen, en deze als getuige zijn pleidooien komt houden, dan geldt hiervoor dat het eerste pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het tijdstip van de aanklacht en het tweede pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het requisitoir van de openbare aanklager. 6. De openbare aanklager houdt zijn requisitoir waarin hij een bepaalde straf of de vrijlating eist. Dit requisitoir dient ten laatste 48 uur na de laatste getuigenis te worden gehouden. 7. De verdediging heeft recht op een laatste pleidooi voor de rechter een vonnis uitspreekt. Dit pleidooi dient ten laatste 48 uur na het requisitoir van de openbaar aanklager te worden ingeleverd. 8. De rechter spreekt een vonnis uit.


Artikel 6.
In bijzondere omstandigheden kan de rechter bepalen dat van deze termijnen wordt afgeweken. Van deze termijnen mag in ieder geval worden afgeweken vanaf 3 dagen voor de verkiezing van een nieuwe raad tot aan de benoeming van een nieuwe rechter en openbaar aanklager.
In geval van schending van deze termijnen kan de procedure worden voortgezet waarbij de betreffende stap wordt overgeslagen.

Artikel 7.
Indien de rechter het nodig acht, mag hij de beschuldiging/aanklacht herformuleren of wijzigen en een vonnis vellen volgens de nieuwe beschuldiging. Zo kan hij bijvoorbeeld de aanklacht van verstoring van de openbare orde naar een van verraad veranderen.  

Artikel 8.
De akte van in beschuldiginstelling, of ze nu door de Openbare Aanklager of door een burgemeester wordt geschreven, moet steeds de volgende zaken bevatten:

  -De rechten van de beklaagde (blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces, heeft het recht op een advocaat) -Een formulier (NRP : een link) met uitleg over waar de wetboeken terug te vinden zijn -De aard van het misdrijf of de misdaad voor dewelke de beklaagde voor de rechter moet verschijnen. (Slavernij, Oplichting, Verstoring van de Openbare Orde, Verraad, Hoogverraad of Hekserij) -De naam van de beklaagde. -Alle overige informatie die de Openbare Aanklager of burgemeester nodig acht.


Artikel 9.
De rechter en de Openbare Aanklager behouden zich het recht om het proces verder te zetten indien de beklaagde het graafschap ontvlucht. De rechter behoud zich het een vonnis bij verstek te vellen indien de beklaagde het graafschap minder dan 5 dagen voor de start van het proces heeft verlaten en wanneer hij geen versnelde procedure heeft gevraagd.

Artikel 10.

De bewijsmiddelen:

 • De juridische aktes bewijzen zich door een vooraf bepaald bewijsstuk: het geschrevene. Twee types van aktes (contracten, charters,…) onderscheiden zich: De authentieke akte geschreven door een bevoegd persoon (Advocaat, Rechter of Graaf) en ondertekend door de verschillende partijen. Het vormt zo een absoluut bewijs. Ten tweede zijn er de private aktes die vrij door de betreffende partijen worden geschreven en ondertekend.
 • Andere geschreven bewijsstukken : In de vorm van een screenshot van een fysiek waarneembaar en Res Parendo verklaarbaar bewijsmiddel, zoals een brief of verwonding na een gevecht. Dit bewijsmiddel moet bovendien op Res Parendo verklaarbare wijze in de procedure worden ingebracht. Screenshots worden alleen erkend als deze afkomstig zijn van het IG gedeelte van KdR, het officiële forum van KdR, of een forum erkent door de juridische autoriteit (het Kasteel van Den Haag en de Hollandse Kanselarij)
  - Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt.
  - Andere geschreven bewijsstukken mogen enkel tot het bewijs voor veroordeling voor een strafbaar feit dienen indien zij worden ondersteund door een getuigenis ter terechtzitting van degene die dit bewijsstuk heeft verstrekt.
  - Andere geschreven bewijsstukken, die betrekking hebben op hetgeen zich in de herberg heeft afgespeeld worden niet aanvaard.
 • De bekentenis.
 • Het wettelijk vermoeden van Boek IV, op. 1 artikel 6.
 • Getuigenissen.
 • De vermoedens via aanwijzingen.De rechter moet steeds zijn juridisch gezond verstand gebruiken.Het belang, de relevantie en de juridische waarde van alle bewijsstukken wordt bepaald door de rechter.

Opmerking. Bij het gebruik van bewijsstukken komende van een niet officieel forum moet de administrator van het forum akkoord gaan, alsook de beide partijen, voor zoverre de IRL wetgeving dit allemaal toestaat. Zonder deze toestemmingen mogen deze bewijzen niet meegerekend worden.

Artikel 10.1.
De rechter oordeelt in zijn vonnis over drie zaken
a. is hetgeen waarvan de verdachte wordt beschuldigd wettig en overtuigd bewezen?
b. is hetgeen waarvan de verdachte wordt beschuldigd strafbaar? (krachtens de wet of het ongeschreven recht als bedoeld in de Grondwet opus 3 artikel 8 )
c. welke strafmaat is in dit geval passend?

Het oordeel over al vragen dient in het vonnis te zijn vermeld indien de verdachte schuldig wordt verklaard. Bij de vraag of het feit wettig en overtuigend is bewezen dient de rechter te vermelden op grond van welke bewijsmiddelen hij/zij tot het oordeel komt dat de verdachte het ten laste gelegde heeft gepleegd. Geschreven bewijsmiddelen mogen enkel worden gebruikt in het vonnis indien deze zowel aan de verdediging als de openbaar aanklager voor het uitspreken van het vonnis overhandigd zijn.

Artikel 10.2.
Bij de constatering van een vormfout, dient de Rechter te beoordelen of deze vormfout(en) schade heeft berokkend aan één van de partijen. Wanneer de ene partij niet is geschaad door een handeling van de andere partij, dan kan de Rechter een dergelijke vormfout passeren.
Dit geldt voor vormfouten van zowel de Beklaagde als de Openbaar Aanklager. Vormfouten aan de zijde van de Beklaagde kunnen leiden tot uitsluiting als bewijsmiddel. Vormfouten aan de zijde van de Openbaar aanklager kunnen leiden tot strafvermindering en in zeer ernstige gevallen tot uitsluiting van een bewijsmiddel of verlies van het recht tot vervolging.

Artikel 11.
Bij gevallen van (hoog)verraad wordt de rechter bijgestaan door twee oud-rechters die worden aangewezen door de Graaf van Holland. Zij oordelen tezamen of de beklaagde schuldig is aan wat hem ten laste is gelegd en of deze feiten zijn aan te merken als (hoog)verraad. Bij een schuldigverklaring bepaalt de Rechter van Holland een passende straf.

Artikel 13.
De Juridische Procedure zal niet worden onderbroken omwille de persoonlijk situatie van de beklaagde. Onder persoonlijke situatie valt het verblijven in het klooster, stervende (IG dood) of overleden zijn (verwijderd). Hier kan op oordeel van de Rechter en Openbaar Aanklager een uitzondering voor worden gemaakt.


Opus 3 : Gerechtelijke procedures


Artikel 1.
De strafrechtelijke procedure is altijd een gesloten strafzaak .

Artikel 1.1.
De gesloten strafzaak wordt voorgezeten door de Rechter. De Openbaar Aanklager legt de zaak voor. De Rechter oordeelt over schuld en bepaalt de strafmaat.

Artikel 2.
De beklaagde heeft recht op gerechtelijke bijstand, al dan niet van een advocaat.

Artikel 2.1.
Gerechtelijke bijstand kan worden verleend door een advocaat of ieder ander persoon die de beklaagde gerechtelijk wenst bij te staan.
Voor iemand de naam advocaat mag gebruiken moet hij erkend zijn door het Graafschap Holland en dus lid zijn van de Orde der Advocaten.

Artikel 2.2.
Wanneer de beklaagde iemand in dienst heeft genomen om gerechtelijke bijstand te verlenen, heeft de persoon die de gerechtelijke bijstand levert de keuze, in samenspraak met de beklaagde, om zijn pleidooien te houden op de momenten dat de beklaagde hoort te spreken. Deze pleidooien mogen in combinatie met een eigen pleidooi van beklaagde plaatsvinden, mits duidelijk is aangegeven wie wanneer spreekt. Een andere mogelijkheid is dat de persoon die de gerechtelijke bijstand levert wordt opgeroepen als "getuige" in de zaak en zo zijn pleidooien brengt. Deze twee manieren mogen niet worden gecombineerd en de persoon die de gerechtelijke bijstand levert mag slechts tweemaal een pleidooi houden.

Artikel 3.
Elke overtreder van de wet, individuen alsmede organisaties zijnde groepen, gildes en bedrijven, ongeacht de sociale status wordt berecht door een Rechter, aangesteld door de Graafschappelijke Raad.

Artikel 3.1.
Rechtszaken zullen worden afgehandeld in de beslotenheid van de rechtszaal .

Artikel 3.2.
Groepen, gildes, ordes of bedrijven moeten in hun charter duidelijk vermelden wie , als verantwoordelijke , bij inbreuken van de groep , gilde , orde of bedrijf , aansprakelijk is en dus ook kan gedagvaard worden.

Citaat :


 • Laatst aangepast door Karanda op 7 april 1457.
 • Aangepast door Fleury Tailleur, Schout op 6 november 1456
 • Aangepast door Noë dela Mendoza, Regent op 21 januari 1457
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur, Gravin op 24 juni 1457 (Op.2 Artikel 8.1, 8.2 en 8.3 toegevoegd)
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur, Op.1 Artikel 4, Op 1 Artikel 5, Op 1 Artikel 6, Op. 1 Artikel 7, Op. 1 Artikel 8.
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 26 september 1457, Opus 2, Artikel 1, Punt 8, Opus 3, Artikel 2.3
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 26 september 1457, Op. 2 Artikel 3, Op. 2 Artikel 3.1 toegevoegd.
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 27 september 1457, Op 2 Artikel 4.
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 08 oktober 1457, Op 2 Artikel 7 punt 2.1 toegevoegd.
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 19 oktober 1457, Op 2 Artikel 4 aangepast.
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 21 oktober 1457, Op 2 Artikel 8 aangepast
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 8 december 1457, Op 2 Artikel 8, 8.1.2., 8.2., 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.4.
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 29 januari 1458, Op 1 Artikel 9 toegevoegd, Op 2 Artikel 4 aangepast
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 5 februari 1458, Op 2 Artikel 8, 8.3.2., 8.3.3.
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 30 april 1458, Op 2 Artikel 8.
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 31 oktober 1458, Op 2 Artikel 10 toegevoegd.
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 13 maart 1459, Op. 2 Artikel 7 en 8 aangepast.
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 1 juli 1459, Op. 2, Artikel 7 punt 2.1
 • Aangepast door Alyssa Ciara Tailleur Connor op 3 september 1460, Op. 1, artikel 2 en Op. 2, artikel 1 aangepast.
 • Aangepast door Alyssa Ciara Tailleur Connor op 7 oktober 1460, wijzigingen veldwacht naar assistent-schout, op naar opus.
 • Aangepast door Alyssa Ciara Tailleur Connor op 2 mei 1461, artikel 8 opus 2 aangepast.
 • Aangepast door Alyssa Ciara Tailleur Connor op 12 mei 1461, opus 2 artikel 8 aangepast, artikel 9 geschrapt, nummering aangepast.
 • Aangepast door Alyssa Ciara Tailleur Connor op 3 juni 1461, opus 2 volledig.
 • Aangepast door Alyssa Ciara Tailleur Connor op 24 november 1461, opus 2, artikel 3.1 toegevoegd en opus 2 artikel 10 aangepast.
 • Aangepast door Alyssa Ciara Tailleur Connor op 25 oktober 1462, opus 3, artikel 2 en subartikelen aangepast.


_________________
Admin van het KvdH
Terug naar boven Ga naar beneden
Lara

avatar

Aantal berichten : 4055
Registration date : 25-12-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Boek IV: Juridische Procedures   za aug 22, 2009 9:19 am

Citaat :
De Raad deelt nogmaals een wetswijziging mee.
Citaat :
Oud:
Citaat :
Boek IV Opus 1

Artikel 4.

De openbaar aanklager moet het slachtoffer voor de aanvang van de rechtszaak op de hoogte brengen van zijn rechten :
1-Om zich als burgerlijke partij op te stellen indien een rechtzaak volgt.
2-Om, indien hij/zij dit wenst, bij te worden gestaan door een advocaat of door een relevante groepering of associatie van zijn/haar keuze. De rechter kan, op vraag van het slachtoffer, ook een advocaat toewijzen aan het slachtoffer. Alle kosten zullen bij het slachtoffer liggen.

Artikel 5.

De veldwachters mogen alle mogelijke nuttig geachte inlichtingen vragen aan de beklaagde wat hen mogelijk moet maken om een dossier op te stellen. (bijvoorbeeld: een screenshot van zijn “gebeurtenissen”.) Indien de beklaagde weigert de gevraagde bewijsstukken te leveren, zal hij/zij beschuldigd worden van “belemmering van de rechtsgang” (verstoring van de openbare orde) en dan zal van hem/haar vermoed worden dat hij/zij schuldig is voor de hem/haar aangaande rechtszaak.

Artikel 6.

De leden van de veldwacht mogen eveneens alle personen waarvan gedacht wordt dat ze inlichtingen kunnen verschaffen over de zaak ondervragen.

Artikel 7.

De agenten van de veldwacht of gendarmerie mogen eveneens alle personen waarvan gedacht wordt dat ze inlichtingen kunnen verschaffen over de zaak ondervragen.

Nieuw:
Citaat :
Boek IV Opus 1

Artikel 4.

De openbare aanklager moet het slachtoffer voor de aanvang van de rechtszaak op de hoogte brengen van zijn recht om zich als burgerlijke partij op te stellen indien een rechtzaak volgt. (buiten wet; dit gebeurt eigenlijk automatisch)

Artikel 5.

De openbare aanklager mag het slachtoffer voor aanvang van de rechtszaak op de hoogte stellen van de mogelijkheid om, indien hij/zij dit wenst, bij te worden gestaan door een advocaat of door een relevante groepering of associatie van zijn/haar keuze. De rechter kan, op vraag van het slachtoffer, ook een advocaat toewijzen aan het slachtoffer. Alle kosten zullen bij het slachtoffer liggen.

Artikel 6.

De veldwachters mogen alle mogelijke nuttig geachte inlichtingen vragen aan de beklaagde wat hen mogelijk moet maken om een dossier op te stellen. (bijvoorbeeld: een screenshot van zijn “gebeurtenissen”.) Indien de beklaagde weigert de gevraagde bewijsstukken te leveren, zal hij/zij beschuldigd worden van “belemmering van de rechtsgang” (verstoring van de openbare orde) en dan zal van hem/haar vermoed worden dat hij/zij schuldig is voor de hem/haar aangaande rechtszaak.

Artikel 7.

De leden van de veldwacht mogen eveneens alle personen waarvan gedacht wordt dat ze inlichtingen kunnen verschaffen over de zaak ondervragen.

Artikel 8.

De agenten van de veldwacht of gendarmerie mogen eveneens alle personen waarvan gedacht wordt dat ze inlichtingen kunnen verschaffen over de zaak ondervragen.

Memorie van toelichting:
Citaat :
Na de recente wetswijziging van Boek IV, Opus 1, Artikel 4 naar Boek IV, Opus 1, Artikels 4 & 5, werd er vast gesteld dat de nummering nog moest aangepast worden omdat er twee keer een Artikel 5 aanwezig was. Zodus zijn alle nummers na het oude Artikel 4 één nummer opgeschoven en is het nieuwe Artikel 5 achter Artikel 4 geplaatst.
Was getekend op 21 augustus van het Jaar des Herens 1457,
Christiaan Blub van den Kasteele,
Woordvoerder ad interim namens de Raad van Holland.


Citaat :
De Raad deelt volgende wetswijziging mee;
Citaat :
Volgende Artikels zullen worden toegevoegd;
Citaat :
Boek IV, Opus 3, Artikel 2.3

Wanneer een advocaat in dienst is genomen door de beklaagde, heeft deze de keuze, in samenspraak met de beklaagde, om zijn pleidooien te houden op de momenten dat de beklaagde hoort te spreken. Deze pleidooien mogen in combinatie met een eigen pleidooi van beklaagde plaatsvinden, mits duidelijk is aangegeven wie wanneer spreekt. Een andere mogelijkheid is dat de advocaat wordt opgeroepen als "getuige" in de zaak en zo zijn pleidooien brengt. Deze twee manieren mogen niet worden gecombineerd en een advocaat mag slechts tweemaal een pleidooi houden.

Citaat :
Boek IV, Opus 2, Artikel 1, Punt 8

8. Mits de verdediging een advocaat in dienst heeft genomen, en deze als getuige zijn pleidooien komt houden, dan geldt hiervoor dat het eerste pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het tijdstip van de aanklacht en het tweede pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het rekwisitoor van de Openbare Aanklager.

Memorie van Toelichting;
Citaat :
Artikel 2.3 in Opus 3 en Artikel 1 Punt 8 in Opus 2 zijn beiden toegevoegd aan het wetboek IV over Juridische Procedures, om voorgoed vast te leggen hoe een advocaat te werk moet gaan indien hij/zij aangenomen is door een beklaagde in een rechtszaak. De Raad van Holland vond dit nodig, want er was immers niets terug te vinden over hoe advocaten precies te werk moeten gaan, wat voor sommige advocaten vragen opriep en problemen veroorzaakte. Tevens zal de nummering vanaf Punt 8 worden aangepast in Artikel 1 van Opus 2.

Getekend op 13 september van het Jaar des Herens 1457,


Graaf Colonel van Eckhardt,
Graaf van Holland

Citaat :
De Raad deelt volgende wetswijziging mee;
Citaat :
Oud;
Citaat :
Boek IV, Opus 2, Artikel 3.

Een minnelijke schikking is mogelijk indien beide partijen akkoord gaan. Zodra er een regeling is getroffen, zal het proces worden stopgezet.

Nieuw;
Citaat :
Boek IV, Opus 2, Artikel 3.

Een minnelijke schikking is mogelijk indien beide partijen akkoord gaan.

Boek IV, Opus 2, Artikel 3.1.

Zodra een minnelijke schikking bereikt is, moet de Openbare Aanklager afzien van alle schuldeisen en zal de Rechter "schuldig" vonnissen, met slechts de administratiekosten als straf voor de beklaagde.

Memorie van Toelichting;
Citaat :
Om te verduidelijken wat er gebeurt wanneer een schikking tijdens een Rechtszaak wordt bereikt, is Artikel 3 van Opus 2 verandert en is Artikel 3.1 van Opus 2 toegevoegd.

Getekend op 13 september van het Jaar des Herens 1457,


Graaf Colonel van Eckhardt,
Graaf van Holland

Citaat :
De Raad deelt mee dat in de aankondiging van 21 september 1457 de wetswijziging van Boek IV, opus 2 artikel 4 onder de verkeerde naam staat. De volgende aankondiging klopt daardoor niet:

Citaat :
De Raad deelt volgende wetswijziging mee;
Citaat :
De volgende wijziging heeft plaats gevonden in het wetboek
Citaat :
Boek IV, opus 2 artikel 4


De akte van in beschuldiginstelling, of ze nu door de Openbare Aanklager of door een burgemeester wordt geschreven, moet steeds de volgende zaken bevatten:

-De rechten van de beklaagde (blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces, heeft het recht op een advocaat)

-Een formulier (NRP : een link) met uitleg over waar de wetboeken terug te vinden zijn

-De aard van het misdrijf of de misdaad voor dewelke de beklaagde voor de rechter moet verschijnen. (Slavernij, Oplichting, Verstoring van de Openbare Orde, Verraad, Hoogverraad of Hekserij)

-De naam van de beklaagde.

-Alle overige informatie die de Openbare Aanklager of burgemeester nodig acht.

Citaat :
herbergwet, Opus 1, Artikel 5

De akte van in beschuldiginstelling, of ze nu door de Openbare Aanklager of door een burgemeester wordt geschreven, moet steeds de volgende zaken bevatten:

-De rechten van de beklaagde (blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces, heeft het recht op een advocaat)

-Een formulier (NRP : een link) met uitleg over waar de wetboeken terug te vinden zijn

-De aard van het misdrijf of de misdaad voor dewelke de beklaagde voor de rechter moet verschijnen. (Slavernij, Oplichting, Verstoring van de Openbare Orde, Verraad, Hoogverraad of Hekserij)

-De naam van de beklaagde.

-Een bewijs van het volledige kapitaal van de beklaagde (een screenshot waarop het kapitaal op het erf én het geld op zak samen te zien zijn) met indien nodig een extra bewijs van de Bank van Holland (mocht de beklaagde een rekening met geld op hebben bij de Bank van Holland)

-Alle overige informatie die de Openbare Aanklager of burgemeester nodig acht.

Citaat :
Memorie van Toelichting;

Om te voorkomen dat mensen via het Keizerlijk Handvest onder een boete uitkomen, door hun geld op het erf of op de bank te plaatsen, wordt met het nieuwe punt in Artikel 4 gezorgd dat de Rechter op de hoogte is van de financiële situatie van de beklaagde.

Getekend op 21 september van het Jaar des Herens 1457,


Niekhzm,
woordvoerder

Hierbij deelt de raad de wel kloppende aankondiging mee:

Citaat :
De volgende wijziging heeft plaats gevonden in het wetboek

Oud:

Citaat :
Boek IV, opus 2 artikel 4


De akte van in beschuldiginstelling, of ze nu door de Openbare Aanklager of door een burgemeester wordt geschreven, moet steeds de volgende zaken bevatten:

-De rechten van de beklaagde (blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces, heeft het recht op een advocaat)

-Een formulier (NRP : een link) met uitleg over waar de wetboeken terug te vinden zijn

-De aard van het misdrijf of de misdaad voor dewelke de beklaagde voor de rechter moet verschijnen. (Slavernij, Oplichting, Verstoring van de Openbare Orde, Verraad, Hoogverraad of Hekserij)

-De naam van de beklaagde.

-Alle overige informatie die de Openbare Aanklager of burgemeester nodig acht.

Nieuw:

Citaat :
Boek IV, opus 2 artikel 4

De akte van in beschuldiginstelling, of ze nu door de Openbare Aanklager of door een burgemeester wordt geschreven, moet steeds de volgende zaken bevatten:

-De rechten van de beklaagde (blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces, heeft het recht op een advocaat)

-Een formulier (NRP : een link) met uitleg over waar de wetboeken terug te vinden zijn

-De aard van het misdrijf of de misdaad voor dewelke de beklaagde voor de rechter moet verschijnen. (Slavernij, Oplichting, Verstoring van de Openbare Orde, Verraad, Hoogverraad of Hekserij)

-De naam van de beklaagde.

-Een bewijs van het volledige kapitaal van de beklaagde (een screenshot waarop het kapitaal op het erf én het geld op zak samen te zien zijn) met indien nodig een extra bewijs van de Bank van Holland (mocht de beklaagde een rekening met geld op hebben bij de Bank van Holland)

-Alle overige informatie die de Openbare Aanklager of burgemeester nodig acht.

Citaat :
Memorie van Toelichting;

Om te voorkomen dat mensen via het Keizerlijk Handvest onder een boete uitkomen, door hun geld op het erf of op de bank te plaatsen, wordt met het nieuwe punt in Artikel 4 gezorgd dat de Rechter op de hoogte is van de financiële situatie van de beklaagde.

Getekend op 26 september van het Jaar des Herens 1457,


An Mathilde van Eckhardt Connor

Citaat :

De Raad deelt mee dat de volgende aankondiging verkeerd is en kondigt hier dan ook het juiste aan:

Citaat :
Wetswijziging strafwetboek

De Raad deelt mee dat de volgende wetswijziging en verplaatsing plaatsgevonden heeft:

Citaat :
Opus 4 artikel 5 van het oude strafwetboek:

Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt.

Nieuw artikel:

Citaat :
Opus 2: Over de juridische procedure.

Artikel 7


2.1 Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt. Screens van de oude versie van DKR worden niet aanvaard.

Memorie van toelichting:
Het volgende artikel is uit het oude strafwetboek gehaald en in het wetboek juridische procedure geplaatst gezien het onderdeel is van de procedure.
Er is ook gebleken dat de oude versie van DKR niet langer update en daardoor zijn deze screens niet langer toegstaan om te gebruiken om zo misverstanden te vermijden.

Getekend op 6 oktober van het Jaar des Herens 1457,An Mathilde van Eckhardt Connor

Hierbij deelt de raad de juiste verandering mee:

Citaat :
Toevoeging Boek IV: Juridische Procedures

De Raad deelt mee dat de volgende toevoeging plaatsgevonden heeft:

Citaat :
Opus 2: Over de juridische procedure.

Artikel 7


2.1 Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt. Screens van de oude versie van DKR worden niet aanvaard.

Memorie van toelichting:
Het volgende artikel is toegevoegd aan het wetboek juridische procedures omdat het noodzakelijk is om juiste en geldige bewijzen te verkrijgen voor een rechtszaak.
Er is ook gebleken dat de oude versie van DKR niet langer update en daardoor zijn deze screens niet langer toegestaan om te gebruiken om zo misverstanden te vermijden.
Getekend op 8 oktober van het Jaar des Herens 1457,An Mathilde van Eckhardt Connor

Citaat :
Wetswijziging Juridische procedures

De Raad deelt mee dat de volgende wetswijziging heeft plaatsgevonden:
Citaat :

Oude artikel:
Citaat :
Boek IV, Opus 2, Artikel 4

-Een bewijs van het volledige kapitaal van de beklaagde (een screenshot waarop het kapitaal op het erf én het geld op zak samen te zien zijn) met indien nodig een extra bewijs van de Bank van Holland (mocht de beklaagde een rekening met geld op hebben bij de Bank van Holland)

Nieuwe artikel:
Citaat :
Boek IV, Opus 2, Artikel 4
-Een bewijs van het volledige kapitaal van de beklaagde (een screenshot waarop het kapitaal op het erf én het geld op zak samen te zien zijn) met indien nodig een extra bewijs van de Bank van Holland (mocht de beklaagde een rekening met geld op hebben bij de Bank van Holland), bij alle aanklachten exclusief Oplichting en Slavernij.


Memorie van Toelichting
Citaat :

Het punt over de kapitaalscreen, zoals beschreven onder Artikel 4, Opus 2, boek IV, is aangepast zodat een kapitaalscreen niet meer in de aanklacht aanwezig moet zijn bij kleine delicten. Dit is omdat de noodzaak van een kapitaalscreen bij kleine delicten veel kleiner is, want er worden nooit echt grote boetes uitgeschreven bij zulke delicten. Voortaan zullen dus alleen matige tot ernstige delicten een kapitaalscreen van de beklaagde in de aanklacht nodig hebben.

Getekend op 17 oktober van het Jaar des Herens 1457,


An Mathilde van Eckhardt Connor

Citaat :
Wetswijziging Juridische Procedures

Oud artikel:

Citaat :
Boek IV Opus 2 artikel 8

Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit: de rechter zelf, 2 edelmannen van de provincie en de burgemeesters.
Dit college moet dan volgens een 2/3de meerderheid de schuld bepalen en vervolgens via een normale meerderheid een gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Nieuw artikel:

Citaat :
Boek IV Opus 2 artikel 8

Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit: de rechter zelf, 2 edelmannen van de provincie, aangesteld door de Graaf/Gravin van Holland, en de burgemeesters.
Dit college moet dan volgens een 2/3de meerderheid de schuld bepalen en vervolgens via een normale meerderheid een gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.
Citaat :
Memorie van Toelichting

Met de verandering van Artikel 8 in Opus 2 is het gewoonterecht omtrent de Edelmannen in het college der rechters vastgelegd in de wet, waarbij dus nu zwart op wit staat dat de Graaf van Holland de twee edelmannen uit het college aanstelt.


Getekend op 19 oktober van het Jaar des Herens 1457,An Mathilde van Eckhardt Connor


Citaat :
Wetswijziging Juridische Procedures

De Raad deelt de volgende wetswijziging in Boek IV, Opus 2 mee:

Citaat :
Oude wet:

Artikel 8

Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit: de rechter zelf, 2 edelmannen van de provincie, aangesteld door de Graaf/Gravin van Holland, en de burgemeesters.
Dit college moet dan volgens een 2/3de meerderheid de schuld bepalen en vervolgens via een normale meerderheid een gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Artikel 8.1.

Het College van Rechters behoudt de vorm van aanvang.

Artikel8.2.

Zodra het College van Rechters bekend is, zal er niemand meer aan dit College toegevoegd kunnen worden.

Artikel8.3.

Indien een lid van het College van Rechters aangeklaagd wordt voor (hoog)Verraad zal deze uit het College gezet worden.

Citaat :
Nieuwe wet:

Artikel 8.

Bij gevallen van hoogverraad moet de Rechter worden bijgestaan door een College van Rechters, bestaande uit: de Rechter van Holland, 2 oud-Rechters van het Graafschap, aangesteld door de Graaf/Gravin van Holland, en de Burgemeesters van alle Hollandse steden.

Artikel 8.1.1.

Het overleg van het College van Rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Artikel 8.1.2.

Indien een lid van het College van Rechters betrokken blijkt te zijn bij de zaak, of indien een lid verwant is met de beklaagde of het slachtoffer tot in de 3de graad of lager, dan zal deze niet tot het College van Rechters worden toegelaten.

Artikel 8.2.

Het College van Rechters moet worden samengesteld en aangekondigd binnen de week na het voorlezen van de Akte van Inbeschuldigingstelling.

Artikel 8.2.1.

Het College van Rechters behoudt de vorm van aanvang tot de zaak is afgelopen en er een vonnis heeft plaatsgevonden.

Artikel 8.3.

Het College van Rechters moet met een 2/3 meerderheid de schuld of onschuld van de beklaagde bepalen.

Artikel 8.3.1.

Indien het College van Rechters de beklaagde schuldig acht, moeten ze, ditmaal met een normale meerderheid, een gepaste straf overeenkomen. Hiervoor doet de Rechter van Holland een voorstel, waarna erover gestemd kan worden.

Artikel 8.3.2.

Indien er 14 dagen na het einde van een eerste stemming over de schuld of onschuld van de beklaagde nog geen 2/3 meerderheid is bereikt onder de leden van het College van Rechters, dan zullen de Rechter en de 2 oud-Rechters onderling een stemming houden over de schuld of onschuld van de beklaagde, wederom met een 2/3 meerderheid. Deze stemming moet gehouden worden in het College van Rechters.

Artikel 8.3.3.

Indien er 14 dagen na het einde van een eerste stemming over een gepaste straf geen meerderheid is bereikt onder de leden van het College van Rechters, dan zullen de Rechter en de 2 oud-Rechters onderling tot een gepaste straf moeten komen, de bespreking hieromtrent moet plaatsvinden in het College van Rechters en de uitslag moet unaniem zijn.

Artikel 8.4.

Indien een lid van het College van Rechters wordt aangeklaagd voor (hoog)verraad, dan zal deze onmiddellijk uit het College worden gezet.
Citaat :
Memorie van Toelichting

Omdat bij de laatste zaak van hoogverraad de inefficiëntie van het systeem naar boven is gekomen, zijn de artikels omtrent het College van Rechters grondig herzien en uitgebreid.

Oud Artikel 8 is opgesplitst over meerdere artikels, zijnde Artikels “8.”, “8.1.1.”, “8.3.” en “8.3.1.”.
Oud Artikel 8.1. is verandert naar Artikel “8.2.1.” en lichtjes uitgebreid.
Oud Artikel 8.2. is verwijdert omdat dit al vervat zit in Artikel “8.2.1.”.
Oud Artikel 8.3. is inhoudelijk lichtjes aangepast en is Artikel "8.4." geworden.

Nieuw Artikel “8.” omvat nu geen edelen meer, maar oud-Rechters. Dit om objectievere rechtspraak te bekomen en tevens om, indien er onenigheid is in het College van Rechter, beter te kunnen ingrijpen.
Nieuw Artikel “8.1.2.” is toegevoegd om een eerlijke en objectieve rechtspraak te garanderen.
Nieuw Artikel “8.2.” is toegevoegd om een tijdstip van stichting vast te leggen.
Nieuw Artikel “8.3.1.” omvat nu de werkwijze om tot een geschreven vonnis te komen.
Nieuw Artikel “8.3.2.” is toegevoegd om in te grijpen wanneer er geen 2/3 meerderheid kan worden bereikt. Omdat het Artikel pas ingrijpt 2 weken na de eerste stemming, zal er voor de eerste stemming tijd genoeg zijn om te discussiëren en na de eerste stemming eveneens, alleen ingekort tot 2 weken.
Nieuw Artikel “8.3.3.” is toegevoegd om in te grijpen wanneer er geen meerderheid kan worden bereikt. Omdat het Artikel pas ingrijpt 2 weken na de eerste stemimng, zal er voor de eerste stemming tijd genoeg zijn om te discussiëren en na de eerste stemming eveneens, alleen ingekort tot 2 weken.
Nieuw Artikel “8.4.” is verandert zodat het duidelijk is dat een lid van het College van Rechters onmiddellijk bij (hoog)verraad-aanklacht uit het College moet worden gezet.

Over verwantschap en de graden: men is in de eerste graad verwant met vrouw, kinderen en ouders. Men is in de tweede graad verwant met grootouders, kleinkinderen, broers/zussen en schoonouders. Men is in de derde graad verwant met neven/nichten, schoonbroers/zussen, schoonouders, overgrootouders. (Deze lijst is mogelijks niet compleet, maar het idee is er hopelijk mee duidelijk.)
Getekend op 6 december van het Jaar des Herens 1457,An Mathilde van Eckhardt Connor

Citaat :
[rp]Aankondiging

Inwoners van Holland,

Vandaag, 28 januari van het Jaar onzes Heren 1458, deelt de raad van Holland u de volgende wetswijziging mee:

Citaat :
huidige versie schreef:
Boek IV: Juridische Procedures
Opus 2: Over de juridische procedure.
Artikel 4.

De akte van in inbeschuldigingstelling, of ze nu door de Openbare Aanklager of door een burgemeester wordt geschreven, moet steeds de volgende zaken bevatten:

-De rechten van de beklaagde (blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces, heeft het recht op een advocaat)

-Een formulier (NRP : een link) met uitleg over waar de wetboeken terug te vinden zijn

-De aard van het misdrijf of de misdaad voor dewelke de beklaagde voor de rechter moet verschijnen. (Slavernij, Oplichting, Verstoring van de Openbare Orde, Verraad, Hoogverraad of Hekserij)

-De naam van de beklaagde.

-Een bewijs van het volledige kapitaal van de beklaagde (een screenshot waarop het kapitaal op het erf én het geld op zak samen te zien zijn) met indien nodig een extra bewijs van de Bank van Holland (mocht de beklaagde een rekening met geld op hebben bij de Bank van Holland), bij alle aanklachten exclusief Oplichting en Slavernij.

-Alle overige informatie die de Openbare Aanklager of burgemeester nodig acht.

nieuw voorstel schreef:
Boek IV: Juridische procedures
Opus 1 Over de onderzoeksprocedure.
Artikel 9

Indien er twijfel bestaat over het kapitaal van de beklaagde om een eventuele boete te betalen zal er een screenshot gevraagd worden van diens inventaris van zijn erf en van wat hij op zak heeft. Indien nodig zal een extra bewijs van de Bank van Holland (mocht de beklaagde een rekening met geld op hebben bij de Bank van Holland) gevraagd worden.

Citaat :
Memorie van Toelichting: Mits letterlijke interpretatie van het oude artikel, zou een screenshot van de beklaagde verplicht zijn bij de akte van inbeschuldigingstelling. Een dergelijke medewerking wordt echter dikwijls geweigerd, waardoor aan de verplichting om dit bewijsstuk toe te voegen niet voldaan kan door de Openbare Aanklager. Om te vermijden dat dit zou betekenen dat de aanklacht ongeldig wordt, is het artikel verplaatst, en is het niet langer verplicht voor de akte van inbeschuldigingstelling.
Getekend en verzegeld te Den Haag,
De 28e van de maand Januari van het Jaar onzes Heren 1458Namens de Raad van Holland,
Reinaldo Nuno Refiam Sonho van Rapenburghe dela Mendoza
Woordvoerder
[/rp]

Reficul schreef:
Citaat :
[rp]Aankondiging

Inwoners van Holland,

Vandaag, 3 februari van het Jaar onzes Heren 1458, deelt de raad van Holland u de volgende wetswijziging mee:

Oud artikel schreef:
Artikel 8.

Bij gevallen van hoogverraad moet de Rechter worden bijgestaan door een College van Rechters, bestaande uit: de Rechter van Holland, 2 oud-Rechters van het Graafschap, aangesteld door de Graaf/Gravin van Holland, en de Burgemeesters van alle Hollandse steden.

Artikel 8.1.1.

Het overleg van het College van Rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Artikel 8.1.2.

Indien een lid van het College van Rechters betrokken blijkt te zijn bij de zaak, of indien een lid verwant is met de beklaagde of het slachtoffer tot in de 3de graad of lager, dan zal deze niet tot het College van Rechters worden toegelaten.

Artikel 8.2.

Het College van Rechters moet worden samengesteld en aangekondigd binnen de week na het voorlezen van de Akte van Inbeschuldigingstelling.

Artikel 8.2.1.

Het College van Rechters behoudt de vorm van aanvang tot de zaak is afgelopen en er een vonnis heeft plaatsgevonden.

Artikel 8.3.

Het College van Rechters moet met een 2/3 meerderheid de schuld of onschuld van de beklaagde bepalen.

Artikel 8.3.1.

Indien het College van Rechters de beklaagde schuldig acht, moeten ze, ditmaal met een normale meerderheid, een gepaste straf overeenkomen. Hiervoor doet de Rechter van Holland een voorstel, waarna erover gestemd kan worden.

Artikel 8.3.2.

Indien er 14 dagen na het einde van een eerste stemming over de schuld of onschuld van de beklaagde nog geen 2/3 meerderheid is bereikt onder de leden van het College van Rechters, dan zullen de Rechter en de 2 oud-Rechters onderling een stemming houden over de schuld of onschuld van de beklaagde, wederom met een 2/3 meerderheid. Deze stemming moet gehouden worden in het College van Rechters.

Artikel 8.3.3.

Indien er 14 dagen na het einde van een eerste stemming over een gepaste straf geen meerderheid is bereikt onder de leden van het College van Rechters, dan zullen de Rechter en de 2 oud-Rechters onderling tot een gepaste straf moeten komen, de bespreking hieromtrent moet plaatsvinden in het College van Rechters en de uitslag moet unaniem zijn.

Artikel 8.4.

Indien een lid van het College van Rechters wordt aangeklaagd voor (hoog)verraad, dan zal deze onmiddellijk uit het College worden gezet.

Nieuw artikel schreef:
Artikel 8.

Bij gevallen van hoogverraad moet de Rechter worden bijgestaan door een College van Rechters, bestaande uit: de Rechter van Holland, 1 oud-Rechter van het Graafschap en 2 erkende advocaten, aangesteld door de Graaf/Gravin van Holland, en 2 burgers, die de motivatie hebben zich te verdiepen in de zaak en tevens er tijd in te willen stoppen om zich te verdiepen in het Hollandse strafwetboek of daar al eerder in grote mate kennis van te hebben genomen. Gekozen in samenspraak tussen de rechter en de beklaagde.


Artikel 8.1.1.

Het overleg van het College van Rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Artikel 8.1.2.

Indien een lid van het College van Rechters betrokken blijkt te zijn bij de zaak, of indien een lid verwant is met de beklaagde of het slachtoffer tot in de 3de graad of lager, dan zal deze niet tot het College van Rechters worden toegelaten.

Artikel 8.2.

Het College van Rechters moet worden samengesteld en aangekondigd binnen de week na het voorlezen van de Akte van Inbeschuldigingstelling.

Artikel 8.2.1.

Het College van Rechters behoudt de vorm van aanvang tot de zaak is afgelopen en er een vonnis heeft plaatsgevonden.

Artikel 8.3.

Het College van Rechters moet met een 2/3 meerderheid de schuld of onschuld van de beklaagde bepalen.

Artikel 8.3.1.

Indien het College van Rechters de beklaagde schuldig acht, moeten ze, ditmaal met een normale meerderheid, een gepaste straf overeenkomen. Hiervoor doet de Rechter van Holland een voorstel, waarna erover gestemd kan worden.

Artikel 8.3.2.

Indien er 14 dagen na het einde van een eerste stemming over de schuld of onschuld van de beklaagde nog geen 2/3 meerderheid is bereikt onder de leden van het College van Rechters, dan zullen de Rechter, de oud-Rechter en de 2 erkende advocaten onderling een stemming houden over de schuld of onschuld van de beklaagde, wederom met een 2/3 meerderheid. Deze stemming moet gehouden worden in het College van Rechters.

Artikel 8.3.3.

Indien er 14 dagen na het einde van een eerste stemming over een gepaste straf geen meerderheid is bereikt onder de leden van het College van Rechters, dan zullen de Rechter, de oud-Rechter en de 2 erkende advocaten onderling tot een gepaste straf moeten komen, de bespreking hieromtrent moet plaatsvinden in het College van Rechters en de uitslag moet unaniem zijn.

Artikel 8.4.

Indien een lid van het College van Rechters wordt aangeklaagd voor (hoog)verraad, dan zal deze onmiddellijk uit het College worden gezet.


Memorie van toelichting schreef:
Om de neutraliteit van de juries bij zaken als hoogverraad beter te kunnen garanderen is deze verandering noodzakelijk. Ten eerste over de Oud-Rechter de 2 twee advocaten, het is vanzelfsprekend dat er mensen met veel wetskennis zich over belangrijke zaken als hoogverraad buigen, dit in plaats van de Burgemeesters, die in feite niets met het juridisch systeem hebben te maken. De 2 burgers zijn er in gestopt om te zorgen voor een neutrale blik van buitenaf en worden daarom dan ook in samenspraak met de verdachte gekozen, zodat deze kans heeft op een zo'n eerlijk mogelijk proces.
Getekend en verzegeld te Den Haag,
De 3e van de maand Februari van het Jaar onzes Heren 1458Namens de Raad van Holland,
Reinaldo Nuno Refiam Sonho van Rapenburghe dela Mendoza
Woordvoerder
[/rp]

Citaat :
[rp]Aankondiging

De raad deelt mee een wijziging van Wetboek IV: Juridische Procedures, Opus 2, Artikel 8 inclusief sub-artikelen.

Oud:
Citaat :
Artikel 8.

Bij gevallen van hoogverraad moet de Rechter worden bijgestaan door een College van Rechters, bestaande uit: de Rechter van Holland, 1 oud-Rechter van het Graafschap en 2 erkende advocaten, aangesteld door de Graaf/Gravin van Holland, en 2 burgers, die de motivatie hebben zich te verdiepen in de zaak en tevens er tijd in te willen stoppen om zich te verdiepen in het Hollandse strafwetboek of daar al eerder in grote mate kennis van te hebben genomen. Gekozen in samenspraak tussen de rechter en de beklaagde.

Artikel 8.1.1.

Het overleg van het College van Rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Artikel 8.1.2.

Indien een lid van het College van Rechters betrokken blijkt te zijn bij de zaak, of indien een lid verwant is met de beklaagde of het slachtoffer tot in de 3de graad of lager, dan zal deze niet tot het College van Rechters worden toegelaten.

Artikel 8.2.

Het College van Rechters moet worden samengesteld en aangekondigd binnen de week na het voorlezen van de Akte van Inbeschuldigingstelling.

Artikel 8.2.1.

Het College van Rechters behoudt de vorm van aanvang tot de zaak is afgelopen en er een vonnis heeft plaatsgevonden.

Artikel 8.3.

Het College van Rechters moet met een 2/3 meerderheid de schuld of onschuld van de beklaagde bepalen.

Artikel 8.3.1.

Indien het College van Rechters de beklaagde schuldig acht, moeten ze, ditmaal met een normale meerderheid, een gepaste straf overeenkomen. Hiervoor doet de Rechter van Holland een voorstel, waarna erover gestemd kan worden.

Artikel 8.3.2.

Indien er 14 dagen na het einde van een eerste stemming over de schuld of onschuld van de beklaagde nog geen 2/3 meerderheid is bereikt onder de leden van het College van Rechters, dan zullen de Rechter, de oud-Rechter en de 2 erkende advocaten onderling een stemming houden over de schuld of onschuld van de beklaagde, wederom met een 2/3 meerderheid. Deze stemming moet gehouden worden in het College van Rechters.

Artikel 8.3.3.

Indien er 14 dagen na het einde van een eerste stemming over een gepaste straf geen meerderheid is bereikt onder de leden van het College van Rechters, dan zullen de Rechter, de oud-Rechter en de 2 erkende advocaten onderling tot een gepaste straf moeten komen, de bespreking hieromtrent moet plaatsvinden in het College van Rechters en de uitslag moet unaniem zijn.

Artikel 8.4.

Indien een lid van het College van Rechters wordt aangeklaagd voor (hoog)verraad, dan zal deze onmiddellijk uit het College worden gezet.

Nieuw
Citaat :
Artikel 8.

Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit twee edelen van de provincie, aangesteld door de Graaf van Holland, de burgemeesters, en de rechter. Leden die zelf het voorwerp of de bron vormen van een klacht wegens hoogverraad worden ontslagen van deelname. De samenstelling van het College wijzigt niet zodra het zitting heeft genomen, een beargumenteerde weigering om te zetelen kan door de rechter ingewilligd worden. De leden van dit college dienen een antwoord te geven op de vraag ‘Is de beklaagde schuldig aan hoogverraad’. Een schuldigverklaring volgt bij gewone meerderheid. De rechter wordt geacht de procedure in goede banen te leiden en bezit daarom geen stemrecht. Hij/zij zal tenslotte gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Citaat :
Memorie van Toelichting:
De raad heeft besloten de wetswijziging van de vorige raad ongedaan te maken. De burgemeesters en de twee edelen keren weer terug in het jurycollege. Met een goede beargumentering kan iemand weigeren om deel te nemen in het college en er is duidelijk vastgelegd dat een schuldig verklaring volgt bij een gewone meerderheid.
Artikel 8 is vervangen en alle sub-artikelen van artikel 8 komen hierbij te vervallen.

Getekend op 29 april van het Jaar des Herens 1458,Namens de raad van Holland,
Annando de Mérode van Appoldro
Woordvoerder
[/rp]

Romerio schreef:
Romerio schreef:
[rp]Toevoeging Juridische Procedures

Inwoners van Holland,

Het behaagt de Raad van Holland u mede te delen dat er een artikel is toegevoegd aan Opus 2 van Boek IV: Over de Procedures.

Citaat :
Boek IV: Over de procedures

Op. 2 : Over de juridische procedure.

Artikel 10

De Juridische Procedure zal niet worden onderbroken omwille de persoonlijk situatie van de beklaagde. Onder persoonlijke situatie valt het verblijven in het klooster, stervende (IG dood) of overleden zijn (verwijderd). Hier kan op oordeel van de Rechter en Openbaar Aanklager een uitzondering voor worden gemaakt.

Getekend op 31 oktober van het Jaar des Herens 1458,Namens de Raad van Holland,

Romerio Alexander Tailleur
Woordvoerder van de Raad van Holland
[/rp]

Citaat :
Memorie van Toelichting:
Dit artikel is toegevoegd om zo gerechtelijke vervolging niet langer te kunnen vermijden door bezoek aan het klooster of andere persoonlijke omstandigheden (IG dood of verwijderd).


Karanda schreef:
[rp]Inwoners van Holland,

Namens de Raad van Holland kondig ik aan de wijziging van de artikelen 7 en 8 van opus 2 boek IV: Juridische Procedures.

Citaat :
Huidige artikel
Artikel 7.

De bewijsmiddelen gerangschikt volgens juridische waarde en relevantie:

1. De juridische aktes bewijzen zich door een vooraf bepaald bewijsstuk: het geschrevene. Twee types van aktes (contracten, charters,…) onderscheiden zich: De authentieke akte geschreven door een bevoegd persoon (Notaris, Advocaat, Rechter of Graaf) en ondertekend door de verschillende partijen. Het vormt zo een absoluut bewijs. Ten tweede zijn er de private aktes die vrij door de betreffende partijen worden geschreven en ondertekend.

2. Andere geschreven of letterlijke bewijsstukken : In de vorm van een screenshot van iets uit het IG gedeelte van KdR, een post van op het officiële forum van KdR, een post op een forum erkent door de juridische autoriteit (in dit geval; het Kasteel van Den Haag en de Hollandse Kanselaarij)

MSN wordt NIET aanvaard als bewijsstuk. Indien ze toch gebruikt wordt, is het vonnis ongeldig.

2.1 Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt. Screens van de oude versie van DKR worden niet aanvaard.

3. De bekentenis.

4. De legale vermoedens.

5. Getuigenissen.

6. De beklaagde wordt door de Openbaar Aanklager op het recht van bijstand door een advocaat gewezen.

7. De vermoedens via aanwijzingen.

8. De eed.
Citaat :

Artikel 7.

De bewijsmiddelen gerangschikt volgens juridische waarde en relevantie:

1. De juridische aktes bewijzen zich door een vooraf bepaald bewijsstuk: het geschrevene. Twee types van aktes (contracten, charters,…) onderscheiden zich: De authentieke akte geschreven door een bevoegd persoon (Advocaat, Rechter of Graaf) en ondertekend door de verschillende partijen. Het vormt zo een absoluut bewijs. Ten tweede zijn er de private aktes die vrij door de betreffende partijen worden geschreven en ondertekend.

2. Andere geschreven bewijsstukken : In de vorm van een screenshot van iets uit het IG gedeelte van KdR, een post van op het officiële forum van KdR, een post op een forum erkent door de juridische autoriteit (in dit geval; het Kasteel van Den Haag en de Hollandse Kanselarij)

MSN wordt NIET aanvaard als bewijsstuk. Indien ze toch gebruikt wordt, is het vonnis ongeldig.

2.1 Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt. Tevens dient de screen van een datum (datum van het maken van de screen) voorzien te zijn. Screens van de oude versie van DKR worden niet aanvaard.

2.2 Andere geschreven bewijsstukken, die betrekking hebben op hetgeen zich in de herberg heeft afgespeeld, hebben enkel juridische waarde en relevantie indien zij worden ondersteund door een getuigenis ter terechtzitting van degene die dit bewijsstuk heeft verstrekt.


3. De bekentenis.

4. Het wettelijk vermoeden van Boek IV, op. 1 artikel 6.

5. Getuigenissen.

6. De vermoedens via aanwijzingen.

Rem : De rechter moet echter steeds zijn juridisch gezond verstand gebruiken.

Opmerking. Bij het gebruik van bewijsstukken komende van een niet officieel forum moet de administrator van het forum akkoord gaan, alsook de beide partijen, voor zoverre de IRL wetgeving dit allemaal toestaat. Zonder deze toestemmingen mogen deze bewijzen niet meegerekend worden.
Citaat :

Memorie van toelichting:
De akte van een notaris is geschrapt uit artikel 7, het beroep van notaris komt niet voor. Advocaten zijn wel bevoegd authentieke akten op te stellen. Het recht op bijstand door een advocaat is niet aan te merken als bewijsmiddel. Bovendien was dit recht al opgenomen in artikel 4, het is daarom geschrapt uit dit artikel. Er kwam maar één wettelijk vermoeden voor in de wet daarom is dit nu met name genoemd. De eed is geschrapt uit de lijst met bewijsmiddelen. Het bewijs van het afleggen van een eed werd immers niet gevormd door de eed zelf maar van de andere geschreven bewijsstukken waarop het bewijs van het afleggen van de eed zichtbaar was (of het juist niet afleggen).
Aan artikellid 2.1 is een bepaling toegevoegd dat op de betreffende screenshot de datum zichtbaar moet zijn. Dit is nodig voor het bewijs van bepaalde zaken bijvoorbeeld dat het gaat om de bezittingen van een persoon voorafgaand aan een overval.
Het nieuwe lid 2.2 waarborgt dat bewijs van een feit gepleegd in de herberg niet enkel wordt geleverd door een screenshot. Bij het gebruik van een screenshot om iets wat in de herberg plaatsheeft te bewijzen zal degene die dit heeft aangeleverd tevens een getuigenis dienen af te leggen. Dit dient om de aanvaardbaarheid voor alle partijen te vergroten (NRP: de RP waarde van de rechtszaak).

Citaat :

Huidige artikel:
Artikel 8.

Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit twee edelen van de provincie, aangesteld door de Graaf van Holland, de burgemeesters, en de rechter. Leden die zelf het voorwerp of de bron vormen van een klacht wegens hoogverraad worden ontslagen van deelname. De samenstelling van het College wijzigt niet zodra het zitting heeft genomen, een beargumenteerde weigering om te zetelen kan door de rechter ingewilligd worden. De leden van dit college dienen een antwoord te geven op de vraag ‘Is de beklaagde schuldig aan hoogverraad’. Een schuldigverklaring volgt bij gewone meerderheid. De rechter wordt geacht de procedure in goede banen te leiden en bezit daarom geen stemrecht. Hij/zij zal tenslotte gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.
Citaat :
Artikel 8.

Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit twee edelen van de provincie aangesteld door de Graaf van Holland, de burgemeesters, en de rechter. Personen die hebben bijgedragen aan de aanklacht, zelf verdachte zijn, of tot dezelfde als familie behoren als de verdachte worden ontslagen van deelname. Daarnaast kan een beargumenteerd verzoek om geen zitting te nemen door de rechter worden ingewilligd. Voor iedere persoon die vanwege een toepassing van het voorgaande geen zitting neemt, wijst de Graaf van Holland een vervanger aan die advocaat, griffier, oud-rechter of oud-OA van het graafschap Holland moet zijn. Echter zodra het college zitting heeft genomen kunnen hieraan geen leden meer toegevoegd worden.De leden van dit college dienen een antwoord te geven op de vraag ‘Is de beklaagde schuldig aan hoogverraad’. Een schuldigverklaring volgt bij gewone meerderheid. De rechter wordt geacht de procedure in goede banen te leiden en bezit daarom geen stemrecht. Hij zal tenslotte gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Citaat :
Memorie van Toelichting
In het licht van de vermindering van het aantal steden heeft de Raad van Holland het wijs geacht te voorzien in een vervangingsregeling. Zo wordt voorkomen dat het aantal leden van het jurycollege te zeer terugloopt. Om de onafhankelijkheid van het college beter te waarborgen is verder verboden om te oordelen over personen die tot dezelfde familie behoren. Gedoeld wordt dan op personen die dezelfde familienaam dragen. Zowel een persoon die op zijn eigen verzoek wordt verschoond als een persoon die wordt ontslagen zal door de Graaf van Holland worden vervangen. Zodra het college zitting heeft genomen kunnen er geen leden meer worden toegevoegd, wel kunnen er nog leden worden (op verzoek) worden ontslagen.

Geschreven en getekend op de 9e dag van de derde maand, van het jaar des Heeren 1459,Karanda de Mérode de Ligne,
Gravin van Holland[/rp]

[quote]
Citaat :
[rp]Burgers van Holland,

De Raad van Holland stelt u bij deze op de hoogte van de volgende verandering in de wet, namelijk in Boek IV: Juridische Procedures, Op. 2, Artikel 7.

Oud wetsartikel:

Citaat :
Boek IV: Juridische Procedures

Op. 2 : Over de juridische procedure.

Artikel 7.

2.1 Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt. Tevens dient de screen van een datum (datum van het maken van de screen) voorzien te zijn. Screens van de oude versie van DKR worden niet aanvaard.

Nieuw wetsartikel:

Citaat :
Boek IV: Juridische Procedures

Op. 2 : Over de juridische procedure.

Artikel 7.

2.1 Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt.
Screens van de oude versie van DKR worden niet aanvaard.

Citaat :
Memorie van toelichting:

Daar voor een datum instellingen aangepast moeten worden die niets met het spel te maken hebben en het heel gemakkelijk aan te passen valt is de verplichting van een datum eruit gehaald.

Getekend op 30 juni 1459,Namens de Raad van Holland,

Chromie de L'eau Merai
Woordvoerder van de Raad van Holland
[/rp]

Romerio schreef:
Citaat :
[rp]Wetswijziging met betrekking tot slavernij

Inwoners van Holland,

Bij deze delen wij u de volgende wijzigingen in de wet mede aangaande de verwijdering van de vermelding van slavernij:

Oud artikel uit Boek I: Grondwet schreef:
Op.5. : Over het bestuur van de steden.

Artikel 2.1.

De Burgemeester kan rechtszaken beginnen voor gevallen van slavernij, oplichting, verstoring van de openbare orde of speculatie die hebben plaatsgevonden in zijn stad.

Nieuw artikel uit Boek I: Grondwet schreef:
Op.5. : Over het bestuur van de steden.

Artikel 2.1.

De burgemeester kan rechtszaken beginnen voor gevallen van oplichting, verstoring van de openbare orde of speculatie die hebben plaatsgevonden in zijn stad.


Oud artikel uit Boek IV: Juridische Procedures schreef:
Op. 1 : Over de onderzoeksprocedure.

Artikel 2.

De veldwacht is verantwoordelijk voor alle lokale zaken die enkel het dorp aangaan. Bvb slavernij en speculatie. De veldwacht zal per dorp worden ingericht en zal per dorp 1 hoofdveldwachter hebben en tenminste 2 veldwachters, aangesteld door de schout.

Nieuw artikel uit Boek IV: Juridische Procedures schreef:
Op. 1 : Over de onderzoeksprocedure.

Artikel 2.

De veldwacht is verantwoordelijk voor alle misdaden die enkel het dorp aangaan zoals speculatie. De veldwacht zal per dorp worden ingericht en zal per dorp 1 hoofdveldwachter hebben en tenminste 2 veldwachters, aangesteld door de schout.


Oud artikel uit Boek IV: Juridische Procedures schreef:
Op. 2 : Over de juridische procedure.

Artikel 1

De rechtzaak verloopt volgens het volgende protocol:

1. De veldwacht verzamelt alle nodige informatie voor het dossier.

2. De veldwachters bieden de overtreder een schikking aan bij eerste overtreding van speculatie of slavernij.
In de overige gevallen geven de veldwachters het dossier door aan de Openbare Aanklager als er voldoende bewijzen voorhanden zijn. De Openbaar Aanklager kan in gevallen van slavernij, oplichting alsmede verstoring van de openbare orde de veldwacht verzoeken de overtreder een schikking aan te bieden.

3. Indien de openbare aanklager de feiten en bewijzen voldoende vindt voor een proces, stelt hij de betreffende perso(o)n(en) in staat van beschuldiging.

4. De rechtszaak wordt met de akte van in beschuldigingstelling opgestart. In de akte van inbeschuldiging word 1 delict behandeld. Indien de beklaagde meerdere delicten heeft begaan, dienen deze in een aparte rechtszaak te worden behandeld.
5. Het eerste pleidooi van de verdediging. Dit pleidooi dient binnen 48 uur na het inleveren van de akte van in beschuldigingstelling te worden aangeleverd.

6. De openbare aanklager heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.

7. De verdediging heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.

8. Mits de verdediging een advocaat in dienst heeft genomen, en deze als getuige zijn pleidooien komt houden, dan geldt hiervoor dat het eerste pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het tijdstip van de aanklacht en het tweede pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het rekwisitoor van de Openbare Aanklager.

9. De openbare aanklager houdt zijn requisitoir waarin hij een bepaalde straf of de vrijlating eist. Dit requisitoir dient ten laatste 48 na de laatste getuigenis te worden gehouden.

10. De verdediging heeft recht op een laatste pleidooi voor de rechter een vonnis uitspreekt. Dit pleidooi dient ten laatste 48 uur na het requisitoir van de openbaar aanklager te worden ingeleverd.

11. De rechter spreekt een vonnis uit.

Nieuw artikel uit Boek IV: Juridische Procedures schreef:
Op. 2 : Over de juridische procedure.

Artikel 1

De rechtszaak verloopt volgens het volgende protocol:

1. De veldwacht verzamelt alle nodige informatie voor het dossier.

2. De veldwachters bieden de overtreder een schikking aan bij eerste overtreding van speculatie.
In de overige gevallen geven de veldwachters het dossier door aan de openbare aanklager als er voldoende bewijzen voorhanden zijn. De openbaar aanklager kan in gevallen van slavernij, oplichting alsmede verstoring van de openbare orde de veldwacht verzoeken de overtreder een schikking aan te bieden.

3. Indien de openbare aanklager de feiten en bewijzen voldoende vindt voor een proces, stelt hij de betreffende perso(o)n(en) in staat van beschuldiging.

4. De rechtszaak wordt met de akte van in inbeschuldigingstelling opgestart. In de akte van inbeschuldigingstelling word 1 delict behandeld. Indien de beklaagde meerdere delicten heeft begaan, dienen deze in een aparte rechtszaak te worden behandeld.
5. Het eerste pleidooi van de verdediging. Dit pleidooi dient binnen 48 uur na het inleveren van de akte van in inbeschuldigingstelling te worden aangeleverd.

6. De openbare aanklager heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.

7. De verdediging heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.

8. Mits de verdediging een advocaat in dienst heeft genomen, en deze als getuige zijn pleidooien komt houden, dan geldt hiervoor dat het eerste pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het tijdstip van de aanklacht en het tweede pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het requisitoir van de openbare aanklager.

9. De openbare aanklager houdt zijn requisitoir waarin hij een bepaalde straf of de vrijlating eist. Dit requisitoir dient ten laatste 48 na de laatste getuigenis te worden gehouden.

10. De verdediging heeft recht op een laatste pleidooi voor de rechter een vonnis uitspreekt. Dit pleidooi dient ten laatste 48 uur na het requisitoir van de openbaar aanklager te worden ingeleverd.

11. De rechter spreekt een vonnis uit.

Memorie van Toelichting schreef:
Sinds de afschaffing van het verbod op slavernij, zijn de verwijzingen in bovenstaande artikelen overbodig geworden en om die reden verwijderd uit de artikelen.

Getekend op 16 augustus van het Jaar des Heeren 1460,Namens de Raad van Holland,

Romerio Alexander Tailleur
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Alyssa

avatar

Vrouw Aantal berichten : 10831
Leeftijd : 32
Woonplaats : Utrecht
Registration date : 13-02-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Re: Boek IV: Juridische Procedures   zo okt 07, 2012 11:12 am

Citaat :
[rp]Wetswijziging met betrekking tot de Assistent-Schout in Boek IV

Inwoners van Holland,

Bij deze delen wij u de volgende aanpassing van Boek IV mede aangaande de assistent-schout die taken van de veldwacht overneemt. Andere tekstuele aanpassingen betreffen de schrijfwijze van bepaalde termen:

Oude Boek IV schreef:
Boek IV: Over de procedures

Op. 1 : Over de onderzoeksprocedure.

Artikel 1.

De veldwacht houdt in :

1- De Schout.
2- De officieren van de veldwacht oftewel de hoofdveldwachters.
3- De onderofficieren van de veldwacht oftewel veldwachters.
4- De cadetten van de veldwacht oftewel de junior-veldwachters.
5- De leerling-veldwachter oftewel de persoon die de opleiding volgt.

Artikel 1a.

Een hoofdveldwachter is een zeer ervaren veldwachter. De hoofdveldwachter is in staat om onderzoek te doen naar ernstige en/of complexe strafbare feiten. Hij/zij is de vraagbaak voor veldwachters en juniorveldwachter. Hij/zij staat onder het gezag van de Schout.

Artikel 1b.

Een veldwachter is een redelijk ervaren veldwachter die tenminste 10 dossiers heeft afgehandeld. De veldwachter is minimaal in staat geheel zelfstandig een onderzoek uit te voeren en een dossier op te stellen bij gewone strafbare feiten.

Artikel 1c.

Een Junior-veldwachter heeft de opleiding afgerond. Hij/zij verkrijgt een tijdelijke aanstelling van 1 maand en een kleiner mandaat. De aanstelling kan steeds gedurende 1 maand worden verlengd door de schout. Indien de schout de aanstelling niet verlengt zal de leerling-veldwachter de veldwacht moeten verlaten en zijn mandaat moeten inleveren.

Artikel 1d.

Een Leerling-veldwachter heeft alleen toegang tot de opleiding. Er zijn in totaal 7 modules en 3 casussen te doorlopen. Indien alle modules succesvol zijn afgerond is de leerling geslaagd. Een leerling mag onder geen beding echte zaken op zich nemen tot hij/zij het getuigenschrift in ontvangst heeft genomen. Het afronden van de opleiding geeft geen garantie tot een functie van junior-veldwacht. Zodra er een vacature voor junior-veldwacht komt zal er een keuze worden gemaakt uit de afgestudeerde studenten in overleg met de schout, (hoofd)veldwacht(ers) en docenten. .

Artikel 1e.

Naast de veldwacht bestaat de stadswacht. De stadswacht valt onder de schout en heeft als taak het zorgen voor de veiligheid van de steden door deze te verdediging bij een revolte of aanval van een vijandelijk leger.

Artikel 2.

De veldwacht is verantwoordelijk voor alle lokale zaken die enkel het dorp aangaan zoals speculatie. De veldwacht zal per dorp worden ingericht en zal per dorp 1 hoofdveldwachter hebben en tenminste 2 veldwachters, aangesteld door de schout.

Artikel 3.

De schout is bevoegd om leden van de veldwacht te benoemen, te ontslaan en te schorsen. De schout wint hierbij zo mogelijk het advies in van de plaatselijke hoofdveldwachter, maar is hier niet aan gebonden. De schout handelt ten allen tijde in het belang van het graafschap Holland en is enkel verantwoording schuldig aan de raad van dit graafschap.

Artikel 4.

De openbare aanklager moet het slachtoffer voor de aanvang van de rechtszaak op de hoogte brengen van zijn recht om zich als burgerlijke partij op te stellen indien een rechtzaak volgt. (buiten wet; dit gebeurt eigenlijk automatisch)


Artikel 5.

De openbare aanklager mag het slachtoffer voor aanvang van de rechtszaak op de hoogte stellen van de mogelijkheid om, indien hij/zij dit wenst, bij te worden gestaan door een advocaat of door een relevante groepering of associatie van zijn/haar keuze. De rechter kan, op vraag van het slachtoffer, ook een advocaat toewijzen aan het slachtoffer. Alle kosten zullen bij het slachtoffer liggen.


Artikel 6.

De veldwachters mogen alle mogelijke nuttig geachte inlichtingen vragen aan de beklaagde wat hen mogelijk moet maken om een dossier op te stellen. (bijvoorbeeld: een screenshot van zijn “gebeurtenissen”.) Indien de beklaagde weigert de gevraagde bewijsstukken te leveren, zal hij/zij beschuldigd worden van “belemmering van de rechtsgang” (verstoring van de openbare orde) en dan zal van hem/haar vermoed worden dat hij/zij schuldig is voor de hem/haar aangaande rechtszaak.


Artikel 7.

De leden van de veldwacht mogen eveneens alle personen waarvan gedacht wordt dat ze inlichtingen kunnen verschaffen over de zaak ondervragen.

Artikel 8.

De agenten van de veldwacht of gendarmerie mogen eveneens alle personen waarvan gedacht wordt dat ze inlichtingen kunnen verschaffen over de zaak ondervragen.

Artikel 9

Indien er twijfel bestaat over het kapitaal van de beklaagde om een eventuele boete te betalen zal er een screenshot gevraagd worden van diens inventaris van zijn erf en van wat hij op zak heeft. Indien nodig zal een extra bewijs van de Bank van Holland (mocht de beklaagde een rekening met geld op hebben bij de Bank van Holland) gevraagd worden.


Op. 2 : Over de juridische procedure.

Artikel 1

De rechtzaak verloopt volgens het volgende protocol:

1. De veldwacht verzamelt alle nodige informatie voor het dossier.

2. De veldwachters bieden de overtreder een schikking aan bij eerste overtreding van speculatie.
In de overige gevallen geven de veldwachters het dossier door aan de Openbare Aanklager als er voldoende bewijzen voorhanden zijn. De Openbaar Aanklager kan in gevallen van slavernij, oplichting alsmede verstoring van de openbare orde de veldwacht verzoeken de overtreder een schikking aan te bieden.

3. Indien de openbare aanklager de feiten en bewijzen voldoende vindt voor een proces, stelt hij de betreffende perso(o)n(en) in staat van beschuldiging.

4. De rechtszaak wordt met de akte van in beschuldigingstelling opgestart. In de akte van inbeschuldiging word 1 delict behandeld. Indien de beklaagde meerdere delicten heeft begaan, dienen deze in een aparte rechtszaak te worden behandeld.
5. Het eerste pleidooi van de verdediging. Dit pleidooi dient binnen 48 uur na het inleveren van de akte van in beschuldigingstelling te worden aangeleverd.

6. De openbare aanklager heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.

7. De verdediging heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.

8. Mits de verdediging een advocaat in dienst heeft genomen, en deze als getuige zijn pleidooien komt houden, dan geldt hiervoor dat het eerste pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het tijdstip van de aanklacht en het tweede pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het rekwisitoor van de Openbare Aanklager.

9. De openbare aanklager houdt zijn requisitoir waarin hij een bepaalde straf of de vrijlating eist. Dit requisitoir dient ten laatste 48 na de laatste getuigenis te worden gehouden.

10. De verdediging heeft recht op een laatste pleidooi voor de rechter een vonnis uitspreekt. Dit pleidooi dient ten laatste 48 uur na het requisitoir van de openbaar aanklager te worden ingeleverd.

11. De rechter spreekt een vonnis uit.

Artikel 1a

In bijzondere omstandigheden kan de rechter bepalen dat van deze termijnen wordt afgeweken. Van deze termijnen mag in ieder geval worden afgeweken vanaf 3 dagen voor de verkiezing van een nieuwe raad tot aan de benoeming van een nieuwe rechter en openbaar aanklager.
In geval van schending van deze termijnen kan de procedure worden voortgezet waarbij de betreffende stap wordt overgeslagen.

Artikel 2.

Indien de rechter het nodig acht, mag hij de beschuldiging/aanklacht herformuleren of wijzigen en een vonnis vellen volgens de nieuwe beschuldiging. Zo kan hij bijvoorbeeld de aanklacht van verstoring van de openbare orde naar een van verraad veranderen.

Artikel 3.

Een minnelijke schikking is mogelijk indien beide partijen akkoord gaan.

Artikel 3.1.

Zodra een minnelijke schikking bereikt is, moet de Openbare Aanklager afzien van alle schuldeisen en zal de Rechter "schuldig" vonnissen, met slechts de administratiekosten als straf voor de beklaagde.

Artikel 4.

De akte van in beschuldiginstelling, of ze nu door de Openbare Aanklager of door een burgemeester wordt geschreven, moet steeds de volgende zaken bevatten:

-De rechten van de beklaagde (blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces, heeft het recht op een advocaat)

-Een formulier (NRP : een link) met uitleg over waar de wetboeken terug te vinden zijn

-De aard van het misdrijf of de misdaad voor dewelke de beklaagde voor de rechter moet verschijnen. (Slavernij, Oplichting, Verstoring van de Openbare Orde, Verraad, Hoogverraad of Hekserij)

-De naam van de beklaagde.

-Alle overige informatie die de Openbare Aanklager of burgemeester nodig acht.

Artikel 5.

De rechter en de Openbare Aanklager behouden zich het recht om het proces verder te zetten indien de beklaagde het graafschap ontvlucht. De rechter behoud zich het een vonnis bij verstek te vellen indien hij het graafschap minder dan 5 dagen voor de start van het proces heeft verlaten en wanneer hij geen versnelde procedure heeft gevraagd.

Artikel 6.

Indien de eer van de beklaagde of van het slachtoffer is gekrenkt, is het toegestaan dat beide partijen dit in alle eer en geweten uitvechten met een duel, indien beide partijen akkoord zijn met de regeling van het duel.

Artikel 7.

De bewijsmiddelen gerangschikt volgens juridische waarde en relevantie:

1. De juridische aktes bewijzen zich door een vooraf bepaald bewijsstuk: het geschrevene. Twee types van aktes (contracten, charters,…) onderscheiden zich: De authentieke akte geschreven door een bevoegd persoon (Advocaat, Rechter of Graaf) en ondertekend door de verschillende partijen. Het vormt zo een absoluut bewijs. Ten tweede zijn er de private aktes die vrij door de betreffende partijen worden geschreven en ondertekend.

2. Andere geschreven bewijsstukken : In de vorm van een screenshot van iets uit het IG gedeelte van KdR, een post van op het officiële forum van KdR, een post op een forum erkent door de juridische autoriteit (in dit geval; het Kasteel van Den Haag en de Hollandse Kanselarij)

MSN wordt NIET aanvaard als bewijsstuk. Indien ze toch gebruikt wordt, is het vonnis ongeldig.

2.1 Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt.
Screens van de oude versie van DKR worden niet aanvaard.

2.2 Andere geschreven bewijsstukken, die betrekking hebben op hetgeen zich in de herberg heeft afgespeeld, hebben enkel juridische waarde en relevantie indien zij worden ondersteund door een getuigenis ter terechtzitting van degene die dit bewijsstuk heeft verstrekt.

3. De bekentenis.

4. Het wettelijk vermoeden van Boek IV, op. 1 artikel 6.

5. Getuigenissen.

6. De vermoedens via aanwijzingen.

Rem : De rechter moet echter steeds zijn juridisch gezond verstand gebruiken.

Opmerking. Bij het gebruik van bewijsstukken komende van een niet officieel forum moet de administrator van het forum akkoord gaan, alsook de beide partijen, voor zoverre de IRL wetgeving dit allemaal toestaat. Zonder deze toestemmingen mogen deze bewijzen niet meegerekend worden.

Artikel 7a.

De rechter oordeelt in zijn vonnis over drie zaken
a. is hetgeen waarvan de verdachte wordt beschuldigd wettig en overtuigd bewezen?
b. is hetgeen waarvan de verdachte wordt beschuldigd strafbaar? (krachtens de wet of het ongeschreven recht als bedoeld in de Grondwet opus 3 artikel 8 )
c. welke strafmaat is in dit geval passend?

Het oordeel over al vragen dient in het vonnis te zijn vermeld indien de verdachte schuldig wordt verklaard. Bij de vraag of het feit wettig en overtuigend is bewezen dient de rechter te vermelden op grond van welke bewijsmiddelen hij/zij tot het oordeel komt dat de verdachte het ten laste gelegde heeft gepleegd. Geschreven bewijsmiddelen mogen enkel worden gebruikt in het vonnis indien deze zowel aan de verdediging als de openbaar aanklager voor het uitspreken van het vonnis overhandigd zijn.

Artikel 7b.
Bij de constatering van een vormfout, dient de Rechter te beoordelen of deze vormfout(en) schade heeft berokkend aan één van de partijen. Wanneer de ene partij niet is geschaad door een handeling van de andere partij, dan kan de Rechter een dergelijke vormfout passeren.
Dit geldt voor vormfouten van zowel de Beklaagde als de Openbaar Aanklager. Vormfouten aan de zijde van de Beklaagde kunnen leiden tot uitsluiting als bewijsmiddel. Vormfouten aan de zijde van de Openbaar aanklager kunnen leiden tot strafvermindering en in zeer ernstige gevallen tot uitsluiting van een bewijsmiddel of verlies van het recht tot vervolging.

Artikel 8.

Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit twee edelen van de provincie aangesteld door de Graaf van Holland, de burgemeesters, en de rechter. Personen die hebben bijgedragen aan de aanklacht, zelf verdachte zijn, of tot dezelfde als familie behoren als de verdachte worden ontslagen van deelname. Daarnaast kan een beargumenteerd verzoek om geen zitting te nemen door de rechter worden ingewilligd. Voor iedere persoon die vanwege een toepassing van het voorgaande geen zitting neemt, wijst de Graaf van Holland een vervanger aan die advocaat, griffier, oud-rechter of oud-OA van het graafschap Holland moet zijn. Echter zodra het college zitting heeft genomen kunnen hieraan geen leden meer toegevoegd worden.De leden van dit college dienen een antwoord te geven op de vraag ‘Is de beklaagde schuldig aan hoogverraad’. Een schuldigverklaring volgt bij gewone meerderheid. De rechter wordt geacht de procedure in goede banen te leiden en bezit daarom geen stemrecht. Hij zal tenslotte gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Artikel 9.

Bij gevallen van verraad moet de rechter worden bijgestaan door de Graaf van Holland.

Artikel 10

De Juridische Procedure zal niet worden onderbroken omwille de persoonlijk situatie van de beklaagde. Onder persoonlijke situatie valt het verblijven in het klooster, stervende (IG dood) of overleden zijn (verwijderd). Hier kan op oordeel van de Rechter en Openbaar Aanklager een uitzondering voor worden gemaakt.

Op. 3. Gerechtelijke procedures


Artikel 1.

De strafrechterlijke procedure is altijd een gesloten strafzaak .

Artikel 1.1.

De gesloten strafzaak wordt voorgezeten door de Rechter. De Openbaar Aanklager legt de zaak voor. De Rechter oordeelt over schuld en bepaalt de strafmaat.

Artikel 2.

De beklaagde heeft recht op bijstand van een advocaat.

Artikel 2.1.

De advocaat moet erkend zijn door het Graafschap en dus lid zijn van de Orde der Advocaten.

Artikel 2.2.

De beklaagde dient de advocaat vóór het eerste pleidooi van de verdediging in dienst te hebben genomen en de Rechter ervan op de hoogte hebben gebracht dat hij/zij gebruik maakt van een advocaat. Indien dit niet gebeurd oordeelt de Rechter hierover op grond van het effect dat deze vormfout zal hebben op de zaak. Het staat de Rechter middels haar/zijn eigen beoordeling vrij om de verdediging van de advocaat te accepteren, of te weigeren.

Artikel 2.3

Wanneer een advocaat in dienst is genomen door de beklaagde, heeft deze de keuze, in samenspraak met de beklaagde, om zijn pleidooien te houden op de momenten dat de beklaagde hoort te spreken. Deze pleidooien mogen in combinatie met een eigen pleidooi van beklaagde plaatsvinden, mits duidelijk is aangegeven wie wanneer spreekt. Een andere mogelijkheid is dat de advocaat wordt opgeroepen als "getuige" in de zaak en zo zijn pleidooien brengt. Deze twee manieren mogen niet worden gecombineerd en een advocaat mag slechts tweemaal een pleidooi houden.

Artikel 3.

Elke overtreder van de wet, individuen alsmede organisaties zijnde groepen, gildes en bedrijven, ongeacht de sociale status wordt berecht door een Rechter, aangesteld door de Graafschappelijke Raad.

Artikel 3.1.

Rechtszaken zullen worden afgehandeld in de beslotenheid van de rechtszaal .

Artikel 3.2.

Groepen, gildes, ordes of bedrijven moeten in hun charter duidelijk vermelden wie , als verantwoordelijke , bij inbreuken van de groep , gilde , orde of bedrijf , aansprakelijk is en dus ook kan gedagvaard worden.

Citaat :
Boek IV: Over de procedures

Opus 1 : Over de onderzoeksprocedure.

Artikel 1.
De assistent-schout staat de schout bij in alle afdelingen van de Schutterij.

Artikel 1.1.
Naast de assistent-schout bestaat de stadswacht. De stadswacht valt onder de schout en heeft als taak het zorgen voor de veiligheid van de steden door deze te verdediging bij een revolte of aanval van een vijandelijk leger.

Artikel 2.
De (assistent-)schout kan dossiers opstellen, advies geven, aanklachten bij de openbare aanklager leggen, mits hij toestemming van de schout heeft.

Artikel 3.
De openbare aanklager moet het slachtoffer voor de aanvang van de rechtszaak op de hoogte brengen van zijn recht om zich als burgerlijke partij op te stellen indien een rechtszaak volgt. (buiten wet; dit gebeurt eigenlijk automatisch)

Artikel 4.
De openbare aanklager mag het slachtoffer voor aanvang van de rechtszaak op de hoogte stellen van de mogelijkheid om, indien hij/zij dit wenst, bij te worden gestaan door een advocaat of door een relevante groepering of associatie van zijn/haar keuze. De rechter kan, op vraag van het slachtoffer, ook een advocaat toewijzen aan het slachtoffer. Alle kosten zullen bij het slachtoffer liggen.

Artikel 5.
De (assistent-)schout mag alle mogelijke nuttig geachte inlichtingen vragen aan de beklaagde wat hen mogelijk moet maken om een dossier op te stellen. (bijvoorbeeld: een screenshot van zijn "gebeurtenissen".) Indien de beklaagde weigert de gevraagde bewijsstukken te leveren, zal hij/zij beschuldigd worden van "belemmering van de rechtsgang" (verstoring van de openbare orde) en dan zal van hem/haar vermoed worden dat hij/zij schuldig is voor de hem/haar aangaande rechtszaak.

Artikel 6.
De (assistent-)schout mag eveneens alle personen waarvan gedacht wordt dat ze inlichtingen kunnen verschaffen over de zaak ondervragen.

Artikel 7.
Indien er twijfel bestaat over het kapitaal van de beklaagde om een eventuele boete te betalen zal er een screenshot gevraagd worden van diens inventaris van zijn erf en van wat hij op zak heeft. Indien nodig zal een extra bewijs van de Bank van Holland (mocht de beklaagde een rekening met geld op hebben bij de Bank van Holland) gevraagd worden.


Opus 2 : Over de juridische procedure.

Artikel 1.
De rechtszaak verloopt volgens het volgende protocol:
  1. De (assistent-)schout verzamelt alle nodige informatie voor het dossier.
  2. De (assistent-)schout biedt de overtreder een schikking aan bij eerste overtreding van speculatie.
  In de overige gevallen geeft de schout (of de assistent-schout met toestemming van de schout) het dossier door aan de openbare aanklager als er voldoende bewijzen voorhanden zijn. De openbaar aanklager kan in gevallen van oplichting alsmede verstoring van de openbare orde de (assistent-)schout verzoeken de overtreder een schikking aan te bieden.
  3. Indien de openbare aanklager de feiten en bewijzen voldoende vindt voor een proces, stelt hij de betreffende perso(o)n(en) in staat van beschuldiging.
  4. De rechtszaak wordt met de akte van inbeschuldigingstelling opgestart. In de akte van beschuldiging wordt 1 delict behandeld. Indien de beklaagde meerdere delicten heeft begaan, dienen deze in een aparte rechtszaak te worden behandeld.
  5. Het eerste pleidooi van de verdediging. Dit pleidooi dient binnen 48 uur na het inleveren van de akte van inbeschuldigingstelling te worden aangeleverd.
  6. De openbare aanklager heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.
  7. De verdediging heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.
  8. Mits de verdediging een advocaat in dienst heeft genomen, en deze als getuige zijn pleidooien komt houden, dan geldt hiervoor dat het eerste pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het tijdstip van de aanklacht en het tweede pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het requisitoir van de openbare aanklager.
  9. De openbare aanklager houdt zijn requisitoir waarin hij een bepaalde straf of de vrijlating eist. Dit requisitoir dient ten laatste 48 na de laatste getuigenis te worden gehouden.
  10. De verdediging heeft recht op een laatste pleidooi voor de rechter een vonnis uitspreekt. Dit pleidooi dient ten laatste 48 uur na het requisitoir van de openbaar aanklager te worden ingeleverd.
  11. De rechter spreekt een vonnis uit.


Artikel 1.1.
In bijzondere omstandigheden kan de rechter bepalen dat van deze termijnen wordt afgeweken. Van deze termijnen mag in ieder geval worden afgeweken vanaf 3 dagen voor de verkiezing van een nieuwe raad tot aan de benoeming van een nieuwe rechter en openbaar aanklager.
In geval van schending van deze termijnen kan de procedure worden voortgezet waarbij de betreffende stap wordt overgeslagen.

Artikel 2.
Indien de rechter het nodig acht, mag hij de beschuldiging/aanklacht herformuleren of wijzigen en een vonnis vellen volgens de nieuwe beschuldiging. Zo kan hij bijvoorbeeld de aanklacht van verstoring van de openbare orde naar een van verraad veranderen.

Artikel 3.
Een minnelijke schikking is mogelijk indien beide partijen akkoord gaan.

Artikel 3.1.
Zodra een minnelijke schikking bereikt is, moet de Openbare Aanklager afzien van alle schuldeisen en zal de Rechter "schuldig" vonnissen, met slechts de administratiekosten als straf voor de beklaagde.

Artikel 4.
De akte van in beschuldiginstelling, of ze nu door de Openbare Aanklager of door een burgemeester wordt geschreven, moet steeds de volgende zaken bevatten:
  -De rechten van de beklaagde (blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces, heeft het recht op een advocaat)
  -Een formulier (NRP : een link) met uitleg over waar de wetboeken terug te vinden zijn
  -De aard van het misdrijf of de misdaad voor dewelke de beklaagde voor de rechter moet verschijnen. (Slavernij, Oplichting, Verstoring van de Openbare Orde, Verraad, Hoogverraad of Hekserij)
  -De naam van de beklaagde.
  -Alle overige informatie die de Openbare Aanklager of burgemeester nodig acht.


Artikel 5.
De rechter en de Openbare Aanklager behouden zich het recht om het proces verder te zetten indien de beklaagde het graafschap ontvlucht. De rechter behoud zich het een vonnis bij verstek te vellen indien hij het graafschap minder dan 5 dagen voor de start van het proces heeft verlaten en wanneer hij geen versnelde procedure heeft gevraagd.

Artikel 6.
Indien de eer van de beklaagde of van het slachtoffer is gekrenkt, is het toegestaan dat beide partijen dit in alle eer en geweten uitvechten met een duel, indien beide partijen akkoord zijn met de regeling van het duel.

Artikel 7.
De bewijsmiddelen gerangschikt volgens juridische waarde en relevantie:
  1. De juridische aktes bewijzen zich door een vooraf bepaald bewijsstuk: het geschrevene. Twee types van aktes (contracten, charters,…) onderscheiden zich: De authentieke akte geschreven door een bevoegd persoon (Advocaat, Rechter of Graaf) en ondertekend door de verschillende partijen. Het vormt zo een absoluut bewijs. Ten tweede zijn er de private aktes die vrij door de betreffende partijen worden geschreven en ondertekend.
  2. Andere geschreven bewijsstukken : In de vorm van een screenshot van iets uit het IG gedeelte van KdR, een post van op het officiële forum van KdR, een post op een forum erkent door de juridische autoriteit (in dit geval; het Kasteel van Den Haag en de Hollandse Kanselarij)
  MSN wordt NIET aanvaard als bewijsstuk. Indien ze toch gebruikt wordt, is het vonnis ongeldig.
  2.1 Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt.
  Screens van de oude versie van DKR worden niet aanvaard.
  2.2 Andere geschreven bewijsstukken, die betrekking hebben op hetgeen zich in de herberg heeft afgespeeld, hebben enkel juridische waarde en relevantie indien zij worden ondersteund door een getuigenis ter terechtzitting van degene die dit bewijsstuk heeft verstrekt.
  3. De bekentenis.
  4. Het wettelijk vermoeden van Boek IV, op. 1 artikel 6.
  5. Getuigenissen.
  6. De vermoedens via aanwijzingen.

  Rem : De rechter moet echter steeds zijn juridisch gezond verstand gebruiken.

  Opmerking. Bij het gebruik van bewijsstukken komende van een niet officieel forum moet de administrator van het forum akkoord gaan, alsook de beide partijen, voor zoverre de IRL wetgeving dit allemaal toestaat. Zonder deze toestemmingen mogen deze bewijzen niet meegerekend worden.


Artikel 7.1.
De rechter oordeelt in zijn vonnis over drie zaken
a. is hetgeen waarvan de verdachte wordt beschuldigd wettig en overtuigd bewezen?
b. is hetgeen waarvan de verdachte wordt beschuldigd strafbaar? (krachtens de wet of het ongeschreven recht als bedoeld in de Grondwet opus 3 artikel 8 )
c. welke strafmaat is in dit geval passend?

Het oordeel over al vragen dient in het vonnis te zijn vermeld indien de verdachte schuldig wordt verklaard. Bij de vraag of het feit wettig en overtuigend is bewezen dient de rechter te vermelden op grond van welke bewijsmiddelen hij/zij tot het oordeel komt dat de verdachte het ten laste gelegde heeft gepleegd. Geschreven bewijsmiddelen mogen enkel worden gebruikt in het vonnis indien deze zowel aan de verdediging als de openbaar aanklager voor het uitspreken van het vonnis overhandigd zijn.

Artikel 7.2.
Bij de constatering van een vormfout, dient de Rechter te beoordelen of deze vormfout(en) schade heeft berokkend aan één van de partijen. Wanneer de ene partij niet is geschaad door een handeling van de andere partij, dan kan de Rechter een dergelijke vormfout passeren.
Dit geldt voor vormfouten van zowel de Beklaagde als de Openbaar Aanklager. Vormfouten aan de zijde van de Beklaagde kunnen leiden tot uitsluiting als bewijsmiddel. Vormfouten aan de zijde van de Openbaar aanklager kunnen leiden tot strafvermindering en in zeer ernstige gevallen tot uitsluiting van een bewijsmiddel of verlies van het recht tot vervolging.

Artikel 8.
Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit twee edelen van de provincie aangesteld door de Graaf van Holland, de burgemeesters, en de rechter. Personen die hebben bijgedragen aan de aanklacht, zelf verdachte zijn, of tot dezelfde als familie behoren als de verdachte worden ontslagen van deelname. Daarnaast kan een beargumenteerd verzoek om geen zitting te nemen door de rechter worden ingewilligd. Voor iedere persoon die vanwege een toepassing van het voorgaande geen zitting neemt, wijst de Graaf van Holland een vervanger aan die advocaat, griffier, oud-rechter of oud-OA van het graafschap Holland moet zijn. Echter zodra het college zitting heeft genomen kunnen hieraan geen leden meer toegevoegd worden. De leden van dit college dienen een antwoord te geven op de vraag ‘Is de beklaagde schuldig aan hoogverraad’. Een schuldigverklaring volgt bij gewone meerderheid. De rechter wordt geacht de procedure in goede banen te leiden en bezit daarom geen stemrecht. Hij zal tenslotte gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Artikel 9.
Bij gevallen van verraad moet de rechter worden bijgestaan door de Graaf van Holland.

Artikel 10
De Juridische Procedure zal niet worden onderbroken omwille de persoonlijk situatie van de beklaagde. Onder persoonlijke situatie valt het verblijven in het klooster, stervende (IG dood) of overleden zijn (verwijderd). Hier kan op oordeel van de Rechter en Openbaar Aanklager een uitzondering voor worden gemaakt.


Opus 3 : Gerechtelijke procedures


Artikel 1.
De strafrechtelijke procedure is altijd een gesloten strafzaak .

Artikel 1.1.
De gesloten strafzaak wordt voorgezeten door de Rechter. De Openbaar Aanklager legt de zaak voor. De Rechter oordeelt over schuld en bepaalt de strafmaat.

Artikel 2.
De beklaagde heeft recht op bijstand van een advocaat.

Artikel 2.1.
De advocaat moet erkend zijn door het Graafschap en dus lid zijn van de Orde der Advocaten.

Artikel 2.2.
De beklaagde dient de advocaat vóór het eerste pleidooi van de verdediging in dienst te hebben genomen en de Rechter ervan op de hoogte hebben gebracht dat hij/zij gebruik maakt van een advocaat. Indien dit niet gebeurd oordeelt de Rechter hierover op grond van het effect dat deze vormfout zal hebben op de zaak. Het staat de Rechter middels haar/zijn eigen beoordeling vrij om de verdediging van de advocaat te accepteren, of te weigeren.

Artikel 2.3
Wanneer een advocaat in dienst is genomen door de beklaagde, heeft deze de keuze, in samenspraak met de beklaagde, om zijn pleidooien te houden op de momenten dat de beklaagde hoort te spreken. Deze pleidooien mogen in combinatie met een eigen pleidooi van beklaagde plaatsvinden, mits duidelijk is aangegeven wie wanneer spreekt. Een andere mogelijkheid is dat de advocaat wordt opgeroepen als "getuige" in de zaak en zo zijn pleidooien brengt. Deze twee manieren mogen niet worden gecombineerd en een advocaat mag slechts tweemaal een pleidooi houden.

Artikel 3.
Elke overtreder van de wet, individuen alsmede organisaties zijnde groepen, gildes en bedrijven, ongeacht de sociale status wordt berecht door een Rechter, aangesteld door de Graafschappelijke Raad.

Artikel 3.1.
Rechtszaken zullen worden afgehandeld in de beslotenheid van de rechtszaal .

Artikel 3.2.
Groepen, gildes, ordes of bedrijven moeten in hun charter duidelijk vermelden wie , als verantwoordelijke , bij inbreuken van de groep , gilde , orde of bedrijf , aansprakelijk is en dus ook kan gedagvaard worden.


Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van veldwacht naar assistent-schout diende de term aangepast te worden in dit wetboek.
Verder zijn de termen akte van inbeschuldigingstelling nu aan elkaar geschreven zoals hoort en is het ene woord rekwisitoor aangepast naar het correcte requisitoir en de afkorting ''Op.'' is gewijzigd naar Opus.


Getekend op 22 september van het Jaar des Heeren 1460,Namens de Raad van Holland,

Romerio Alexander Tailleur
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]

Princessoflight schreef:
[rp]Aan de inwoners van het Graafschap Holland,

De Raad heeft zich gebogen over een voorstel dat vrouwe Lilly Riderikes heeft ingediend in verband met een artikel over het jurycollege (Boek IV, Opus 2, artikel 8 ). De reden van deze wijziging is voornamelijk op taalkundig en grammaticaal vlak. Inhoudelijk verandert er niets.

oud schreef:

Artikel 8.
Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit twee edelen van de provincie aangesteld door de Graaf van Holland, de burgemeesters, en de rechter. Personen die hebben bijgedragen aan de aanklacht, zelf verdachte zijn, of tot dezelfde als familie behoren als de verdachte worden ontslagen van deelname. Daarnaast kan een beargumenteerd verzoek om geen zitting te nemen door de rechter worden ingewilligd. Voor iedere persoon die vanwege een toepassing van het voorgaande geen zitting neemt, wijst de Graaf van Holland een vervanger aan die advocaat, griffier, oud-rechter of oud-OA van het graafschap Holland moet zijn. Echter zodra het college zitting heeft genomen kunnen hieraan geen leden meer toegevoegd worden. De leden van dit college dienen een antwoord te geven op de vraag ‘Is de beklaagde schuldig aan hoogverraad’. Een schuldigverklaring volgt bij gewone meerderheid. De rechter wordt geacht de procedure in goede banen te leiden en bezit daarom geen stemrecht. Hij zal tenslotte gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Nieuw schreef:
Artikel 8.
Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit de burgemeesters, de rechter en twee edelen van de provincie aangesteld door de Graaf van Holland. Personen die hebben bijgedragen aan de aanklacht, zelf verdachte zijn, of tot dezelfde als familie behoren als de verdachte worden ontslagen van deelname. Daarnaast kan een beargumenteerd verzoek om geen zitting te nemen door de rechter worden ingewilligd. Voor iedere persoon die vanwege een toepassing van het voorgaande geen zitting neemt, wijst de Graaf van Holland een vervanger aan die advocaat, griffier, oud-rechter of oud-OA van het graafschap Holland moet zijn. Echter zodra het college zitting heeft genomen kunnen hieraan geen leden meer toegevoegd worden. De leden van dit college dienen een antwoord te geven op de vraag ‘Is de beklaagde schuldig aan hoogverraad’. Een schuldigverklaring volgt bij gewone meerderheid. De rechter wordt geacht de procedure in goede banen te leiden en bezit daarom geen stemrecht. Hij zal tenslotte gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

memorie van toelichting schreef:
In het oude artikel kan men lezen dat de rechter bijgestaan moet worden door een College van Rechters bestaande uit twee edelen welke, te weten de edelen, aangesteld moeten zijn door de Rechter, de Graaf van Holland en de Burgemeesters.

Uit de verdere context blijkt dat het College van Rechters moet bestaan uit: 2 Edelen, de burgemeesters en de Rechter. Waarbij de twee edelen aangesteld worden door de Graaf van Holland.

Voor de eenduidigheid is het artikel dus gewijzigd.

Was getekend op de tweede dag van de maand mei van het jaar des Heerens 1461 te Den Haag

Ariana di Saronno
Vervangend Woordvoerder van Holland
[/rp]

Princessoflight schreef:
[rp]Aan de inwoners van het Graafschap Holland,

De Raad van Holland heeft zich een tijd terug gebogen over het wetsvoorstel van vrouwe Lilly Riderikes in verband met het jurycollege. We zijn tot de constatatie gekomen dat het jurycollege niet naar behoren werkte, dat zaken steeds bleven liggen en dat het vaak moeilijk was om mensen te vinden voor de zaken die besproken moesten worden. Daarom heeft de Raad een nieuw voorstel gedaan en deze is ook door een meerderheid goedgekeurd.

Ter informatie:
rood = artikel vervalt
blauw = gewijzigd/nieuw

Citaat :
Oud
Artikel 8.
Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit twee edelen van de provincie aangesteld door de Graaf van Holland, de burgemeesters, en de rechter. Personen die hebben bijgedragen aan de aanklacht, zelf verdachte zijn, of tot dezelfde als familie behoren als de verdachte worden ontslagen van deelname. Daarnaast kan een beargumenteerd verzoek om geen zitting te nemen door de rechter worden ingewilligd. Voor iedere persoon die vanwege een toepassing van het voorgaande geen zitting neemt, wijst de Graaf van Holland een vervanger aan die advocaat, griffier, oud-rechter of oud-OA van het graafschap Holland moet zijn. Echter zodra het college zitting heeft genomen kunnen hieraan geen leden meer toegevoegd worden. De leden van dit college dienen een antwoord te geven op de vraag ‘Is de beklaagde schuldig aan hoogverraad’. Een schuldigverklaring volgt bij gewone meerderheid. De rechter wordt geacht de procedure in goede banen te leiden en bezit daarom geen stemrecht. Hij zal tenslotte gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Artikel 9.
Bij gevallen van verraad moet de rechter worden bijgestaan door de Graaf van Holland.


Artikel 10
De Juridische Procedure zal niet worden onderbroken omwille de persoonlijk situatie van de beklaagde. Onder persoonlijke situatie valt het verblijven in het klooster, stervende (IG dood) of overleden zijn (verwijderd). Hier kan op oordeel van de Rechter en Openbaar Aanklager een uitzondering voor worden gemaakt.

Citaat :
Nieuw
Artikel 8
Bij gevallen van (hoog)verraad wordt de rechter bijgestaan door twee oud-rechters die worden aangewezen door de Graaf van Holland. Zij oordelen tezamen of de beklaagde schuldig is aan wat hem ten laste is gelegd en of deze feiten zijn aan te merken als (hoog)verraad. Bij een schuldigverklaring bepaalt de Rechter van Holland een passende straf.


Artikel 9
De Juridische Procedure zal niet worden onderbroken omwille de persoonlijk situatie van de beklaagde. Onder persoonlijke situatie valt het verblijven in het klooster, stervende (IG dood) of overleden zijn (verwijderd). Hier kan op oordeel van de Rechter en Openbaar Aanklager een uitzondering voor worden gemaakt.

Citaat :
Memorie van Toelichting
Uit de recente rechtspraak is er gebleken dat er een behoorlijk risico bestaat dat er tegenstrijdige vonnissen komen op het terrein van hoog(verraad) door de verschillende wijzen waarop de berechting van deze zaken plaatsvindt. Daarnaast duurt het te lang om een jurycollege samen te stellen in de huidige opzet. De zaken die thans voor liggen hebben vele maanden geduurd, tot het moment dat de rechter uiteindelijk een vonnis kon voordragen. De Graaf van Holland is druk en een positie op afstand waarborgt in sterkere mate de gewenste onafhankelijkheid. Van oud-rechters kan bovendien worden verwacht dat zij over een groter dan gemiddelde kennis van de wetgeving beschikken.

Was getekend op de twaalfde dag van de maand mei van het jaar des Heerens 1461 te Den Haag

Ariana di Saronno
Vervangend Woordvoerder van Holland[/rp]

Mattheuss schreef:
[rp]Aan de inwoners van het Graafschap Holland,

Bij deze wenst de Raad van Holland jullie te informeren over de wijziging van het tweede opus uit boek IV over de juridische procedures. De wijzigingen zijn aangeduid in kleur, daarnaast zijn er nog enkele artikels verwijderd. In deze gevallen is de nummering aangepast.

Oude artikelen schreef:
Artikel 1.
De rechtszaak verloopt volgens het volgende protocol:
1. De (assistent-)schout verzamelt alle nodige informatie voor het dossier.
2. De (assistent-)schout biedt de overtreder een schikking aan bij eerste overtreding van speculatie.
In de overige gevallen geeft de schout (of de assistent-schout met toestemming van de schout) het dossier door aan de openbare aanklager als er voldoende bewijzen voorhanden zijn. De openbaar aanklager kan in gevallen van oplichting alsmede verstoring van de openbare orde de (assistent-)schout verzoeken de overtreder een schikking aan te bieden.
3. Indien de openbare aanklager de feiten en bewijzen voldoende vindt voor een proces, stelt hij de betreffende perso(o)n(en) in staat van beschuldiging.
4. De rechtszaak wordt met de akte van inbeschuldigingstelling opgestart. In de akte van beschuldiging wordt 1 delict behandeld. Indien de beklaagde meerdere delicten heeft begaan, dienen deze in een aparte rechtszaak te worden behandeld.
5. Het eerste pleidooi van de verdediging. Dit pleidooi dient binnen 48 uur na het inleveren van de akte van inbeschuldigingstelling te worden aangeleverd.
6. De openbare aanklager heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.
7. De verdediging heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.
8. Mits de verdediging een advocaat in dienst heeft genomen, en deze als getuige zijn pleidooien komt houden, dan geldt hiervoor dat het eerste pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het tijdstip van de aanklacht en het tweede pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het requisitoir van de openbare aanklager.
9. De openbare aanklager houdt zijn requisitoir waarin hij een bepaalde straf of de vrijlating eist. Dit requisitoir dient ten laatste 48 na de laatste getuigenis te worden gehouden.
10. De verdediging heeft recht op een laatste pleidooi voor de rechter een vonnis uitspreekt. Dit pleidooi dient ten laatste 48 uur na het requisitoir van de openbaar aanklager te worden ingeleverd.
11. De rechter spreekt een vonnis uit.


Artikel 1.1.
In bijzondere omstandigheden kan de rechter bepalen dat van deze termijnen wordt afgeweken. Van deze termijnen mag in ieder geval worden afgeweken vanaf 3 dagen voor de verkiezing van een nieuwe raad tot aan de benoeming van een nieuwe rechter en openbaar aanklager.
In geval van schending van deze termijnen kan de procedure worden voortgezet waarbij de betreffende stap wordt overgeslagen.

Artikel 2.
Indien de rechter het nodig acht, mag hij de beschuldiging/aanklacht herformuleren of wijzigen en een vonnis vellen volgens de nieuwe beschuldiging. Zo kan hij bijvoorbeeld de aanklacht van verstoring van de openbare orde naar een van verraad veranderen.

Artikel 3.
Een minnelijke schikking is mogelijk indien beide partijen akkoord gaan.

Artikel 3.1.
Zodra een minnelijke schikking bereikt is, moet de Openbare Aanklager afzien van alle schuldeisen en zal de Rechter "schuldig" vonnissen, met slechts de administratiekosten als straf voor de beklaagde.

Artikel 4.
De akte van in beschuldiginstelling, of ze nu door de Openbare Aanklager of door een burgemeester wordt geschreven, moet steeds de volgende zaken bevatten:
-De rechten van de beklaagde (blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces, heeft het recht op een advocaat)
-Een formulier (NRP : een link) met uitleg over waar de wetboeken terug te vinden zijn
-De aard van het misdrijf of de misdaad voor dewelke de beklaagde voor de rechter moet verschijnen. (Slavernij, Oplichting, Verstoring van de Openbare Orde, Verraad, Hoogverraad of Hekserij)
-De naam van de beklaagde.
-Alle overige informatie die de Openbare Aanklager of burgemeester nodig acht.


Artikel 5.
De rechter en de Openbare Aanklager behouden zich het recht om het proces verder te zetten indien de beklaagde het graafschap ontvlucht. De rechter behoud zich het een vonnis bij verstek te vellen indien hij het graafschap minder dan 5 dagen voor de start van het proces heeft verlaten en wanneer hij geen versnelde procedure heeft gevraagd.

Artikel 6.
Indien de eer van de beklaagde of van het slachtoffer is gekrenkt, is het toegestaan dat beide partijen dit in alle eer en geweten uitvechten met een duel, indien beide partijen akkoord zijn met de regeling van het duel.

Artikel 7.
De bewijsmiddelen gerangschikt volgens juridische waarde en relevantie:
1. De juridische aktes bewijzen zich door een vooraf bepaald bewijsstuk: het geschrevene. Twee types van aktes (contracten, charters,…) onderscheiden zich: De authentieke akte geschreven door een bevoegd persoon (Advocaat, Rechter of Graaf) en ondertekend door de verschillende partijen. Het vormt zo een absoluut bewijs. Ten tweede zijn er de private aktes die vrij door de betreffende partijen worden geschreven en ondertekend.
2. Andere geschreven bewijsstukken : In de vorm van een screenshot van iets uit het IG gedeelte van KdR, een post van op het officiële forum van KdR, een post op een forum erkent door de juridische autoriteit (in dit geval; het Kasteel van Den Haag en de Hollandse Kanselarij)
MSN wordt NIET aanvaard als bewijsstuk. Indien ze toch gebruikt wordt, is het vonnis ongeldig.
2.1 Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt.
Screens van de oude versie van DKR worden niet aanvaard.
2.2 Andere geschreven bewijsstukken, die betrekking hebben op hetgeen zich in de herberg heeft afgespeeld, hebben enkel juridische waarde en relevantie indien zij worden ondersteund door een getuigenis ter terechtzitting van degene die dit bewijsstuk heeft verstrekt.
3. De bekentenis.
4. Het wettelijk vermoeden van Boek IV, op. 1 artikel 6.
5. Getuigenissen.
6. De vermoedens via aanwijzingen.

Rem : De rechter moet echter steeds zijn juridisch gezond verstand gebruiken.

Opmerking. Bij het gebruik van bewijsstukken komende van een niet officieel forum moet de administrator van het forum akkoord gaan, alsook de beide partijen, voor zoverre de IRL wetgeving dit allemaal toestaat. Zonder deze toestemmingen mogen deze bewijzen niet meegerekend worden.


Artikel 7.1.
De rechter oordeelt in zijn vonnis over drie zaken
a. is hetgeen waarvan de verdachte wordt beschuldigd wettig en overtuigd bewezen?
b. is hetgeen waarvan de verdachte wordt beschuldigd strafbaar? (krachtens de wet of het ongeschreven recht als bedoeld in de Grondwet opus 3 artikel 8 )
c. welke strafmaat is in dit geval passend?

Het oordeel over al vragen dient in het vonnis te zijn vermeld indien de verdachte schuldig wordt verklaard. Bij de vraag of het feit wettig en overtuigend is bewezen dient de rechter te vermelden op grond van welke bewijsmiddelen hij/zij tot het oordeel komt dat de verdachte het ten laste gelegde heeft gepleegd. Geschreven bewijsmiddelen mogen enkel worden gebruikt in het vonnis indien deze zowel aan de verdediging als de openbaar aanklager voor het uitspreken van het vonnis overhandigd zijn.

Artikel 7.2.
Bij de constatering van een vormfout, dient de Rechter te beoordelen of deze vormfout(en) schade heeft berokkend aan één van de partijen. Wanneer de ene partij niet is geschaad door een handeling van de andere partij, dan kan de Rechter een dergelijke vormfout passeren.
Dit geldt voor vormfouten van zowel de Beklaagde als de Openbaar Aanklager. Vormfouten aan de zijde van de Beklaagde kunnen leiden tot uitsluiting als bewijsmiddel. Vormfouten aan de zijde van de Openbaar aanklager kunnen leiden tot strafvermindering en in zeer ernstige gevallen tot uitsluiting van een bewijsmiddel of verlies van het recht tot vervolging.

Artikel 8.
Bij gevallen van hoogverraad moet de rechter worden bijgestaan door een college van rechters bestaande uit twee edelen van de provincie aangesteld door de Graaf van Holland, de burgemeesters, en de rechter. Personen die hebben bijgedragen aan de aanklacht, zelf verdachte zijn, of tot dezelfde als familie behoren als de verdachte worden ontslagen van deelname. Daarnaast kan een beargumenteerd verzoek om geen zitting te nemen door de rechter worden ingewilligd. Voor iedere persoon die vanwege een toepassing van het voorgaande geen zitting neemt, wijst de Graaf van Holland een vervanger aan die advocaat, griffier, oud-rechter of oud-OA van het graafschap Holland moet zijn. Echter zodra het college zitting heeft genomen kunnen hieraan geen leden meer toegevoegd worden. De leden van dit college dienen een antwoord te geven op de vraag ‘Is de beklaagde schuldig aan hoogverraad’. Een schuldigverklaring volgt bij gewone meerderheid. De rechter wordt geacht de procedure in goede banen te leiden en bezit daarom geen stemrecht. Hij zal tenslotte gepaste straf bepalen. Het overleg tussen de rechters moet volkomen worden afgeschermd van de buitenwereld en zal plaatsvinden op het kasteel van Den Haag.

Artikel 9.
Bij gevallen van verraad moet de rechter worden bijgestaan door de Graaf van Holland.

Artikel 10
De Juridische Procedure zal niet worden onderbroken omwille de persoonlijk situatie van de beklaagde. Onder persoonlijke situatie valt het verblijven in het klooster, stervende (IG dood) of overleden zijn (verwijderd). Hier kan op oordeel van de Rechter en Openbaar Aanklager een uitzondering voor worden gemaakt.

Nieuwe artikelen schreef:
Artikel 1.
Na afloop van het onderzoek stelt de (assistent)-schout een onderzoeksdossier op wat hij ter beschikking stelt aan de openbaar aanklager.


Artikel 2.
De openbaar aanklager kan na ontvangst van het onderzoeksdossier:

a. overgaan tot vervolging;
b. de zaak sluiten als er onvoldoende bewijzen zijn;

c. in overleg met de schout een voorstel doen voor een minnelijke schikking in de gevallen omschreven in artikel 3.

Artikel 3
De openbaar aanklager en de schout kunnen tezamen besluiten een minnelijke schikking aan te bieden in alle gevallen waarin er geen concreet vast te stellen schade is geleden door personen, één of meer steden of organisaties dan wel het Graafschap, of waarin er hier wel sprake van is. Indien het laatste het geval is, dient er toestemming verkregen te worden van de geschade persoon of instantie. Deze toestemming wordt door de burgemeester verleend indien de stad geschaad is of door de graaf indien het graafschap geschaad is.


Artikel 4
Indien de verdachte een minnelijke schikking accepteert houdt dat tevens in de schuldigverklaring voor het gepleegde feit. Een kennisgeving van het aanvaarden van de schikking wordt gedurende ten minste één maand en ten hoogste twee maanden ter inzage gelegd in het kantoor van de Openbaar Aanklager.

Artikel 5
Als de openbaar aanklager of de burgemeester een procedure start dan verloopt die op de volgende wijze:
1. De rechtszaak wordt met de akte van inbeschuldigingstelling opgestart. In de akte van beschuldiging wordt 1 delict behandeld. Indien de beklaagde meerdere delicten heeft begaan, dienen deze in een aparte rechtszaak te worden behandeld.
2. Het eerste pleidooi van de verdediging. Dit pleidooi dient binnen 48 uur na het inleveren van de akte van inbeschuldigingstelling te worden aangeleverd.
3. De openbare aanklager heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.
4. De verdediging heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.
5. Mits de verdediging een advocaat in dienst heeft genomen, en deze als getuige zijn pleidooien komt houden, dan geldt hiervoor dat het eerste pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het tijdstip van de aanklacht en het tweede pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het requisitoir van de openbare aanklager.
6. De openbare aanklager houdt zijn requisitoir waarin hij een bepaalde straf of de vrijlating eist. Dit requisitoir dient ten laatste 48 uur na de laatste getuigenis te worden gehouden.
7. De verdediging heeft recht op een laatste pleidooi voor de rechter een vonnis uitspreekt. Dit pleidooi dient ten laatste 48 uur na het requisitoir van de openbaar aanklager te worden ingeleverd.
8. De rechter spreekt een vonnis uit.

Artikel 6
In bijzondere omstandigheden kan de rechter bepalen dat van deze termijnen wordt afgeweken. Van deze termijnen mag in ieder geval worden afgeweken vanaf 3 dagen voor de verkiezing van een nieuwe raad tot aan de benoeming van een nieuwe rechter en openbaar aanklager.
In geval van schending van deze termijnen kan de procedure worden voortgezet waarbij de betreffende stap wordt overgeslagen.

Artikel 7
Indien de rechter het nodig acht, mag hij de beschuldiging/aanklacht herformuleren of wijzigen en een vonnis vellen volgens de nieuwe beschuldiging. Zo kan hij bijvoorbeeld de aanklacht van verstoring van de openbare orde naar een van verraad veranderen.

Artikel 8.
De akte van in beschuldiginstelling, of ze nu door de openbaar aanklager of door een burgemeester wordt geschreven, moet steeds de volgende zaken bevatten:
-De rechten van de beklaagde (blijft in vrijheid gedurende de loop van het proces, heeft het recht op een advocaat)
-Een formulier (NRP : een link) met uitleg over waar de wetboeken terug te vinden zijn
-De aard van het misdrijf of de misdaad voor dewelke de beklaagde voor de rechter moet verschijnen. (Slavernij, Oplichting, Verstoring van de Openbare Orde, Verraad, Hoogverraad of Hekserij)
-De naam van de beklaagde.
-Alle overige informatie die de openbaar aanklager of burgemeester nodig acht.

Artikel 9.
De rechter en de openbare aanklager behouden zich het recht om het proces verder te zetten indien de beklaagde het graafschap ontvlucht. De rechter behoudt zich het recht voor een vonnis bij verstek te vellen indien de beklaagde het graafschap minder dan 5 dagen voor de start van het proces heeft verlaten en wanneer hij geen versnelde procedure heeft gevraagd.

Artikel 10.
De bewijsmiddelen gerangschikt volgens juridische waarde en relevantie:

1. De juridische aktes bewijzen zich door een vooraf bepaald bewijsstuk: het geschrevene. Twee types van aktes (contracten, charters,…) onderscheiden zich: De authentieke akte geschreven door een bevoegd persoon (Advocaat, Rechter of Graaf) en ondertekend door de verschillende partijen. Het vormt zo een absoluut bewijs. Ten tweede zijn er de private aktes die vrij door de betreffende partijen worden geschreven en ondertekend.
2. Andere geschreven bewijsstukken : In de vorm van een screenshot van iets uit het IG gedeelte van KdR, een post van op het officiële forum van KdR, een post op een forum erkent door de juridische autoriteit (in dit geval; het Kasteel van Den Haag en de Hollandse Kanselarij)
MSN wordt NIET aanvaard als bewijsstuk. Indien ze toch gebruikt wordt, is het vonnis ongeldig.
2.1 Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt.
Screens van de oude versie van DKR worden niet aanvaard.
2.2 Andere geschreven bewijsstukken, die betrekking hebben op hetgeen zich in de herberg heeft afgespeeld, hebben enkel juridische waarde en relevantie indien zij worden ondersteund door een getuigenis ter terechtzitting van degene die dit bewijsstuk heeft verstrekt.
3. De bekentenis.
4. Het wettelijk vermoeden van Boek IV, op. 1 artikel 6.
5. Getuigenissen.
6. De vermoedens via aanwijzingen.

Rem : De rechter moet echter steeds zijn juridisch gezond verstand gebruiken.

Opmerking. Bij het gebruik van bewijsstukken komende van een niet officieel forum moet de administrator van het forum akkoord gaan, alsook de beide partijen, voor zoverre de IRL wetgeving dit allemaal toestaat. Zonder deze toestemmingen mogen deze bewijzen niet meegerekend worden.

Artikel 10.1.
De rechter oordeelt in zijn vonnis over drie zaken
a. is hetgeen waarvan de verdachte wordt beschuldigd wettig en overtuigd bewezen?
b. is hetgeen waarvan de verdachte wordt beschuldigd strafbaar? (krachtens de wet of het ongeschreven recht als bedoeld in de Grondwet opus 3 artikel 8 )
c. welke strafmaat is in dit geval passend?

Het oordeel over al vragen dient in het vonnis te zijn vermeld indien de verdachte schuldig wordt verklaard. Bij de vraag of het feit wettig en overtuigend is bewezen dient de rechter te vermelden op grond van welke bewijsmiddelen hij/zij tot het oordeel komt dat de verdachte het ten laste gelegde heeft gepleegd. Geschreven bewijsmiddelen mogen enkel worden gebruikt in het vonnis indien deze zowel aan de verdediging als de openbaar aanklager voor het uitspreken van het vonnis overhandigd zijn.

Artikel 10.2.
Bij de constatering van een vormfout, dient de Rechter te beoordelen of deze vormfout(en) schade heeft berokkend aan één van de partijen. Wanneer de ene partij niet is geschaad door een handeling van de andere partij, dan kan de Rechter een dergelijke vormfout passeren.
Dit geldt voor vormfouten van zowel de Beklaagde als de Openbaar Aanklager. Vormfouten aan de zijde van de Beklaagde kunnen leiden tot uitsluiting als bewijsmiddel. Vormfouten aan de zijde van de Openbaar aanklager kunnen leiden tot strafvermindering en in zeer ernstige gevallen tot uitsluiting van een bewijsmiddel of verlies van het recht tot vervolging.

Artikel 11.
Bij gevallen van (hoog)verraad wordt de rechter bijgestaan door twee oud-rechters die worden aangewezen door de Graaf van Holland. Zij oordelen tezamen of de beklaagde schuldig is aan wat hem ten laste is gelegd en of deze feiten zijn aan te merken als (hoog)verraad. Bij een schuldigverklaring bepaalt de Rechter van Holland een passende straf.

Artikel 13
De Juridische Procedure zal niet worden onderbroken omwille de persoonlijk situatie van de beklaagde. Onder persoonlijke situatie valt het verblijven in het klooster, stervende (IG dood) of overleden zijn (verwijderd). Hier kan op oordeel van de Rechter en Openbaar Aanklager een uitzondering voor worden gemaakt.

Citaat :
Memorie van Toelichting
Met deze wijziging wordt een wettelijke verankering gegeven aan het brede schikkingsrecht van de OA en de Schout die ook betrekking heeft op gevallen van verraad en hoogverraad. Hier was geen schikking voor mogelijk, terwijl deze behoefte in de praktijk wel werd ervaren (met name na de afscheiding van Rotterdam). Het recht om te schikken of de zaak gesloten te verklaren komt exclusief toe aan de OA en de Schout tezamen (schikking) of de OA (geslotenverklaring bij onvoldoende bewijs), over deze bevoegdheden beschikt een burgemeester niet. Omdat een schikking een grote vrijheid inhoudt voor de straf, wordt het als minder wenselijk gezien wanneer slechts één persoon over het aangaan daarvan besluit. De geslotenverklaring wordt bij de OA gehouden, nu de Schout over de meeste mogelijkheden beschikt om bewijsmateriaal te vergaren. Daarom kan de vaststelling dat er onvoldoende bewijs is het beste op provinciaal niveau gebeuren. De burgemeester van een stad is wel bevoegd om over te gaan tot vervolging bij gevallen van speculatie, oplichting of verstoring van de openbare orde die in zijn stad hebben plaatsgevonden. Uiteraard spreekt het voor zich dat er slechts één maal vervolgd kan worden voor hetzelfde feit. Een burgemeester is dus niet meer bevoegd voor hetzelfde feit te vervolging als de OA reeds een vervolging is gestart en vice versa.

De soort straffen die worden aangeboden bij een minnelijke schikking worden overgelaten aan de discretie van de OA en de Schout. Zo ook de hoogte van de schikking. Indien een schikking wordt geaccepteerd dan wordt hierover bericht in het kantoor van de OA zodat het volk daarvan kennis kan nemen. Zoals dat ook gebruikelijk is bij vonnissen van de rechtbank zal deze bekendmaking van tijdelijk aard zijn, om ook tegemoet te komen aan de belangen van degene die de schikking accepteert. Een algemeen principe van de rechtspraak is immers dat iemands strafbare feiten nadat er een straf is uitgevaardigd niet langer tegen hem gebruikt mogen worden.

Was getekend op de twintigste dag van de maand mei van het jaar des Heerens 1461 te Den Haag

Mattheus Alexander Tailleur Connor
Woordvoerder van Holland[/rp]
Terug naar boven Ga naar beneden
Alyssa

avatar

Vrouw Aantal berichten : 10831
Leeftijd : 32
Woonplaats : Utrecht
Registration date : 13-02-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Re: Boek IV: Juridische Procedures   ma jun 03, 2013 11:51 am

Mattheuss schreef:
[rp]Aan de inwoners van het Graafschap Holland,

De Raad van Holland wenst jullie te informeren over de wijziging van artikel 7 van het tweede opus van boek IV over de juridische procedures.

Oud artikel schreef:
Artikel 7.
De bewijsmiddelen gerangschikt volgens juridische waarde en relevantie:
1. De juridische aktes bewijzen zich door een vooraf bepaald bewijsstuk: het geschrevene. Twee types van aktes (contracten, charters,…) onderscheiden zich: De authentieke akte geschreven door een bevoegd persoon (Advocaat, Rechter of Graaf) en ondertekend door de verschillende partijen. Het vormt zo een absoluut bewijs. Ten tweede zijn er de private aktes die vrij door de betreffende partijen worden geschreven en ondertekend.
2. Andere geschreven bewijsstukken : In de vorm van een screenshot van iets uit het IG gedeelte van KdR, een post van op het officiële forum van KdR, een post op een forum erkent door de juridische autoriteit (in dit geval; het Kasteel van Den Haag en de Hollandse Kanselarij)
MSN wordt NIET aanvaard als bewijsstuk. Indien ze toch gebruikt wordt, is het vonnis ongeldig.
2.1 Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt.
Screens van de oude versie van DKR worden niet aanvaard.
2.2 Andere geschreven bewijsstukken, die betrekking hebben op hetgeen zich in de herberg heeft afgespeeld, hebben enkel juridische waarde en relevantie indien zij worden ondersteund door een getuigenis ter terechtzitting van degene die dit bewijsstuk heeft verstrekt.
3. De bekentenis.
4. Het wettelijk vermoeden van Boek IV, op. 1 artikel 6.
5. Getuigenissen.
6. De vermoedens via aanwijzingen.

Rem : De rechter moet echter steeds zijn juridisch gezond verstand gebruiken.

Opmerking. Bij het gebruik van bewijsstukken komende van een niet officieel forum moet de administrator van het forum akkoord gaan, alsook de beide partijen, voor zoverre de IRL wetgeving dit allemaal toestaat. Zonder deze toestemmingen mogen deze bewijzen niet meegerekend worden.
Nieuw artikel schreef:
Artikel 7.
De bewijsmiddelen gerangschikt volgens juridische waarde en relevantie:
1. De juridische aktes bewijzen zich door een vooraf bepaald bewijsstuk: het geschrevene. Twee types van aktes (contracten, charters,…) onderscheiden zich: De authentieke akte geschreven door een bevoegd persoon (Advocaat, Rechter of Graaf) en ondertekend door de verschillende partijen. Het vormt zo een absoluut bewijs. Ten tweede zijn er de private aktes die vrij door de betreffende partijen worden geschreven en ondertekend.
2. Andere geschreven bewijsstukken : In de vorm van een screenshot van een fysiek waarneembaar en Res Parendo verklaarbaar bewijsmiddel, zoals een brief of verwonding na een gevecht. Dit bewijsmiddel moet bovendien op Res Parendo verklaarbare wijze in de procedure worden ingebracht. Screenshots worden alleen erkend als deze afkomstig zijn van het IG gedeelte van KdR, het officiële forum van KdR, of een forum erkent door de juridische autoriteit (het Kasteel van Den Haag en de Hollandse Kanselarij)
2.1 Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt.
2.2 Andere geschreven bewijsstukken mogen enkel tot het bewijs voor veroordeling voor een strafbaar feit dienen indien zij worden ondersteund door een getuigenis ter terechtzitting van degene die dit bewijsstuk heeft verstrekt.

2.3 Andere geschreven bewijsstukken, die betrekking hebben op hetgeen zich in de herberg heeft afgespeeld worden niet aanvaard.

3. De bekentenis.
4. Het wettelijk vermoeden van Boek IV, op. 1 artikel 6.
5. Getuigenissen.
6. De vermoedens via aanwijzingen.

Rem : De rechter moet echter steeds zijn juridisch gezond verstand gebruiken.

Opmerking. Bij het gebruik van bewijsstukken komende van een niet officieel forum moet de administrator van het forum akkoord gaan, alsook de beide partijen, voor zoverre de IRL wetgeving dit allemaal toestaat. Zonder deze toestemmingen mogen deze bewijzen niet meegerekend worden.
Memorie van toelichting schreef:
Memorie van Toelichting
De Raad van Holland heeft erkend dat sommige andere geschreven bewijsstukken een lage res parendo waarde hebben. Waar de aanwezigheid van een afschrift van een brief nog wel te verklaren is of het tonen van verwondingen na een overval, is er bijvoorbeeld geen logische verklaring voor een geschreven bewijsstuk van een mondelinge verklaring in de herberg of een waarneming dat iemand betrokken was bij een bestorming. Het nieuwe criterium voor toelaatbaarheid van andere geschreven bewijsstukken is dus de aannemelijkheid dat er een fysiek bewijsstuk getoond kan worden.

Het fysieke bewijsstuk moet bovendien op een geloofwaardige wijze in de handen van de vervolgende autoriteiten zijn geraakt. Zo er bijvoorbeeld sprake is van een besloten samenzwering op de pleinen (NRP: forum) waarvoor res parendo bewijzen aanwezig zijn, dan kan enkel tot vervolging worden overgegaan wanneer een (al dan niet anonieme) betrokkene daarvan de fysieke bewijzen doorgeeft. In zo’n geval kan bijvoorbeeld de (assistent)-schout worden opgeroepen om te getuigen over de wijze waarop het bewijs is verkregen.

Om het Res Parendo gebruik van de rechtszaal te bevorderen dienen andere geschreven bewijsmiddelen voortaan wel vergezeld te gaan van een getuigenverklaring. De reden voor het aanvaarden van andere geschreven bewijsstukken, is gelegen in hun hogere betrouwbaarheid. Het is immers eenvoudiger een leugenachtige verklaring af te leggen, dan een ander geschreven bewijsstuk te falsificeren. Andere geschreven bewijsstukken hebben echter een lagere res parendo waarde dan geschreven bewijsstukken. Om die reden worden andere geschreven bewijsstukken niet langer als alleenstaand bewijs aanvaard.

De reden voor het aanvaarden van andere geschreven bewijsstukken, is gelegen in hun hogere betrouwbaarheid. Het is immers eenvoudiger een leugenachtige verklaring af te leggen, dan een ander geschreven bewijsstuk te falsificeren. Voor de andere geschreven bewijsstukken uit de herberg geldt dit gegeven niet zo sterk, omdat deze veel eenvoudiger te vervalsen zijn. Andere geschreven bewijsstukken hebben bovendien een lagere res parendo waarde dan geschreven bewijsstukken. Om die reden worden andere geschreven bewijsstukken van het gebeurde in de herbergen niet langer aanvaard.
Was getekend op de twintigste dag van de maand mei van het jaar des Heerens 1461 te Den Haag

Mattheus Alexander Tailleur Connor
Woordvoerder van Holland[/rp]
Ratso schreef:
[rp]Wijziging in de Juridische Procedures

Aan de inwoners van het Graafschap Holland,

Bij deze wenst de Raad van Holland jullie te informeren over de wijziging van artikel 3 van het tweede opus uit boek IV over de juridische procedures. De wijzigingen zijn aangeduid in kleur.

Oud artikel schreef:
Artikel 3

De openbaar aanklager en de schout kunnen tezamen besluiten een minnelijke schikking aan te bieden in alle gevallen waarin er geen concreet vast te stellen schade is geleden door personen, één of meer steden of organisaties dan wel het Graafschap, of waarin er hier wel sprake van is. Indien het laatste het geval is, dient er toestemming verkregen te worden van de geschade persoon of instantie. Deze toestemming wordt door de burgemeester verleend indien de stad geschaad is of door de graaf indien het graafschap geschaad is.
Nieuw artikel schreef:
Artikel 3

De openbaar aanklager en de schout kunnen tezamen besluiten een minnelijke schikking aan te bieden in alle gevallen waarin er geen concreet vast te stellen schade is geleden door personen, één of meer steden of organisaties dan wel het Graafschap, of waarin er hier wel sprake van is. Indien het laatste het geval is, dient er toestemming verkregen te worden van de geschade persoon of instantie. Deze toestemming wordt door de burgemeester verleend indien de stad geschaad is of door de graaf indien het graafschap geschaad is.

Artikel 3.1

 Een minnelijke schikking is mogelijk indien beide partijen akkoord gaan en kan door beide partijen geïnitieerd worden.


Was getekend op de elfde dag van de maand september van het jaar des Heerens 1461 te Den HaagWoordvoerder van de Raad van Holland[/rp]
Skiennietee schreef:
[rp]
De Raad deelt het volgende mee


onderwerp: Gebruik van bewijzen bij rechtzaken, Boek IV opus 2 artikel 10.

Oud schreef:
Artikel 10.

De bewijsmiddelen gerangschikt volgens juridische waarde en relevantie:
1.- De juridische aktes bewijzen zich door een vooraf bepaald bewijsstuk: het geschrevene. Twee types van aktes (contracten, charters,…) onderscheiden zich: De authentieke akte geschreven door een bevoegd persoon (Advocaat, Rechter of Graaf) en ondertekend door de verschillende partijen. Het vormt zo een absoluut bewijs. Ten tweede zijn er de private aktes die vrij door de betreffende partijen worden geschreven en ondertekend.
2.- Andere geschreven bewijsstukken : In de vorm van een screenshot van een fysiek waarneembaar en Res Parendo verklaarbaar bewijsmiddel, zoals een brief of verwonding na een gevecht. Dit bewijsmiddel moet bovendien op Res Parendo verklaarbare wijze in de procedure worden ingebracht. Screenshots worden alleen erkend als deze afkomstig zijn van het IG gedeelte van KdR, het officiële forum van KdR, of een forum erkent door de juridische autoriteit (het Kasteel van Den Haag en de Hollandse Kanselarij)
2.1 - Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij "Wees welgekomen 'naam'" duidelijk zichtbaar moet zijn en niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt.
2.2 - Andere geschreven bewijsstukken mogen enkel tot het bewijs voor veroordeling voor een strafbaar feit dienen indien zij worden ondersteund door een getuigenis ter terechtzitting van degene die dit bewijsstuk heeft verstrekt.
2.3 - Andere geschreven bewijsstukken, die betrekking hebben op hetgeen zich in de herberg heeft afgespeeld worden niet aanvaard.
3.- De bekentenis.
4.- Het wettelijk vermoeden van Boek IV, op. 1 artikel 6.
5.- Getuigenissen.
6.- De vermoedens via aanwijzingen.

Rem: De rechter moet echter steeds zijn juridisch gezond verstand gebruiken. Het belang, de relevantie en de juridische waarde van alle bewijsstukken wordt bepaald door de rechter.

Opmerking. Bij het gebruik van bewijsstukken komende van een niet officieel forum moet de administrator van het forum akkoord gaan, alsook de beide partijen, voor zoverre de IRL wetgeving dit allemaal toestaat. Zonder deze toestemmingen mogen deze bewijzen niet meegerekend worden.
Nieuw schreef:
Artikel 10.

De bewijsmiddelen:

 • De juridische aktes bewijzen zich door een vooraf bepaald bewijsstuk: het geschrevene. Twee types van aktes (contracten, charters,…) onderscheiden zich: De authentieke akte geschreven door een bevoegd persoon (Advocaat, Rechter of Graaf) en ondertekend door de verschillende partijen. Het vormt zo een absoluut bewijs. Ten tweede zijn er de private aktes die vrij door de betreffende partijen worden geschreven en ondertekend.
 • Andere geschreven bewijsstukken : In de vorm van een screenshot van een fysiek waarneembaar en Res Parendo verklaarbaar bewijsmiddel, zoals een brief of verwonding na een gevecht. Dit bewijsmiddel moet bovendien op Res Parendo verklaarbare wijze in de procedure worden ingebracht. Screenshots worden alleen erkend als deze afkomstig zijn van het IG gedeelte van KdR, het officiële forum van KdR, of een forum erkent door de juridische autoriteit (het Kasteel van Den Haag en de Hollandse Kanselarij)
  - Er worden enkel screenshots van het volledige beeld als bewijsmateriaal aanvaard, waarbij niets aan de screenshots veranderd mag zijn. Ook moeten de vensters zo geplaatst worden, dat het niet de gebeurtenissen overlapt.
  - Andere geschreven bewijsstukken mogen enkel tot het bewijs voor veroordeling voor een strafbaar feit dienen indien zij worden ondersteund door een getuigenis ter terechtzitting van degene die dit bewijsstuk heeft verstrekt.
  - Andere geschreven bewijsstukken, die betrekking hebben op hetgeen zich in de herberg heeft afgespeeld worden niet aanvaard.
 • De bekentenis.
 • Het wettelijk vermoeden van Boek IV, op. 1 artikel 6.
 • Getuigenissen.
 • De vermoedens via aanwijzingen.


De rechter moet steeds zijn juridisch gezond verstand gebruiken.Het belang, de relevantie en de juridische waarde van alle bewijsstukken wordt bepaald door de rechter.

Opmerking. Bij het gebruik van bewijsstukken komende van een niet officieel forum moet de administrator van het forum akkoord gaan, alsook de beide partijen, voor zoverre de IRL wetgeving dit allemaal toestaat. Zonder deze toestemmingen mogen deze bewijzen niet meegerekend worden.
Memorie van Toelichting schreef:
De Raad wil de rangorde van de bewijsstukken niet lager wettelijk bepaald zien, waardoor de Rechter zelf genoodzaakt zal zijn om hier bij elke zaak apart over te oordelen. Vanaf nu kan de Rechter dus bijvoorbeeld een getuigenis zwaarder laten doorwegen dan een screen, maar dit is niet noodzakelijk.
Ook  wil de Raad problemen met screens in de toekomst vermijden door "Wees welgekomen ..." niet langer te verplichten op de screens.

Extra toelichting van de raad ivm met rvs schreef:
Hoewel de Raad van State ons degelijk advies heeft meegegeven over deze wijziging, hebben wij toch gekozen hier geen rekening mee te houden. Echter willen wij niet de indruk geven geen rekening te houden met het advies, dus wensen wij hier nog iets over toe te voegen.
Wij zitten in de Raad van Holland op één lijn omtrent de vrijheid die aan Rechters verleent wordt en wij zijn van mening dat het aan de Graaf van Holland is om de Rechters op dit vlak in het oog te houden en in te grijpen als er iets mis loopt of dreigt te lopen. Verder hebben wij geen onderling onderscheid meer gebracht in de juridische aktes omdat wij van mening zijn dat het aan de Rechter is om het belang van de verschillende bewijzen te onderscheiden en tevens zou dit ook de bedoeling van de wijziging weer tegengaan.

Was getekend op de achtste van de maand november van het jaar des Heerens 1461 te Den HaagSkiennietee
Woordvoerder van de Raad van Holland [/rp]

Isebella schreef:
Citaat :
[rp]Aan alle burgers van het Graafschap Holland,

  Met tien stemmen voor en nul stemmen tegen zijn de volgende artikelen met unanieme toestemming gewijzigd:

  Citaat :
  Oud Boek IV, Opus 3, Artikel 2 en subartikelen

  Artikel 2.
  De beklaagde heeft recht op bijstand van een advocaat.

  Artikel 2.1.
  De advocaat moet erkend zijn door het Graafschap en dus lid zijn van de Orde der Advocaten.

  Artikel 2.2.
  De beklaagde dient de advocaat vóór het eerste pleidooi van de verdediging in dienst te hebben genomen en de Rechter ervan op de hoogte hebben gebracht dat hij/zij gebruik maakt van een advocaat. Indien dit niet gebeurd oordeelt de Rechter hierover op grond van het effect dat deze vormfout zal hebben op de zaak. Het staat de Rechter middels haar/zijn eigen beoordeling vrij om de verdediging van de advocaat te accepteren, of te weigeren.

  Artikel 2.3
  Wanneer een advocaat in dienst is genomen door de beklaagde, heeft deze de keuze, in samenspraak met de beklaagde, om zijn pleidooien te houden op de momenten dat de beklaagde hoort te spreken. Deze pleidooien mogen in combinatie met een eigen pleidooi van beklaagde plaatsvinden, mits duidelijk is aangegeven wie wanneer spreekt. Een andere mogelijkheid is dat de advocaat wordt opgeroepen als "getuige" in de zaak en zo zijn pleidooien brengt. Deze twee manieren mogen niet worden gecombineerd en een advocaat mag slechts tweemaal een pleidooi houden.

  Citaat :
  Nieuw Boek IV, Opus 3, Artikel 2 en subartikelen

  Artikel 2.
  De beklaagde heeft recht op gerechtelijke bijstand, al dan niet van een advocaat.

  Artikel 2.1.
  Gerechtelijke bijstand kan worden verleend door een advocaat of ieder ander persoon die de beklaagde gerechtelijk wenst bij te staan.
  Voor iemand de naam advocaat mag gebruiken moet hij erkend zijn door het Graafschap Holland en dus lid zijn van de Orde der Advocaten.

  Artikel 2.2
  Wanneer de beklaagde iemand in dienst heeft genomen om gerechtelijke bijstand te verlenen, heeft de persoon die de gerechtelijke bijstand levert de keuze, in samenspraak met de beklaagde, om zijn pleidooien te houden op de momenten dat de beklaagde hoort te spreken. Deze pleidooien mogen in combinatie met een eigen pleidooi van beklaagde plaatsvinden, mits duidelijk is aangegeven wie wanneer spreekt. Een andere mogelijkheid is dat de persoon die de gerechtelijke bijstand levert wordt opgeroepen als "getuige" in de zaak en zo zijn pleidooien brengt. Deze twee manieren mogen niet worden gecombineerd en de persoon die de gerechtelijke bijstand levert mag slechts tweemaal een pleidooi houden.

Was getekend op de vierentwintigste dag van de tiende maand van het jaar des Heeres MCDLXII te Den Haag,Isebella Tailleur Connor
Woordvoerder van de Raad van Holland
[/rp]
Memorie van Toelichting:

De Raad van Holland heeft besloten om in de wet op te nemen dat personen die zijn aangeklaagd ook gerechtelijke bijstand mogen ontvangen van personen die niet lid zijn van de Orde der Advocaten. Dit is gedaan omdat er te weinig actieve advocaten zijn. Ook is weggehaald dat iemand die de verdediging voert al voor het eerste pleidooi aan de rechter moet laten weten dat iemand hem bijstaat. Dit is weggehaald omdat er geen goede reden was om die regel te houden.
Terug naar boven Ga naar beneden
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Boek IV: Juridische Procedures   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Boek IV: Juridische Procedures
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Wetten van Holland-
Ga naar: