Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Hollands Elite Korps

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Xeado

avatar

Man Aantal berichten : 777
Leeftijd : 29
Woonplaats : Utrecht IRL: Lochristi (bij Gent)
Registration date : 01-05-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Burger
Spierkracht:
62/62  (62/62)

BerichtOnderwerp: Hollands Elite Korps   vr mei 15, 2009 11:26 am

Citaat :
Het IG Leger van Holland, het Hollands Elite Korps


Inleiding:

De stoottroepen van de Gulden Leeuwen. Dit zijn de elite soldaten van de Gulden Leeuwen. Zij zijn de moedigste en sterkste van het leger of de dapperste onder de burgers. Altijd bereid om zich in te zetten voor ons graafschap. Het Hollands Elite Korps staat onder het commando van de Commandant dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de Kapitein en de Graaf zelve.

Opbouw IG leger:

De structuur van het leger ziet er als volgt uit:

Bevelhebber: draagt het bevel over het IG leger en staat in oorlogstijd onder direct order van de Graaf des Holland. Anders aangestuurd en geworven door de Kapitein.
Penningmeester: beheert de gelden van het leger en betaalt de soldaten salaris uit.
Logistiek Officier: beheert de voorraad van het leger en voorziet dagelijks de soldaten van voedsel.
Pelotonleiders: (IG adel of Kapitein) dit zijn de leiders van een peloton reservisten/soldaten, die zich aansluiten bij het IG leger. Elke dag zal de pelotonleider verslag uitbrengen over de status van zijn peloton aan de bevelhebber van het IG leger.
Luitenanten worden aangemerkt als potentiële Pelotonleiders.
Soldaten: soldaten of reservisten van het Hollands Elite Korps die zich vervoegen bij hun Peloton.
Leger staatsman: Persoon die punten levert aan het leger. Voor deze positie geldt geen minimum SP, wel moet men minimaal 10 legerpunten per dag kunnen maken.

NB. Een leger kan uit maximaal 7 pelotons bestaan.


Hiërarchie van het Hollands Elite Korps

1. Graaf van Holland
2. Kapitein
3. Commandant
4. Bevelhebber
5. Luitenant
6. Sergeant
7. Onderluitenant
8. Elite Soldaat
9. Reservist HEK

1. De Graaf:
De hoogste autoriteit van het leger, deze verkiest de Kapitein en de Sergeant.
hij/zij kan naar eigen inzicht op alle vlakken besluiten nemen voor het leger.

2. Kapitein
De hoogste officier na de Graaf van Holland. Hij heeft zitting en stemrecht in de Generale Staf. En beschikt over een vetorecht over alle voorstellen in de Generale Staf.
Hij controleert de administratie van de Commandant.
In oorlogstijd leidt hij verder het graafschappelijk leger waarvan het Hollands Hollands Elite Korps onderdeel uitmaakt. Zijn taken hierin bestaan uit het overleggen met de Graaf van Holland en leidinggeven op basis van zijn orders aan de officieren. Hij kan ook door de Graaf worden aangesteld als Bevelhebber van het IG leger. Bovendien onderhoudt hij met de Burgemeesters communicatie over de orders voor hun steden.
Geen minimum SP verplicht.

3. Commandant:
De Commandant is het verkozen, hoofd van het leger (in naam van de Graaf). Hij heeft vetorecht over voorstellen in de Generale Staf. Daarnaast vervangt hij de Kapitein in de uitoefening van zijn taken op diens verzoek. Tevens is hij belast met de leiding over de gehele divisie Communicatie & Logistiek. Bovendien stuurt hij de Luitenanten aan en draagt er zorg voor dat deze hun taken voldoen. Tevens dient hij een ten alle tijden te zorgen voor een lijst met beschikbare staatsmannen per stad. Hij is ook de enige binnen het Korps die leden kan ontslaan of promoveren. (Met uitzondering van de Graaf als hoogste autoriteit).
Hij beschikt over minimaal 151 SP, een zwaard en een schild.

4. Bevelhebber:
De hoogste veldofficier van het Hollands Hollands Elite Korps. De Graaf kan een staatsman benoemen tot Bevelhebber voor een bepaalde tijd. De Bevelhebber dient te allen tijde de bevelen van de Graaf op te volgen. Hij deelt zelf de orders uit aan de Luitenanten wanneer zij tezamen een IG leger formeren. Hij moet niveau 3 speler zijn, 2x van IG-adel geweest zijn en minstens al 1 jaar lang spelen. De enige uitzondering hierop is de Kapitein, deze kan, mits hij niveau 3 is, zijn IG peloton omvormen tot een leger.

5. Luitenant:
Directe assistent van de Kapitein en Commandant. Alleen de Commandant is bevoegd tot het benoemen van Luitenanten. Hij ziet er op toe dat de Onderluitenanten de administratie bijhouden van alle soldaten die tot het Hollands Elite Korps behoren. Hij is verplicht eens in de 2 weken een verslag te schrijven over de status van de soldaten in zijn Kwartier die onderdeel uitmaken van het Hollands Hollands Elite Korps, en deze te overhandigen aan de Sergeant of bij diens afwezigheid de Kapitein.
Hij beschikt over minimaal 151 SP, een zwaard en een schild.

6. Sergeant:
De Sergeant licht de Commandant en Kapitein in over de te betalen soldijen. Hij licht ook de Schout in wie er leiders van de groepen zijn. De Sergeant beheert ook de wapenkamer en zorgt indien nodig voor de vleesdistributie van het Hollands Elite Korps. Hij spoort de Luitenanten aan hun verslag tijdig bij hem in te leveren en brengt zelf verslag uit bij de Graaf over de stand van de wapenkamer.
Geen minimum SP verplicht.

7. Onderluitenant:
Directe assistent van de Luitenant. De Onderluitenant is verantwoordelijk voor de opleidingen van Rekruten en Soldaten binnen de Militaire School. Voornamelijk voor de reguliere Soldaten binnen de Gulden Leeuwen, Maar ook voor Elite Soldaten mochten zijn dat wensen. Hij beschikt over minimaal 125 SP, een zwaard en een schild.

8. Elite Soldaat:
De actieve troepen binnen het Hollands Elite Korps. Ze staan altijd paraat voor missies binnen en buiten het Graafschap Holland. Ze zijn verplicht alle orders, die de Graaf van Holland hiervoor geeft, op te volgen.
Hij beschikt over minimaal 151 SP, een zwaard en een schild.

9. Reservist HEK
Het betreft allen die meer dan 101 SP hebben en de bereidheid om defensief het Graafschap Holland te dienen. Ze zijn verplicht alle orders, die de Graaf van Holland hiervoor geeft, op te volgen. Alleen als de reservist hiermee instemt, kan deze worden ingezet voor aanvallende taken.

N.B. Voor alle rangen binnen het leger geldt dat een behaald minimum SP geen garantie is voor het toewijzen van een rang.


Benoemingen:

Benoeming Commandant:
De Graaf van Holland stelt, uit de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld, samen met de Generale Staf een Commandant aan voor een termijn van 120 dagen. De Raad van Holland moet deze aanstelling goedkeuren voor deze rechtsgeldig wordt. Om in aanmerking te komen voor de positie van Commandant moet men lid zijn van het Hollands Elite Korps.

Benoeming Bevelhebber:
De Bevelhebber kan benoemd worden door de Graaf of de Kapitein in samenspraak met de Raad van Holland.

Benoeming Luitenanten:
De Commandant van Holland stelt, uit de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld, Luitenanten aan. Om in aanmerking te komen voor de positie van Luitenant moet een persoon lid zijn van het Hollands Elite Korps.

Benoeming Onderluitenant:
De Onderluitenant kan benoemd worden door de Kapitein of de Commandant.

Om in aanmerking te komen voor bovenstaande functies moet men lid zijn of worden van het Hollands Elite Korps.


Soldaten en Reservisten:

Elite Soldaten:
Bezitten minimaal 201 SP.
Bezitten zwaard en schild.
Zijn zowel defensief en offensief oproepbaar.

2e Elite Soldaten:
Bezitten minimaal 151 SP.
Bezitten zwaard en schild.
Zijn zowel defensief en offensief oproepbaar.

1e Reservisten:
Bezitten minimaal 151 SP.
Bezitten een wapen en een schild.
Zijn enkel defensief oproepbaar.

2e Reservisten:
Bezitten minimaal 101 SP.
Wapen bezit niet verplicht.
Zijn enkel defensief oproepbaar.

N.B. Alle orders op Hollands grondgebied behoren tot de defensieve taken. Alle orders die uitgevoerd moeten worden buiten Hollands grondgebied worden aangemerkt als offensieve taken.


Het Militair Wetboek voor Elite Soldaten:

Enkel Opus 6 van het Militair wetboek geldt voor Elite Soldaten en Reservisten van het Hollands Elite Korps als hun rechten en plichten.
Overige plichten die gevraagd worden aan de rest der Gulden Leeuwen zijn niet op hen van toepassing tenzij ze zelf ook willen deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van het leger. (RP deel van de Gulden Leeuwen)
De Opussen 3, 4 en 5 treden naast Opus 6 in werking voor de goede orde binnen het Hollands Elite Korps.

Op. 6 : Het Hollands Elite Korps

Artikel 1.

Het Hollands Elite Korps zijn diegene van de Gulden Leeuwen die (IG) in actie komen wanneer er gevaar dreigt.

Artikel 2.

Elk soldaat van het Hollands Elite Korps dient eens in de maand een update te geven van zijn Medisch Fiche aan een officier.

Artikel 2.1

Elke reservist behoud het recht om op ieder moment op de lijst van Elite Soldaten geplaatst te worden, mits hij aan de voorwaarden voldoet.

Artikel 2.2

Elke Elite Soldaat behoud het recht om op ieder moment op de lijst van reservisten geplaatst te worden, mits hij aan de voorwaarden voldoet.

Artikel 3.

Elite Soldaten zijn verplicht de orders van de Graaf uit te voeren. Zowel defensieve als offensieve orders.

Artikel 3.1.

Reservisten zijn enkel verplicht defensieve orders uit te voeren.

Artikel 3.2.

Alle orders voor handelingen op Hollands grondgebied behoren tot de defensieve taken.
Alle orders voor handelingen op buiten Hollands grondgebied behoren tot de offensieve taken.

Artikel 4.

Het niet opvolgen van orders van een Bevelhebber, Commandant, Kapitein of Graaf van Holland word gezien als het verbreken van de verbintenis met het Hollands Elite Korps.

Artikel 4.1

Op het negeren van orders of ongeoorloofd gedrag staan sancties:
Bij een eerste overtreding een aantekening in zijn dossier.
Bij een tweede overtreding een extra aantekening in zijn dossier.
Bij een derde overtreding volgt oneervol ontslag.

Artikel 4.1.1.

Enkel de Commandant of de Graaf van Holland is bevoegd tot het schrappen van aantekeningen uit de dossiers.

Artikel 4.2

Bij het geven van een waarschuwing die leidt tot een aantekening, kan de toegang tot de barakken worden ontzegd.

Artikel 5.

Elke militair heeft recht op uitbetaling van een loon bestaande uit minimaal één brood of twee zakken gierst per dag in tijden van oorlog of gedurende de staat van beleg. Lvl 3 en 4 krijgen nog een extra zak gierst toebedeelt.

Artikel 5.1.

Indien er geen garantie is op de afgesproken uitbetaling zoals staat vermeld in Op. 6. Art. 4. is de militair niet verplicht tot het opvolgen van orders.


Over smeden, slagers en kleermakers:

Alle soldaten en reservisten van het Hollands Elite Korps kunnen aanspraak maken op goedkope wapens en vlees. De legerleiding zal belast worden met het uitdelen van deze goederen. De administratie loopt altijd via de Sergeant en/of de Commandant.

De Commandant zorgt voor contacten met slagers voor de rekruten die gebruik willen maken van de korting op van de korting op vlees.
De Sergeant zorgt voor contacten met smeden en kleermakers voor de rekruten die gebruik willen maken op de korting op wapens en schilden.
In de barakken zal gepubliceerd worden hoe deze verkregen kunnen worden.

Opmerking:
Elke soldaat die wapens heeft verkregen via het systeem verplicht zichzelf tot minimaal één jaar verbintenis aan het leger. Verbreekt de soldaat deze verbintenis, zie hiervoor Art. 4 Op. 6 van het Militair Wetboek, dan is deze verplicht om een deel van de verleende terug te betalen. De Commandant zorgt dat voor soldaten te allen tijde duidelijk is hoeveel korting hun wordt verleend ten opzichte van de marktprijs.

De volgende regeling geldt voor het terugbetalen van de korting:
0-3 maanden lid: 100% terug betalen
3-6 maanden lid: 75% terug betalen
6-9 maanden lid 50% terug betalen
9-12 maanden lid 25% terug betalen

Een soldaat of reservist moet minimaal zes maanden ingeschreven staan als lid van het Korps om aanspraak te kunnen maken op korting op een zwaard. De Commandant is bevoegd uitzonderingen te maken op deze regel.

Prijzen wapens, schilden en vlees
Deze zijn afhankelijk van de economische situatie op het moment en zullen gepubliceerd worden in de barakken.

Structuur de barakken:

Forum KvDH: Het binnenplein: Het Hollandse leger
Legerkamp van het Hollands Elite Korps
*Barakken van het Hollands Elite Korps
**Barakken noord (Amsterdam/Haarlem)
**Barakken midden (Leiden/Rotterdam)
**Barakken zuid (Utrecht/Heusden)

*Administratie van het Hollands Elite Korps
*Register der Soldaten
**Register Kwartier noord (Amsterdam/Haarlem)
**Register kwartier midden (Leiden/Rotterdam)
**Register kwartier zuid (Utrecht/Heusden)
**Oude dossiers

*Archief Hollands Elite Korps
**Algemeen
*Archief Kwartier noord
*Archief Kwartier midden
*Archief Kwartier zuid
Terug naar boven Ga naar beneden
http://www.hoorzele.be/images/vlaglochristi.gif
 
Hollands Elite Korps
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Wetten van Holland :: Archief-
Ga naar: