Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Charter Roversgilde

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Romerio

avatar

Man Aantal berichten : 1947
Leeftijd : 36
Woonplaats : Rotterdam
Registration date : 12-08-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Charter Roversgilde   vr maa 27, 2009 8:21 pm

Citaat :
Charter Roversgilde

Memorie van Toelichting:

Bestuur: Het Roversgilde is een semi-publieke instantie die bestuurt wordt door een bestuursraad die bestaat uit drie bestuursleden.

Artikel 1: Algemene bepalingen van het Roversgilde
1.1 Het Roversgilde streeft ernaar het belangen van de rovers en criminelen zoveel mogelijk te behartigen;
1.2 Het Roversgilde wordt bestuurd door een bestuursraad;
1.3 Het Roversgilde mag herbergen bezitten elke stad;
1.4 Het Roversgilde mag een bankrekening bezitten, leningen aanvragen en donaties ontvangen.
1.5 Het Roversgilde mag boetes betalen van leden die schuldig verklaard zijn.Artikel 2: Leden
2.1 Iedere resident van Het Graafschap Holland mag zich aanmelden als lid van het Roversgilde;
2.2 Een lid is een resident van Het Graafschap Holland die RP of IG ambities heeft voor rover/crimineel;
2.3 Een lid is bij het Roversgilde ingeschreven onder een codenaam (PNJ);
2.4 Elk nieuw lid van het Roversgilde is verplicht zijn echte identiteit kenbaar te maken aan de aan de leden van de bestuursraad van het Roversgilde.
2.5 Leden die de regels van het gilde niet respecteren kunnen uit het Roversgilde worden gezet.
2.6 Leden die uit het Roversgilde worden gezet kunnen geweigerd worden bij een nieuwe aanmelding.

Artikel 3: Het lidmaatschap
3.1 Aanmelding geschied door het invullen van het aanmeldformulier (secundaire forum van Koninkrijken der Renaissance, Nederlandstalig gedeelte, Roversgilde) en deze te versturen aan één of meerdere van de bestuursleden.
3.2 Een geldige aanmelding wordt als volgt samengesteld:
- 1. Naam:
- 2. Gewenste codenaam:
- 3. Woonplaats:
- 4. Motivatie:
- 5. IG/RP:
3.3 De bestuursraad zal, zonder uitzondering, elke nieuwe aanmelding in de 'Hal van het Roversgildebestuur' bespreken in een nieuw topic dat alle leden van de raad van bestuur kunnen inzien.
3.4 De bestuursraad dient de aanmelder binnen twee dagen te verwittigen van zijn of haar al dan niet toetreden tot het Roversgilde. De bestuursraad behoudt zichzelf het recht om deze termijn te verlengen mocht dit nodig zijn en zal dan de desbetreffende speler op de hoogte brengen.

Artikel 4: Rechten van de leden.
4.1 Leden krijgen toegang tot "Hal van de Rovers" en "Hal van de Roversraad op het secundaire forum van Koninkrijken der Renaissance, Nederlandstalig gedeelte, Roversgilde;
4.2 Leden hebben het recht om vergaderingen van het Roversgilde bij te wonen;
4.3 Leden hebben bij stemmingen en verkiezingen het recht om een stem uit te brengen
4.4 Leden hebben het recht om een motie van wantrouwen in te dienen tegen het bestuur wanneer zij van mening zijn dat deze niet juist handelt. Aanvraag tot deze motie dient in 'Hal van de Rovers' in een nieuw topic ingediend te worden. Wanneer deze motie door de meerderheid (>75%) wordt aangenomen zal het bestuur aftreden.
4.5 Leden kunnen gebruik maken van het Struikroverscharter.

Artikel 5: Plichten van de leden.
5.1 Leden zijn verplicht om de regels, verdragen en contracten van het Roversgilde te respecteren en te volgen;
5.2 Leden zijn verplicht om andere leden die de regels, verdragen of contracten niet navolgen of eerbiedigen aan te melden bij de Gildemeester;
5.3 Leden wordt ten strengste verboden informatie die binnen de hallen van het Roversgilde vergaard wordt, te bespreken met derden zonder nadrukkelijke toestemming van twee van de drie bestuursleden van het Roversgilde. Ieder lid dat dit wel doet zal gezien worden als een verrader, de toegang tot de gildehallen ontzegd worden en zijn/haar gegevens zullen overgedragen worden aan de O.A., waarna het betreffende lid vervolgd zal worden voor verraad volgens de wetten vastgelegd in het Strafrechtboek van Het Graafschap Holland.

Artikel 6: De raad van bestuur.
6.1 De bestuursraad van het Roversgilde bestaat uit:
- Gildemeester
- Raadsman
- Penningmeester;
6.2 De bestuursraad van het Roversgilde wordt gekozen door de Raad;
6.3 De bestuursleden mogen niet lid zijn van dezelfde criminele organisatie. Hiermee wordt bedoeld; groeperingen en/of organisaties die strafbaar zijn volgens het decreet criminele organisaties en/of groeperingen;
6.4 Het Roversgilde wordt bestuurt door een gildemeester, welke is aangesteld door de leden van het Roversgilde;
6.5 Bij wisseling van samenstelling van de raad van bestuur, moet de raad van bestuur binnen twee dagen de verkiezing van de nieuwe Gildemeester starten;
6.6 Ieder lid van de bestuursraad dient eventuele afwezigheid ten minste één dag vooraf te melden aan de andere leden van de bestuursraad;
6.7 Bij langdurig of ongeoorloofd verzuim, kan een lid van de bestuursraad door de andere bestuursleden na waarschuwing uit de bestuursraad worden gezet;
6.8 Wanneer de raad van bestuur niet compleet is, dat wil zeggen; als deze uit minder dan 3 personen bestaat, vervalt de positie van Gildemeester en worden zijn taken verdeelt onder de overige bestuursleden.
6.9 Leden van de raad van bestuur wordt ten strengste verboden informatie die binnen de hallen van het Roversgilde vergaard wordt, te bespreken met derden zonder 2/3 meerderheid van het bestuur van de Roversgilde. Ieder lid dat dit wel doet zal gezien worden als een verrader, de toegang tot de gildehallen ontzegd worden en zijn/haar gegevens zullen overgedragen worden aan de O.A., waarna het betreffende bestuurslid vervolgd zal worden voor verraad volgens de wetten vastgelegd in het Strafrechtboek van Het Graafschap Holland.

Artikel 7: Taken van het bestuur.
7.1 Algemene taken;
7.1.1 Het organiseren van de verkiezing van een nieuwe Gildemeester binnen 2 dagen nadat de raad van bestuur weer compleet is of een nieuwe samenstelling heeft;
7.2 De Gildemeester;
7.2.1 Organiseert vergaderingen en zit deze voor;
7.2.2 Stelt regels, verdragen en contracten op;
7.2.3 Verdeelt de functies Raadsman en Penningmeester onder de overige leden van de raad van bestuur;
7.2.4 Draagt zorg voor de eenheid en activiteit binnen het Roversgilde;
7.2.5 Is woordvoerder en vertegenwoordigd het Roversgilde buiten de hallen van het Roversgilde;
7.2.6 Is eindverantwoordelijk voor alle beslissingen die in naam van het Roversgilde worden gemaakt met goedkeuring van de bestuursraad;
7.2.7 Is medebeheerder van de bankrekening van het Roversgilde;
7.3 De Raadsman;
7.3.1 Is adviseur van het Roversgilde
7.3.2 Staat de Gildemeester bij bij het opstellen van regels, verdragen en contracten;
7.3.4 Begeleidt leden die een beroep doen op het Struikroverscharter tijdens hun klopjacht en eventuele rechtzaak.
7.3.5 Is medebeheerder van de bankrekening van het Roversgilde;.
7.4 De Penningmeester;
7.4.1 Beheert en administreert de bankrekening van het Roversgilde en dient deze op aanvraag te tonen aan de Raad van Holland of de andere leden van de bestuursraad van het Roversgilde;
7.4.2 Collecteert donaties aan het Roversgilde;
7.4.3 Schrijft aan het einde van elk raadstermijn een verslag over de activiteiten en veranderingen binnen het Roversgilde en de bestuursraad van het Roversgilde;
7.4.4 Beheert de ledenlijst en onderhoudt actief contact met de leden van het Roversgilde;
7.4.5 Fungeert als aanspreekpunt voor leden bij klachten of problemen.
7.4.6 Is verantwoordelijk voor het in goede financiële staat houden van de herberg(en) van het Roversgilde.

Artikel 8: De Herberg(en) van het Roversgilde
8.1 Herbergen van het Roversgilde zijn herkenbaar aan de tekst: "Officiele Herberg Roversgilde";
8.2 Alle herbergen van het Roversgilde zullen geregistreerd worden door de penningmeester;
8.3 Een uitbater van een herberg wordt door het bestuur aangesteld en ontslagen;
8.4 Het dagloon van een uitbater wordt bepaalt door de bestuursraad van het Roversgilde;
8.5 De herbergen van het Roversgilde verkopen aan vaste prijzen welke vast worden gesteld door de bestuursraad van het Roversgilde;
8.6 Winsten uit de herbergen van het Roversgilde worden gebruikt ten gunste van de positie van het Roversgilde en zijn leden;
8.7 Elke uitbater van een herberg van het Roversgilde dient wekelijks, op maandag. verslag te doen van inkopen, verkopen en prijsstelling in het topic met de naam van de herberg op het secundaire forum van Koninkrijken der Renaissance, Nederlandstalig gedeelte, Roversgilde, Hal van de Rovers;
8.8 De uitbater van een herberg van het Roversgilde draagt zijn winsten wekelijks, op maandag, over aan de penningmeester die deze vervolgens toevoegt aan de bankrekening van het Roversgilde;
8.9 De uitbater van een herberg van Het Roversgilde is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van consumpties in een herberg. Hoeveel geld de uitbater hiervoor tot zijn beschikking heeft, wordt bepaald door de penningmeester van het Roversgilde.

Artikel 9: De Raad van Holland
9.1 De bestuursraad van het Roversgilde is verplicht om de Raad te informeren van alle besluiten, stemmingen, contracten en andere veranderingen binnen het Roversgilde, minimaal een week voor deze van kracht gaan;
9.2 In deze week is het de Raad toegestaan een advies te geven hierover, bij overtreding van de Graafschappelijke wetten is dit advies bindend;
9.3 De Raad verplicht zich om de bestuursraad van het Roversgilde te informeren over besluiten/wijzigingen die betrekking hebben op rovers/criminelen of het Roversgilde. Ze moeten de wijzigingen of besluiten die genomen zijn zo snel mogelijk over maken aan de roversgilde nadat deze in de wet zijn opgenomen;
9.4 Het is het Graafschap niet toegestaan om op eender welke manier informatie te vergaren over de Roversgilde die niet vermeld staat in dit charter, anders dan de bestuursleden van het Roversgilde, wiens rechten en plichten hieromtrent staan beschreven in het Struikroverscharter;
9.5 De schout krijgt toegang tot "Hal van de Rovers" op het secundaire forum van Koninkrijken der Renaissance, Nederlandstalig gedeelte, Roversgilde;
9.6 De schout
9.6.1 De schout mag alle informatie die hij daar vergaard alleen delen en bespreken met de raad;
9.6.2 De schout mag geen misbruik maken van de informatie die hij weet om RP stukken/acties in de war te sturen;
9.6.3 De schout kan de toegang ontzegd worden tot “Hal van de Rovers” als hij zich niet aan dit charter houdt;
9.6.4 In het geval dat artikel 9.6.3 van kracht is, kan de raad een vervanger aanduiden van de schout.
9.7 De bestuursraad van het Roversgilde is verplicht de schout inzage te geven in "Hal van de Roversraad" op het secundaire forum van Koningkrijken der Renaissance, Nederlandstalig gedeelte, Roversgilde, wanneer de schout kan aantonen dat er redelijke verdenking is tot het overtreden van de wetboeken van Het Graafschap Holland.

Aangepast door Colonel van Eckhardt op 28 september 1457, gehele Charter
Terug naar boven Ga naar beneden
Colonel
Admin
avatar

Man Aantal berichten : 1726
Registration date : 21-11-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Re: Charter Roversgilde   ma sep 28, 2009 7:27 pm

Oud charter schreef:
Op 27 maart 1457 werd onder toeziend oog van de Raad en Gravin goedgekeurd, het Roversgilde Charter.

Citaat :
Charter Roversgilde

Definitie:
Het Roversgilde is een overkoepelende organisatie waaronder individuen en groeperingen zich kunnen aansluiten.

Doel:
Het doel van het Roversgilde is om ervoor te zorgen dat activiteiten vallend onder de noemer roverij zowel IG als RP volgens vastgestelde afspraken verlopen. Hiervoor dient het Bestuur van het Roversgilde overleg te onderhouden met de Raad.

Rechten en plichten:

Rechten:

  Iedere resident van het Graafschap Holland mag zich aanmelden als lid van het Roversgilde, als individu of als lid van een organisatie.

  Het Roversgilde is erkend door de Graafschappelijke Raad en krijgt de beschikking over een eigen Hal op het forum.

  Het gebruik van deze Hal is exclusief voorbehouden aan leden van het Roversgilde en de Schout.


Plichten:
  Iedereen aangesloten bij het Roversgilde dient zich te houden aan het Struikrovers Charter.

  Het Bestuur van het Roversgilde dient op verzoek van de Schout inzage te geven over lidmaatschap van de leden (in het geval een klopjacht wordt georganiseerd na een overval).

  Het Roversgilde is verplicht om een lid die zich niet houdt aan de afspraken van het Struikrovers Charter uit het Gilde te zetten.

  Het Roversgilde is verplicht om een lid welke niet langer inwoner is van het Graafschap Holland uit het Gilde te zetten.


Samenstelling:
  Het Roversgilde bestaat uit 3 Gildebestuurders. Deze dienen door de Raad te worden goedgekeurd. Hierbij dient erop te worden gelet dat de 3 Gildebestuurders, indien deze tot een criminele organisatie behoren, niet tot dezelfde organisatie behoren. Hiermee wordt bedoeld groeperingen en/of organisaties die strafbaar zijn volgens het decreet criminele organisaties en/of groeperingen.

  Verdere functies en verantwoordelijkheden zijn een interne aangelegenheid van het Roversgilde.


Was getekend op 27 maart 1457,

Romerio Alexander Tailleur
Woordvoerder van de Raad van Holland.Nieuw Charter schreef:
Het volgende charter is goedgekeurd
Citaat :

Charter Roversgilde

Memorie van Toelichting:

Bestuur: Het Roversgilde is een semi-publieke instantie die bestuurt wordt door een bestuursraad die bestaat uit drie bestuursleden.

Artikel 1: Algemene bepalingen van het Roversgilde
1.1 Het Roversgilde streeft ernaar het belangen van de rovers en criminelen zoveel mogelijk te behartigen;
1.2 Het Roversgilde wordt bestuurd door een bestuursraad;
1.3 Het Roversgilde mag herbergen bezitten elke stad;
1.4 Het Roversgilde mag een bankrekening bezitten, leningen aanvragen en donaties ontvangen.
1.5 Het Roversgilde mag boetes betalen van leden die schuldig verklaard zijn.Artikel 2: Leden
2.1 Iedere resident van Het Graafschap Holland mag zich aanmelden als lid van het Roversgilde;
2.2 Een lid is een resident van Het Graafschap Holland die RP of IG ambities heeft voor rover/crimineel;
2.3 Een lid is bij het Roversgilde ingeschreven onder een codenaam (PNJ);
2.4 Elk nieuw lid van het Roversgilde is verplicht zijn echte identiteit kenbaar te maken aan de aan de leden van de bestuursraad van het Roversgilde.
2.5 Leden die de regels van het gilde niet respecteren kunnen uit het Roversgilde worden gezet.
2.6 Leden die uit het Roversgilde worden gezet kunnen geweigerd worden bij een nieuwe aanmelding.

Artikel 3: Het lidmaatschap
3.1 Aanmelding geschied door het invullen van het aanmeldformulier (secundaire forum van Koninkrijken der Renaissance, Nederlandstalig gedeelte, Roversgilde) en deze te versturen aan één of meerdere van de bestuursleden.
3.2 Een geldige aanmelding wordt als volgt samengesteld:
- 1. Naam:
- 2. Gewenste codenaam:
- 3. Woonplaats:
- 4. Motivatie:
- 5. IG/RP:
3.3 De bestuursraad zal, zonder uitzondering, elke nieuwe aanmelding in de 'Hal van het Roversgildebestuur' bespreken in een nieuw topic dat alle leden van de raad van bestuur kunnen inzien.
3.4 De bestuursraad dient de aanmelder binnen twee dagen te verwittigen van zijn of haar al dan niet toetreden tot het Roversgilde. De bestuursraad behoudt zichzelf het recht om deze termijn te verlengen mocht dit nodig zijn en zal dan de desbetreffende speler op de hoogte brengen.

Artikel 4: Rechten van de leden.
4.1 Leden krijgen toegang tot "Hal van de Rovers" en "Hal van de Roversraad op het secundaire forum van Koninkrijken der Renaissance, Nederlandstalig gedeelte, Roversgilde;
4.2 Leden hebben het recht om vergaderingen van het Roversgilde bij te wonen;
4.3 Leden hebben bij stemmingen en verkiezingen het recht om een stem uit te brengen
4.4 Leden hebben het recht om een motie van wantrouwen in te dienen tegen het bestuur wanneer zij van mening zijn dat deze niet juist handelt. Aanvraag tot deze motie dient in 'Hal van de Rovers' in een nieuw topic ingediend te worden. Wanneer deze motie door de meerderheid (>75%) wordt aangenomen zal het bestuur aftreden.
4.5 Leden kunnen gebruik maken van het Struikroverscharter.

Artikel 5: Plichten van de leden.
5.1 Leden zijn verplicht om de regels, verdragen en contracten van het Roversgilde te respecteren en te volgen;
5.2 Leden zijn verplicht om andere leden die de regels, verdragen of contracten niet navolgen of eerbiedigen aan te melden bij de Gildemeester;
5.3 Leden wordt ten strengste verboden informatie die binnen de hallen van het Roversgilde vergaard wordt, te bespreken met derden zonder nadrukkelijke toestemming van twee van de drie bestuursleden van het Roversgilde. Ieder lid dat dit wel doet zal gezien worden als een verrader, de toegang tot de gildehallen ontzegd worden en zijn/haar gegevens zullen overgedragen worden aan de O.A., waarna het betreffende lid vervolgd zal worden voor verraad volgens de wetten vastgelegd in het Strafrechtboek van Het Graafschap Holland.

Artikel 6: De raad van bestuur.
6.1 De bestuursraad van het Roversgilde bestaat uit:
- Gildemeester
- Raadsman
- Penningmeester;
6.2 De bestuursraad van het Roversgilde wordt gekozen door de Raad;
6.3 De bestuursleden mogen niet lid zijn van dezelfde criminele organisatie. Hiermee wordt bedoeld; groeperingen en/of organisaties die strafbaar zijn volgens het decreet criminele organisaties en/of groeperingen;
6.4 Het Roversgilde wordt bestuurt door een gildemeester, welke is aangesteld door de leden van het Roversgilde;
6.5 Bij wisseling van samenstelling van de raad van bestuur, moet de raad van bestuur binnen twee dagen de verkiezing van de nieuwe Gildemeester starten;
6.6 Ieder lid van de bestuursraad dient eventuele afwezigheid ten minste één dag vooraf te melden aan de andere leden van de bestuursraad;
6.7 Bij langdurig of ongeoorloofd verzuim, kan een lid van de bestuursraad door de andere bestuursleden na waarschuwing uit de bestuursraad worden gezet;
6.8 Wanneer de raad van bestuur niet compleet is, dat wil zeggen; als deze uit minder dan 3 personen bestaat, vervalt de positie van Gildemeester en worden zijn taken verdeelt onder de overige bestuursleden.
6.9 Leden van de raad van bestuur wordt ten strengste verboden informatie die binnen de hallen van het Roversgilde vergaard wordt, te bespreken met derden zonder 2/3 meerderheid van het bestuur van de Roversgilde. Ieder lid dat dit wel doet zal gezien worden als een verrader, de toegang tot de gildehallen ontzegd worden en zijn/haar gegevens zullen overgedragen worden aan de O.A., waarna het betreffende bestuurslid vervolgd zal worden voor verraad volgens de wetten vastgelegd in het Strafrechtboek van Het Graafschap Holland.

Artikel 7: Taken van het bestuur.
7.1 Algemene taken;
7.1.1 Het organiseren van de verkiezing van een nieuwe Gildemeester binnen 2 dagen nadat de raad van bestuur weer compleet is of een nieuwe samenstelling heeft;
7.2 De Gildemeester;
7.2.1 Organiseert vergaderingen en zit deze voor;
7.2.2 Stelt regels, verdragen en contracten op;
7.2.3 Verdeelt de functies Raadsman en Penningmeester onder de overige leden van de raad van bestuur;
7.2.4 Draagt zorg voor de eenheid en activiteit binnen het Roversgilde;
7.2.5 Is woordvoerder en vertegenwoordigd het Roversgilde buiten de hallen van het Roversgilde;
7.2.6 Is eindverantwoordelijk voor alle beslissingen die in naam van het Roversgilde worden gemaakt met goedkeuring van de bestuursraad;
7.2.7 Is medebeheerder van de bankrekening van het Roversgilde;
7.3 De Raadsman;
7.3.1 Is adviseur van het Roversgilde
7.3.2 Staat de Gildemeester bij bij het opstellen van regels, verdragen en contracten;
7.3.4 Begeleidt leden die een beroep doen op het Struikroverscharter tijdens hun klopjacht en eventuele rechtzaak.
7.3.5 Is medebeheerder van de bankrekening van het Roversgilde;.
7.4 De Penningmeester;
7.4.1 Beheert en administreert de bankrekening van het Roversgilde en dient deze op aanvraag te tonen aan de Raad van Holland of de andere leden van de bestuursraad van het Roversgilde;
7.4.2 Collecteert donaties aan het Roversgilde;
7.4.3 Schrijft aan het einde van elk raadstermijn een verslag over de activiteiten en veranderingen binnen het Roversgilde en de bestuursraad van het Roversgilde;
7.4.4 Beheert de ledenlijst en onderhoudt actief contact met de leden van het Roversgilde;
7.4.5 Fungeert als aanspreekpunt voor leden bij klachten of problemen.
7.4.6 Is verantwoordelijk voor het in goede financiële staat houden van de herberg(en) van het Roversgilde.

Artikel 8: De Herberg(en) van het Roversgilde
8.1 Herbergen van het Roversgilde zijn herkenbaar aan de tekst: "Officiele Herberg Roversgilde";
8.2 Alle herbergen van het Roversgilde zullen geregistreerd worden door de penningmeester;
8.3 Een uitbater van een herberg wordt door het bestuur aangesteld en ontslagen;
8.4 Het dagloon van een uitbater wordt bepaalt door de bestuursraad van het Roversgilde;
8.5 De herbergen van het Roversgilde verkopen aan vaste prijzen welke vast worden gesteld door de bestuursraad van het Roversgilde;
8.6 Winsten uit de herbergen van het Roversgilde worden gebruikt ten gunste van de positie van het Roversgilde en zijn leden;
8.7 Elke uitbater van een herberg van het Roversgilde dient wekelijks, op maandag. verslag te doen van inkopen, verkopen en prijsstelling in het topic met de naam van de herberg op het secundaire forum van Koninkrijken der Renaissance, Nederlandstalig gedeelte, Roversgilde, Hal van de Rovers;
8.8 De uitbater van een herberg van het Roversgilde draagt zijn winsten wekelijks, op maandag, over aan de penningmeester die deze vervolgens toevoegt aan de bankrekening van het Roversgilde;
8.9 De uitbater van een herberg van Het Roversgilde is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van consumpties in een herberg. Hoeveel geld de uitbater hiervoor tot zijn beschikking heeft, wordt bepaald door de penningmeester van het Roversgilde.

Artikel 9: De Raad van Holland
9.1 De bestuursraad van het Roversgilde is verplicht om de Raad te informeren van alle besluiten, stemmingen, contracten en andere veranderingen binnen het Roversgilde, minimaal een week voor deze van kracht gaan;
9.2 In deze week is het de Raad toegestaan een advies te geven hierover, bij overtreding van de Graafschappelijke wetten is dit advies bindend;
9.3 De Raad verplicht zich om de bestuursraad van het Roversgilde te informeren over besluiten/wijzigingen die betrekking hebben op rovers/criminelen of het Roversgilde. Ze moeten de wijzigingen of besluiten die genomen zijn zo snel mogelijk over maken aan de roversgilde nadat deze in de wet zijn opgenomen;
9.4 Het is het Graafschap niet toegestaan om op eender welke manier informatie te vergaren over de Roversgilde die niet vermeld staat in dit charter, anders dan de bestuursleden van het Roversgilde, wiens rechten en plichten hieromtrent staan beschreven in het Struikroverscharter;
9.5 De schout krijgt toegang tot "Hal van de Rovers" op het secundaire forum van Koninkrijken der Renaissance, Nederlandstalig gedeelte, Roversgilde;
9.6 De schout
9.6.1 De schout mag alle informatie die hij daar vergaard alleen delen en bespreken met de raad;
9.6.2 De schout mag geen misbruik maken van de informatie die hij weet om RP stukken/acties in de war te sturen;
9.6.3 De schout kan de toegang ontzegd worden tot “Hal van de Rovers” als hij zich niet aan dit charter houdt;
9.6.4 In het geval dat artikel 9.6.3 van kracht is, kan de raad een vervanger aanduiden van de schout.
9.7 De bestuursraad van het Roversgilde is verplicht de schout inzage te geven in "Hal van de Roversraad" op het secundaire forum van Koningkrijken der Renaissance, Nederlandstalig gedeelte, Roversgilde, wanneer de schout kan aantonen dat er redelijke verdenking is tot het overtreden van de wetboeken van Het Graafschap Holland.

Getekend op 17 september van het Jaar des Herens 1457,


Niekhzm,
woordvoerder

_________________
Graaf van Montfoort - Ridder in de Orde der Gulden Leeuwen - Heer van Woerden en Reeuwijk
Terug naar boven Ga naar beneden
 
Charter Roversgilde
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Charters van Holland :: Archief-
Ga naar: