Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Boek I: Grondwet

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Admin
Admin


Man Aantal berichten : 625
Registration date : 28-04-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Burger
Spierkracht:
0/0  (0/0)

BerichtOnderwerp: Boek I: Grondwet   di mei 08, 2007 8:27 pm

BOEK I : De Grondwet

Op.1. : Het bestuur van het graafschap.

Artikel 1.

Het graafschap Holland is een leen van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanica.

Artikel 2.

De Graafschappelijke Raad bestuurt het graafschap Holland. Zij regeert enkel rechtsgeldig wanneer zij bestaat uit door het volk verkozen of door de Keizer benoemde Raadsleden.

Artikel 3.

De Graafschappelijke Raad verkiest uit hun midden de Graaf. Enkel een Graaf verkozen door een Graafschappelijke Raad in de zin van artikel 2 is rechtsgeldig Graaf en mag de bevoegdheden toegekend aan de Graaf uitoefenen.

Artikel 4.

De Graaf van Holland is de hoogste autoriteit binnen het Graafschap Holland, hij staat aan het hoofd van de Graafschappelijke Raad. De Graaf is de eindverantwoordelijke voor de toepassing van de Grondwet en rechtsgang, waar de Schout, Openbaar Aanklager en Rechter persoonlijk voor in staan. Binnen 15 dagen na zijn verkiezing zweert de Graaf trouw aan de Keizer van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanica.

Artikel 5.

De Graaf stelt binnen een week na zijn verkiezing een ander Raadslid voor als Regent die hem zal vervangen bij afwezigheid (bij kortdurende afwezigheid of na het ontslag van de Graaf).

Artikel 5.1.

Een meerderheid van de Raadsleden dient de aanstelling van de Regent te aanvaarden. Bij afwijzing dient de Graaf een nieuwe kandidaat voor te stellen.

Artikel 5.2.

De Raadsleden dienen binnen 7 dagen na de interne graafverkiezing binnen de raad trouw te zweren aan de Graaf of, indien de Graaf ontslag heeft genomen, de Regent.

Artikel 5.3.

Indien een Raadslid vervangen wordt, dient het vervangende Raadslid binnen 7 dagen trouw te zweren aan de Graaf of, indien de Graaf ontslag heeft genomen, de Regent.

Artikel 6.

Behalve wanneer anders is bepaald door de wet, wordt de Graaf ook als Raadslid beschouwd.

Artikel 7.

De Graaf benoemt de Raadsleden in de hierna genoemde elf ambten, hij kan hun te allen tijde een ander ambt toebedelen.

Artikel 7.1.

De Minister van Handel dirigeert het handelsbeleid binnen het Graafschap, zorgt voor de goederen van het Graafschap en staat in voor de handel met andere Graafschappen.

Artikel 7.2.

De Mijnopzichter staat in voor het onderhoud en beheer van de mijnen en groeven. Hij zal dagelijks aan de baljuw rapporteren of de mijnen zijn onderhouden op een door hen overeen te komen tijdstip.
Verder assisteert de Mijnopzichter de Minister van Handel bij het aangaan van handelsdeal met het buitenland. In opdracht van laatstgenoemde informeert hij naar mogelijke steen- en ijzermogelijkheden en handelaren.
De Mijnopzichter benoemt de havenmeesters na stemming door de Raad van Holland. Tevens heeft hij de dagelijkse leiding over de havenmeesters.

Artikel 7.3.

De Baljuw staat in voor het beheer van het Graafschappelijke budget en zorgt voor de koeien, varkens en schapen van het Graafschap.

Artikel 7.4.

De Kapitein staat namens de Graaf aan het hoofd van het Hollandse Graafschappelijke leger.

Artikel 7.5.

De Sergeant staat in voor financiering van de stadswachters en het leger.

Artikel 7.6.

De Schout staat namens de Graaf aan het hoofd van de Schutterij en is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de Hollandse steden en op de Hollandse wegen.

Artikel 7.6.1

Onder de schutterij hoort de assistent-schout, stadswacht, AID en tollenaars.

Artikel 7.7.

De Rechter zorgt voor de rechtspraak in het Graafschap Holland volgens de geldende wetten, decreten en nooddecreten

Artikel 7.7.1.

De Rechter heeft de plicht om een vonnis te vellen in een zaak waarbij een burger of het Graafschap schade heeft geleden en waarbij de betreffende wet onbestaande of onduidelijk is

Artikel 7.7.2.

Het vonnis zoals bedoeld in art. 7.7.1 geldt als decreet en zal volgens de wetgevende procedure moeten besproken worden.

Artikel 7.8.

De Openbare Aanklager staat in voor de vervolging van misdrijven.

Artikel 7.9.

De Woordvoerder staat in voor de communicatie tussen de Raad en het volk.

Artikel 7.10.

De Vertegenwoordiger Kanselarij is verantwoordelijk voor het contact (dit zijnde de communicatie en rapportage) tussen de Raad van Holland en De Kanselarij. Waar nodig zal hij andere raadsleden helpen bij hun ambt.

Artikel 7.11.

De Minister van Cultuur, Onderwijs en Religie is verantwoordelijk voor de Universiteit, de Hollandse Bibliotheek, het overbrengen van kennis naar de samenleving, het bevorderen van cultuur en ethiek, het sturen van de hoofdmentoren, het organiseren van feestdagen en is de voornaamste contactpersoon tussen de Raad van Holland en de Aristotelische Kerk.

Artikel 7.12.

Het Algemeen Raadslid kan zetelen in de Raad maar heeft geen specifieke functie. Waar nodig kan hij andere raadsleden helpen bij hun ambt.

Artikel 8.

De cumulatie (gecombineerde uitoefening) van ambten is verboden behalve wanneer zulks tijdelijk nodig is bij gebrek aan voldoende actieve Raadsleden.

Artikel 8.1.

De ambten van Schout, Openbare Aanklager en Rechter mogen nooit gecumuleerd worden.

Artikel 8.2.

De ambten van Baljuw en Minister van Handel mogen nooit gecumuleerd worden.

Artikel 8.3.

Het is verboden gelijktijdig Raadslid en Burgemeester te zijn indien men als Raadslid één van de volgende functies uitvoert:
- Mijnopzichter
- Schout
- Baljuw
- Minister van handel
- Graaf

Artikel 9.

Elke burgemeester of raadslid is verplicht zijn macht en positie te gebruiken voor het welzijn van zijn gemeenschap, het Graafschap of zijn stad, en niet voor zijn eigen welzijn.


Artikel 10.

Iedereen die door de Raad van Holland of een raadslid is aangesteld in een officiële functie, zoals beschreven in Artikel 2.1 van Opus 1 van het strafwetboek, dient aanwijzingen op te volgen en verantwoording af te leggen aan hun directe en indirecte meerderen.
Een directe of indirecte meerdere kan een voorstel tot ontzetting van de functionaris doen op één van de volgende gronden:
- Het verbreken van een eed afgelegd bij het aanvaarden van een functie;
- Het niet of slecht uitvoeren van taken, hieronder valt ook het niet in acht nemen van aanwijzingen;
- Het weigeren verantwoording af te leggen.
De Raad van Holland besluit over de ontzetting, via een stemming met simpele meerderheid.

Op.2. : Benoeming en ontslag van Raadsleden.

Artikel 1.

Indien een Raadslid ontslag neemt zal deze door de volgende persoon op de lijst waarmee deze verkozen werd vervangen worden.

Artikel 1.1.

Indien er geen kandidaat van de desbetreffende lijst meer beschikbaar is, zal de Graaf een kandidaat voorleggen die door de meerderheid van de Raad moet worden goedgekeurd.

Artikel 2.

Een Raadslid is verplicht zijn functie neer te leggen wanneer een motie van wantrouwen tegen hem is aangenomen, op straffe van vervolging wegens Hoogverraad.

Artikel 2.1

Wanneer een raadslid beschuldigd wordt van hoogverraad, heeft de Graaf het recht om deze tijdelijk uit zijn functie te ontzetten.

Artikel 3.

Een motie van wantrouwen tegen een Raadslid kan worden aangevraagd indien ze de handtekening van minstens 6 Raadsleden of minstens 30 burgers bevat

Artikel 3.1.

Het indienen van een motie van wantrouwen die voldoende stemmen bevat enkel en alleen dankzij de hulp van Vlegels of Paupers (niveau I en II) en/of heksen is ongeldig.

Artikel 3.2.

Het uitbrengen van een stem voor of tegen een motie van wantrouwen door middel van hekserij of door iemand die zijn hoofdwoonplaats niet in Holland heeft of die verbannen is zal als verraad worden berecht

Artikel 3.3.

Een motie van wantrouwen tegen een Raadslid mag in de volgende gevallen worden ingediend:
- Machtsmisbruik;
- Het niet respecteren van de wetten van het Graafschap Holland;
- Vier dagen afwezigheid zonder voorafgaande waarschuwing of een verklaring;
- Niet binnen vier dagen deelnemen aan een stemming, behoudens bij aangekondigde afwezigheid.
- Wanneer het raadslid zijn taken niet meer naar behoren uitvoert


Artikel 3.4.

Een motie van wantrouwen tegen een Raadslid moet met 8 stemmen, met inbegrip van de Graaf, worden goedgekeurd.

Artikel 4.

In afwijking van artikel 3 kan een motie van wantrouwen tegen de Graaf enkel worden aangevraagd indien ze de handtekening van minstens 6 Raadsleden bevat.

Artikel 4.1.

Een motie van wantrouwen tegen de Graaf is enkel in volgende gevallen toegelaten:
- Het nalaten in te staan voor de toepassing van de Grondwet zoals beschreven in art. 4, opus 1.
- Machtsmisbruik
- Het niet respecteren van de wetten van het Graafschap Holland
- 4 dagen afwezigheid zonder voorafgaande waarschuwing of een verklaring
- Het niet in acht nemen van de raad en haar besluiten.
- Niet binnen vier dagen deelnemen aan een stemming, behoudens bij aangekondigde afwezigheid.
- Wanneer hij zijn taken niet meer naar behoren uitvoert


Artikel 4.2.

Een motie van wantrouwen tegen de Graaf moet door 8 Raadsleden worden goedgekeurd.

Artikel 5.

Iedere resident heeft het recht een klacht tegen de Graaf in te dienen wegens het overtreden van de wetten van het Graafschap. Een proces vindt plaats wanneer ten minste zes Raadsleden de klacht ontvankelijk te verklaren. Ten minste acht Raadsleden moeten de Graaf schuldig bevinden en de strafmaat wordt bepaald door de persoon die ten tijde van het indienen van de klacht Rechter was.

Artikel 5.1.

Indien minstens zes Raadsleden de strafmaat afkeuren dient de Rechter zoals bedoeld in artikel 5. de strafmaat te herzien.

Artikel 5.2.

Wanneer de Rechter zoals bedoeld in art. 5. niet beschikbaar is wordt hij vervangen door een Raadslid daartoe aangeduid door de meerderheid van de Raad.

Artikel 5.3.

Indien de Graaf wordt veroordeeld, of afgezet wordt door een motie van wantrouwen, dient hij op straffe van verdere vervolging ontslag te nemen uit de Raad.

Artikel 6.

Indien de Graaf door benoemingen zijn vervolging zoals bedoeld in artikel 4 of artikel 5 belet is een revolte wettelijk toegelaten en dient de volgende Raad steeds de schuldige Graaf en zijn medeplichtigen te vervolgen voor hoogverraad.

Op.3. : Over de regelgeving.

Artikel 1.
Het Graafschap Holland kent de volgende soorten regelgeving:
- Keizerlijke besluiten vastgesteld door de Keizer van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae.
- Wetten zijn die bevoegdheden of beperkingen van mensen die in Holland verblijven vastleggen. Deze gelden voor elk individu aanwezig in Holland. Wetten zijn goedgekeurd door de Raad van Holland.
- Decreten zijn bevoegdheden of beperkingen van overheidsinstanties of functies, gelden voor een bepaalde groep mensen en zijn goedgekeurd door de Raad van Holland.
- Nooddecreten zijn die bevoegdheden of beperkingen van mensen die in Holland verblijven vastleggen. Deze gelden voor elk individu aanwezig in Holland en zijn opgesteld door de Graaf van Holland.
- Statuten die de rechten en plichten regelen van gildes of (overheids)organisaties en zijn goedgekeurd door de Raad van Holland.


Artikel 2.

Elke wet afkomstig van de Keizer van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae geldt in het Graafschap Holland en heeft voorrang op Graafschappelijke regels.

Artikel 3.

De Grondwet heeft voorrang op de overige Hollandse wetten en decreten


Artikel 4.

Hollandse wetten en decreten hebben voorrang op charters.

Artikel 5.

Wetten en nooddecreten zijn van gelijke orde.

Artikel 6.

Charters hebben voorrang op overige besluiten van de Raad in concrete gevallen.

Opus.4. : Over de wetgevende macht van de Raad.

Artikel 1.

De wetgevende procedure verloopt standaard als volgt:
- Elk Raadslid mag de invoering, wijziging of opheffing van regelgeving genoemd onder opus 3 artikel 1 (met uitzondering van nooddecreten en keizerlijke wetgeving) voorstellen. Het voorstel wordt ingediend bij de Raad.
- Gedurende vier dagen mogen de andere Raadsleden hun opmerkingen en wijzigingen voorstellen op het voorstel. Mocht nog niet alles besproken zijn dan kan deze termijn verlengt worden. Vervolgens stuurt de Graaf het oorspronkelijke voorstel met eventuele de opmerkingen en de voorgestelde wijzigingen naar de Raad van State.
- De Raad van State geeft binnen één week advies over het voorstel en zend het terug aan de Raad.
- De Raad debatteert na ontvangt van het voorstel 4 dagen. Indien alles besproken is wordt dan de stemming gestart. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kan de termijn verlengt worden.
- Een stemming duurt 4 dagen en ieder Raadslid beschikt over slechts één stem. De stemming eindigt echter direct indien een meerderheid van 7 raadsleden een voorstel heeft afgekeurd of goedgekeurd.
- De stemming is pas geldig wanneer minstens 7 Raadsleden hun stem hebben uitgebracht.
- Een wetsvoorstel is aangenomen wanneer 7 Raadsleden hebben voorgestemd of 6 stemmen voor en 1 blanco stem. In afwijking hierop is het mogelijk dat een wetsvoorstel wordt goedgekeurd met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar minder dan het genoemde aantal als één of meerdere raadsleden vier dagen of langer afwezig zijn.
- Wanneer de Raad het voorstel aanneemt, voorziet de woordvoerder dit van het zegel van het Graafschap.
- Nieuwe wetten moeten door de woordvoerder worden aangekondigd samen met uitleg over het doel van de regeling. De wet treedt niet in werking als er geen memorie van toelichting is toegevoegd.
Nooddecreten zijn vanaf de aankondiging van toepassing, wetten vanaf de dag na de aankondiging.

Artikel 1.1.

De spelling en grammatica van een wetboek of decreet mag te allen tijde in opdracht van de Graaf van Holland gewijzigd worden door de Griffier, mits de wijziging niet tot gevolg heeft dat de interpretatie of inhoud van de passage verandert. Iedere wijziging dient officieel gedocumenteerd te worden, inclusief bewijs van toestemming van de Graaf. Het staat iedereen vrij om de Graaf te wijzen op spelling- en grammaticafouten in wetteksten.


Artikel 2.

Elke burger heeft het recht om een wetsvoorstel in te dienen. De burger moet tijdens het bespreken van het wetsvoorstel op de hoogte gehouden worden van de vorderingen en dient na maximaal 21 dagen een uitgewerkt antwoord te krijgen

Artikel 3.

Voor het wijzigen van de Grondwet is een bijzondere meerderheid van 8 Raadsleden vereist.

Artikel 4.

Bij een stemming mag in principe alleen persoonlijk worden gestemd. Enkel indien een raadslid actief mee heeft gediscussieerd over een onderwerp en daar reeds duidelijk een mening over heeft uitgesproken mag er gebruik gemaakt worden van een volmacht, mits de afwezigheid is aangekondigd en de Graaf van Holland toestemming heeft verleend voor de volmacht. Het Raadslid dat afwezig is dient per brief aan de Graaf van Holland zijn of haar stem duidelijk te maken. De Graaf zal hierop stemmen voor deze persoon door middel van een screenshot te leveren.

Artikel 5.
Raadsleden mogen niet stemmen in zaken waarin zij zelf persoonlijk betrokken zijn of personen die met hen tot in de eerste graad verwant zijn.

Artikel 6.

In geval van nood kan de Graaf eigenmachtig decreten goedkeuren, deze moeten binnen de 48 uren door de Raad worden bekrachtigd volgens de wetgevende procedure.

Artikel 7.

De Graaf kan de staat van beleg uitroepen met als gevolg dat:
- Alle burgers zich bij een graafschappelijk leger moeten vervoegen als hun dat gevraagd wordt en orders van de Graaf of door hem aangewezen personen moeten opvolgen. De graaf kan hiervan dispensatie verlenen als zij kunnen bewijzen dat zulks voor hun onherstelbare schade zou opleveren. Priesters van het Aristotelisch geloof zijn vrijgesteld van deze dienstplicht.- De grenzen gesloten zijn voor iedereen die daartoe geen uitdrukkelijke toestemming heeft van de Graaf of van de persoon die de Graaf voor die taak aangewezen heeft.
- Alle grote marktoperaties onderworpen zijn aan goedkeuring door de Graaf of de persoon die hij daarvoor aangewezen heeft.
- De Graaf bevoegd is op Hollandse wegen een reisverbod af te kondigen om de veiligheid te waarborgen.
- De Graaf bevoegd is om maximumprijzen voor alle producten vast te leggen

Artikel 7.1.

De staat van beleg gaat onmiddellijk in maar moet binnen drie dagen worden goedgekeurd door ten minste 8 Raadsleden.

Artikel 7.2

Onder grote marktoperaties wordt verstaan: de aankoop van meer dan drie goederen per dag of het voor verkoop aanbieden van meer dan twintig etenswaren en/of meer dan drie andere goederen. • Aangepast op 26 juli1457 door Fleury Tailleur
 • Aangepast op 30 mei 1457 door Jrkboy d'Ursel
 • Aangepast op 28 juli 1457 door Aldwoni
 • Aangepast op 10 augustus 1457 door Aldwoni
 • Aangepast op 14 november 1457 door Lara Callisto Tailleur. Op. 1 Artikel 7.6, Artikel 7.6.1 toegevoegd
 • Aangepast op 26 februari 1458 door Lara Callisto Tailleur. Op. 4 Artikel 1.
 • Aangepast op 3 mei 1458 door Lara Callisto Tailleur. Op. 3 Artikel 1. Op. 4 Artikel 1
 • Aangepast op 8 augustus 1458 door Lara Callisto Tailleur. Op. 4 Art. 4.1 vervangen door Art. 4.2. Oud Art. 4.1 geschrapt.
 • Aangepast op 8 december 1458 door Lara Callisto Tailleur. Op. 1 Art. 7.11 gewijzigd
 • Aangepast op 1 februari 1459 door Lara Callisto Tailleur. Op. 4 Art. 4 gewijzigd/toegevoegd. Nummering verdere Art. aangepast.
 • Aangepast op 22 februari 1459 door Lara Callisto Tialleur. Op. 1 Art. 10 toegevoegd.
 • Aangepast op 28 maart 1459 door Lara Callisto Tailleur. Op 1 Art. 4., 5.2., 7.2., 7.3., 7.7., 7.7.1., 8.3.1., 9., Op. 2 Artikel 3., 3.2., 3.3., 4.1., 5.3., Op 3 Artikel 3., Op 4 Artikel 1., 2., 5., 6., 7., 7.1., 7.2., aangepast
 • Aangepast op 11 juli 1459 door Lara Callisto Tailleur. Op. 1 Art. 9. aangepast
 • Aangepast op 16 augustus 1459 door Alyssa, Op. 2, Art 2.1 toegevoegd.
 • Aangepast op 22 maart 1460 door Alyssa, Op. 1 Art 5.2. aangepast.
 • Aangepast op 8 april 1460 door Alyssa, Op. 1 Art 7.7.2 aangepast.
 • Aangepast op 30 mei 1460 door Alyssa, Op. 1 artikel 5.3 toegevoegd.
 • Aangepast op 3 september 1460 door Alyssa, Op. 1 artikel 7.10 aangepast.
 • Aangepast op 9 september 1460 door Alyssa, opus 4, artikel 1.1. toegevoegd.
 • Aangepast op 7 oktober 1460 door Alyssa, opus 1, artikel 7.6.1 aangepast.
 • Aangepast op 28 oktober 1460 door Alyssa, opus 4, artikel 5 aangepast
 • Aangepast op 7 januari 1461 door Alyssa, opus 1, artikel 7.10 aangepast en 7.12 toegevoegd.
 • Aangepast op 19 januari 1462 door Alyssa, opus 4, artikel 5.
 • Aangepast op 1 oktober 1462 door Alyssa, opus 2, artikel 3.1.
Terug naar boven Ga naar beneden
nadiakieAantal berichten : 308
Registration date : 27-11-07

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
60/255  (60/255)

BerichtOnderwerp: vervolg grondwet   za jan 19, 2008 11:16 pm

Opus 5. : Over het bestuur van de steden.

Artikel 1.

De Burgemeesters moeten, bij hun verkiezing of aanstelling, binnen 7 dagen trouw zweren aan de Graaf van Holland.

Artikel 1.1.

Bij een herverkiezing dient een burgemeester zijn eed niet opnieuw af te leggen, tenzij er tussen zijn ambtstermijnen een duidelijke onderbreking heeft plaatsgevonden.

Artikel 1.2.

Bij de verkiezing van een nieuwe Graaf, dienen de Burgemeesters binnen 7 dagen na bekendmaking van de nieuwe Graaf hun eed opnieuw af te leggen.


Artikel 2.

De Burgemeester is belast met het waken over de goede naleving van de Graafschappelijke en Keizerlijke wetten en decreten in zijn stad. Bij het vaststellen van overtredingen neemt de burgemeester contact op met de (assistent-)schout.

Artikel 2.1.

De Burgemeester kan rechtszaken beginnen voor gevallen van oplichting, verstoring van de openbare orde of speculatie die hebben plaatsgevonden in zijn stad.

Artikel 3.

De Burgemeester is verantwoordelijk voor het beheer en de economische, sociale en commerciële ontwikkeling van zijn dorp en mag omwille van dat doel alleen speculeren op de markt van zijn stad. Overigens wordt de strafbaarheid van speculatie bepaald door de Handelswetten.

Artikel 4.

De Graaf kan in de volgende gevallen het uitvoeren van een revolte tegen een zittende Burgemeester opdragen:
a. Indien de Burgemeester zich in de onmogelijkheid bevindt zijn ambt uit te oefenen. Een Burgemeester wordt in ieder geval geacht niet in staat te zijn zijn ambt uit te oefenen indien hij niet in zijn stad aanwezig is, IG-dood is of teruggetrokken is in het klooster.
b. Indien de zittende Burgemeester door een niet-goedgekeurde revolte aan de macht is gekomen;
c. Indien de zittende Burgemeester een wetsovertreding begaat;
d. Indien de voortzetting van zijn mandaat een moeilijk te herstellen schade aan de stad zou opleveren.
Voor het uitvoeren van een revolte als bedoeld onder a, b en c dienen de Regent en de Schout vooraf goedkeuring te verlenen. Indien deze twee functies door één Raadslid worden bekleed, dient tevens de Rechter zijn goedkeuring te verlenen. Indien er nog geen Regent verkozen is, dienen de Schout en Rechter goedkeuring te verlenen. Voor een revolte als bedoeld onder d dienen zes andere Raadsleden, naast de Graaf, vooraf hun goedkeuring te verlenen. In alle gevallen beraadslaagt de Raad achteraf over de redenen van de revolte.

Artikel 4.1.

De Raad oordeelt achteraf in een openbare stemming of de Graaf in redelijkheid de revolte heeft kunnen opdragen. Komt de Raad tot het oordeel dat dit niet het geval is, dan zullen de Graaf, Regent en Schout (of indien deze laatste twee functies door dezelfde persoon worden bekleed tevens de Rechter, indien er nog geen Regent is verkozen de Schout en Rechter), ieder uit persoonlijke gelden 50 florijnen schadevergoeding betalen aan de onterecht afgezette Burgemeester. Tevens zullen zij in een dergelijk geval zich publiekelijk verontschuldigen. Een ten onrechte afgezette Burgemeester wordt zo mogelijk bij het stadsbestuur betrokken.


Artikel 5.

Indien een Burgemeester ontslag wil nemen dient hij de Graaf voorafgaand van het ontslag en tijdstip op de hoogte te brengen. Tenzij de Graaf specifieke toestemming geeft, dient het ontslag minimaal 48 uur van te voren aangekondigd te zijn


Op. 6 : Over het personenrecht.

Artikel 1.

Elke persoon die een erf op het grondgebied van het Graafschap bezit wordt beschouwd als een resident (=niveau I en hoger).


Artikel 1.1.

Elke persoon die ooit in het bezit is geweest van een veld en die momenteel zijn hoofdwoning heeft op Hollands grondgebied (=level 1 en hoger) wordt als burger beschouwd.

Artikel 2.

Eenieder die in het Graafschap Holland verblijft, heeft zowel als slachtoffer en als dader, het recht op een eerlijk proces.

Artikel 3.

Elke resident heeft het recht op vrije meningsuiting en het recht te betogen.

Artikel 4.

Alle residenten hebben dezelfde rechten.

Artikel 5.

Alle residenten van Holland hebben het recht om binnen een week na het vonnis gratie te verzoeken bij de Graaf, waarna de Graaf kan besluiten om het resterende deel van hun straf kwijt te schelden.

Artikel 5.1.

Verlies van eigenschappen en inkomstenverlies door een gevangenisstraf of een directe boete, worden uitsluitend vergoed na een uitspraak van het Hof van Beroep.

Opus 7. : Over de talen van het Graafschap.

Artikel 1.

De voertaal van het Graafschap Holland is het Nederlands, andere talen zijn niet toegelaten.

Artikel 1.1.

Alle personen in dienst van het Graafschap Holland dienen de voertaal autonoom (=zonder hulpmiddelen) te kunnen gebruiken.

Artikel 1.2.

De voertaal wordt door alle inwoners van het Graafschap gebruikt op openbare plaatsen (gespecificeerd als de officiële fora, het kasteel van Den Haag, herbergen en de rechtbank).

Artikel 1.3.

De Graaf kan toestemming verlenen af te wijken van de taalwet op de officiële fora in de door hem aangewezen plaatsen en talen, na overleg met de Keizerlijke Vertegenwoordiger(=administrator).

Artikel 1.4.

In afwijking van het voorgaande is het toegestaan om de Engelse taal te voeren in de Kanselarij en in herbergen die op het aankondigingsbord 'English allowed' hebben staan.

Artikel 2.

Raadsleden, Burgemeesters en officiële functionarissen, zoals beschreven in de Strafwet, Opus 1, Artikel 2.1., mogen gebruik maken van een andere taal dan het Nederlands in hun communicatie met anderstaligen.

Opus 8. : Over het vermogen van het Graafschap.

Artikel 1.
Het Hollandse vermogen is verdeeld in geld, goederen en onroerende zaken. Geld en goederen zijn verzameld in de schatkist van Holland, onroerende zaken zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst. Hieronder vallen ook nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en gebouwen die duurzaam met de grond zijn verenigd.

Artikel 2.
Aan de Hollandse schatkist is een plafond gekoppeld welke enkel bekend is in de Graafschappelijke Raad.

Artikel 2.1
De maximale inhoud van de schatkist moet via stemming van de Raad met 8 Raadsleden worden goedgekeurd en wordt aan het begin van elke Raadsperiode binnen 14 dagen na de verkiezingsuitslag vastgesteld. Indien geen overeenstemming wordt verkregen wordt het plafond van het voorgaande termijn automatisch overgenomen.

Artikel 3.
Indien het plafond een hele maand lang is bereikt wordt de Graafschappelijke Raad verplicht om: ofwel de inkomsten uit de bevolking te verlagen zoals dit is vastgelegd in de belastingwet, Opus 1, artikels 1, 3 en 3.1, ofwel te investeren in Holland.

Artikel 4.
Controle op artikel 3 gebeurt middels een wekelijkse rapportage aan de Graaf en Baljuw door de Minister van handel.

Artikel4.1
De Graaf is verplicht de Raad van Holland in te lichten als het plafond een maand lang is bereikt. • Aangepast op 2 april 1457 door Romerio Alexander Tailleur
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 26 september 1457, Op. 5 Artikel 1
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 21 januari 1458, Op. 1 Artikel 1, Op 5 Artikel 1.1. en 1.2. toegevoegd.
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 28 maart 1459, Op. 5. Artikel 4., 5., Op 6. Artikel 1., 2., 5.1., Op 7 Artikel 1.4., Aangepast. Op 5 Artikel 4.1. toegevoegd.
 • Aangepast door Lara Callisto Tailleur op 11 juli 1459, Op 5 Artikel 4 aangepast
 • Aangepast door Alyssa op 8 april 1460, Op 6 Artikel 5.1 aangepast.
 • Aangepast op 17 augustus 1460 door Alyssa. Op. 5 artikel 4 en 4.1 aangepast.
 • Aangepast op 3 september 1460 door Alyssa. Op. 5 artikel 2.1. aangepast.
 • Aangepast op 7 oktober 1460 door Alyssa. opus 5 artikel 2 aangepast, opus 7, artikel 2 en 2.1 aangepast.
 • Aangepast op 9 december 1460 door Alyssa, opus 8 toegevoegd.
 • Aangepast op 1 oktober 1462 door Alyssa, opus 6, artikel 1 en artikel 1.1.
Terug naar boven Ga naar beneden
Fleury

avatar

Vrouw Aantal berichten : 1126
Woonplaats : Laralaikalaan 20 te Utrecht
Registration date : 02-01-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Heer
Spierkracht:
215/255  (215/255)

BerichtOnderwerp: Re: Boek I: Grondwet   zo jul 26, 2009 9:17 pm

Citaat :
Memorie van toelichting:

Opus 3, artikel 1
Het verschil tussen wetten, nooddecreten en statuten (voorheen charters) is duidelijker omschreven. Het grootste verschil tussen een wet en een statuut is dat de eerste voor allen die in Holland verblijven, werkt en een statuut enkel intern werkt bij de ‘leden’ van de organisatie of het gilde. Het overtreden van een statuut kan strafbaar worden gesteld, maar enkel als een vorm van contractbreuk. Schade aan het graafschap in brede zin valt niet te verwachten. De strafbaarstelling is daarom beperkt tot oplichting voor contractbreuk van commerciële aard en verstoring van de openbare orde voor contractbreuk van niet commerciële aard.

Opus 4, artikel 1
In dit artikel is een verdere verduidelijking aangebracht. De bedoeling van de herziening was de Graafschappelijke Raad voldoende flexibiliteit te geven om ook wetten te kunnen aannemen als meerdere raadsleden afwezig waren. Door de zinsnede ‘het voorstel is pas goedgekeurd wanneer de meerderheid van de aanwezigen voor het voorstel heeft gestemd’ werd de indruk gewekt dat een wetsvoorstel niet langer met 6 voorstemmen en een blanco stem goedgekeurd kon worden. Een groter aantal blanco stemmen is onwenselijk aangezien een groot deel van de Raad de invoer van een bepaalde wet moet steunen.
Ook is een regeling gegeven voor het geval er geen uitleg (al dan niet in de vorm van een memorie van toelichting) bij een wet is opgenomen. De wet treedt dan niet in werking. Als de Raad later alsnog een memorie van toelichting toevoegt dan treedt de wet een dag later in werking, net als wanneer de wet zou zijn aangekondigd op het moment van het toevoegen van de memorie. Bij nooddecreten is deze lijn niet doorgetrokken: deze zijn zodanig spoedeisend dat het te ver gaat hun werking uit te stellen wegens het ontbreken van een toelichting.

Opus 4, artikel 6
De Hollandse veldtocht heeft de Graafschappelijke Raad een groter inzicht gegeven in de noodzakelijke maatregelen bij een ernstige crisis. Zodra zich een vijandig leger op Hollands grondgebied bevindt is het noodzakelijk een reisverbod af te kondigen om de verwonding van burgerslachtoffers tegen te gaan. Dit maakt de Raad echter niet schadeplichtig als een burger verwondt raakt voor de invoering van een reisverbod: iedere burger draagt ook een eigen verantwoordelijkheid voor zijn welzijn. Door het aantal personen dat dienst neemt in de graafschappelijke legers is het verder noodzakelijk om maximumprijzen te kunnen vastleggen om extreme prijzen, vooral voor voedsel, tegen te gaan.


Jrkboy d'Ursel
Woordvoerder ad interim

31 mei 1457
Terug naar boven Ga naar beneden
Fleury

avatar

Vrouw Aantal berichten : 1126
Woonplaats : Laralaikalaan 20 te Utrecht
Registration date : 02-01-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Heer
Spierkracht:
215/255  (215/255)

BerichtOnderwerp: Re: Boek I: Grondwet   zo jul 26, 2009 9:19 pm

Citaat :
Memorie van toelichting:

Op 6,Artikel 5.
Het artikel over gratierecht leverde nog enige onduidelijkheid op. Volgens sommigen moest gratie onder de oude redactie direct verleend worden. Ook is hier duidelijker omschreven welke zaken voor gratie in aanmerking komen: enkel zaken die na een rechterlijk vonnis nog betaald moeten worden. Het verstrekken van een schadevergoeding voor een boete die is betaald aan de keizer valt dan ook niet onder het gratierecht.

Jrkboy d'Ursel
Woordvoerder ad interim

31 mei 1457[/quote]
Terug naar boven Ga naar beneden
Fleury

avatar

Vrouw Aantal berichten : 1126
Woonplaats : Laralaikalaan 20 te Utrecht
Registration date : 02-01-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Heer
Spierkracht:
215/255  (215/255)

BerichtOnderwerp: Re: Boek I: Grondwet   zo jul 26, 2009 9:21 pm

Citaat :
Detail wijziging in de wet mbt memorie van toelichting


Voormalig artikel:

Citaat :
Op. 4 over de wetgevende macht van de Raad:

Artikel 1.
De wetgevende procedure verloopt als volgt:
- Elk Raadslid mag de invoering, wijziging of opheffing van een wet voorstellen.
- Er wordt ten hoogste één week gedebatteerd over het voorstel, waarna het onderworpen wordt aan een stemming. De Graaf kan de debatten met ten hoogste drie dagen verlengen.
- Een stemming duurt 4 dagen en ieder Raadslid beschikt over slechts één stem. De stemming eindigt echter direct indien een meerderheid van 7 raadsleden een voorstel heeft afgekeurd of goedgekeurd.
- De stemming is pas geldig wanneer minstens 7 Raadsleden hun stem hebben uitgebracht.
- Een wetsvoorstel is aangenomen wanneer 7 Raadsleden hebben voorgestemd of 6 stemmen voor en 1 blanco stem. In afwijking hierop is het mogelijk dat een wetsvoorstel wordt goedgekeurd met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar minder dan het genoemde aantal als één of meerdere raadsleden vier dagen of langer afwezig zijn.
- Wanneer de Raad het voorstel aanneemt, voorziet de woordvoerder dit van het zegel van het Graafschap.
- Nieuwe wetten moeten door de woordvoerder worden aangekondigd samen met uitleg over het doel van de regeling. De wet treedt niet in werking als er een memorie van toelichting is toegevoegd.
Nooddecreten zijn vanaf de aankondiging van toepassing, wetten vanaf de dag na de aankondiging.

Goedgekeurd artikel:

Citaat :
Op. 4 over de wetgevende macht van de Raad:

Artikel 1.
De wetgevende procedure verloopt als volgt:
- Elk Raadslid mag de invoering, wijziging of opheffing van een wet voorstellen.
- Er wordt ten hoogste één week gedebatteerd over het voorstel, waarna het onderworpen wordt aan een stemming. De Graaf kan de debatten met ten hoogste drie dagen verlengen.
- Een stemming duurt 4 dagen en ieder Raadslid beschikt over slechts één stem. De stemming eindigt echter direct indien een meerderheid van 7 raadsleden een voorstel heeft afgekeurd of goedgekeurd.
- De stemming is pas geldig wanneer minstens 7 Raadsleden hun stem hebben uitgebracht.
- Een wetsvoorstel is aangenomen wanneer 7 Raadsleden hebben voorgestemd of 6 stemmen voor en 1 blanco stem. In afwijking hierop is het mogelijk dat een wetsvoorstel wordt goedgekeurd met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar minder dan het genoemde aantal als één of meerdere raadsleden vier dagen of langer afwezig zijn.
- Wanneer de Raad het voorstel aanneemt, voorziet de woordvoerder dit van het zegel van het Graafschap.
- Nieuwe wetten moeten door de woordvoerder worden aangekondigd samen met uitleg over het doel van de regeling. De wet treedt niet in werking als er geen memorie van toelichting is toegevoegd.
Nooddecreten zijn vanaf de aankondiging van toepassing, wetten vanaf de dag na de aankondiging.

Citaat :
Memorie van toelichting:

In het voormalig artikel staat een schrijffout, na een nieuwe stemming, is de fout verbeterd.

Getekend op 30 juni van het Jaar des Herens 1457,Elchan de Mérode van Amerongen
Terug naar boven Ga naar beneden
AldwoniMan Aantal berichten : 41
Woonplaats : Leiden
Registration date : 27-07-07

BerichtOnderwerp: Re: Boek I: Grondwet   di jul 28, 2009 3:36 pm

Citaat :
Wijziging Grondwet:

Oud

Citaat :
Artikel 7.11.

De Minister van Cultuur en Onderwijs is verantwoordelijk voor de Universiteit, de bibliotheek, het overbrengen van kennis naar de samenleving, het bevorderen van cultuur en ethiek en het organiseren van feestdagen.

Nieuw:
Citaat :

Artikel 7.11.

De Minister van Cultuur en Onderwijs is verantwoordelijk voor de Universiteit, de bibliotheek, het overbrengen van kennis naar de samenleving, het bevorderen van cultuur en ethiek, het sturen van de Hoofdmentoren en het organiseren van feestdagen.

Citaat :
Memorie van Toelichting
Dit artikel wordt aangepast zodat de Minister van Cultuur en Onderwijs de hoofdmentoren kan coördineren en begeleiden.

Getekend op 28 juli van het Jaar des Herens 1457,Aldwoni

Terug naar boven Ga naar beneden
AldwoniMan Aantal berichten : 41
Woonplaats : Leiden
Registration date : 27-07-07

BerichtOnderwerp: Re: Boek I: Grondwet   ma aug 10, 2009 9:41 am

Aldwoni schreef:
Citaat :
Toevoeging Grondwet. Op. 1 Artikel 8.3A

Citaat :
Artikel 8.

De cumulatie (gecombineerde uitoefening) van ambten is verboden behalve wanneer zulks tijdelijk nodig is bij gebrek aan voldoende actieve Raadsleden.

Artikel 8.1.

De ambten van Schout, Openbare Aanklager en Rechter mogen nooit gecumuleerd worden.

Artikel 8.2.

De ambten van Baljuw en Minister van Handel mogen nooit gecumuleerd worden.

Artikel 8.3.

Het is verboden gelijktijdig Raadslid of Burgemeester te zijn tenzij de cumulatie van deze ambten binnen een week eindigt. De Raad van Holland mag hierop een uitzondering maken op grond van economische of veiligheidsredenen.


nieuw schreef:
Artikel 8.

De cumulatie (gecombineerde uitoefening) van ambten is verboden behalve wanneer zulks tijdelijk nodig is bij gebrek aan voldoende actieve Raadsleden.

Artikel 8.1.

De ambten van Schout, Openbare Aanklager en Rechter mogen nooit gecumuleerd worden.

Artikel 8.2.

De ambten van Baljuw en Minister van Handel mogen nooit gecumuleerd worden.

Artikel 8.3.

Het is verboden gelijktijdig Raadslid of Burgemeester te zijn tenzij de cumulatie van deze ambten binnen een week eindigt. De Raad van Holland mag hierop een uitzondering maken op grond van economische of veiligheidsredenen.

Artikel 8.3A.

De ambten van Burgemeester, Baljuw en Minister van Handel mogen nooit gecumuleerd worden.


Citaat :
Memorie van toelichting.
Artikel 8.3A: In het geval een Burgemeester Raadslid wordt is het niet toegestaan dat deze dit combineert met de functie Baljuw of Minister van Handel om belangenverstrengeling te voorkomen.


Getekend op 10 augustus van het Jaar des Herens 1457,

AldwoniCitaat :
Wijziging Grondwet:

Oud:

Citaat :
Boek I, opus 5 artikel 1

De Burgemeesters moeten binnen 15 dagen trouw zweren aan de Graaf van Holland.

Nieuw:


Citaat :
Boek I, opus 5 artikel 1

De Burgemeesters moeten, bij hun (her)verkiezing of aanstelling, binnen 15 dagen trouw zweren aan de Graaf van Holland

Memorie van Toelichting;
Citaat :

In het voormalige artikel zaten nog wat onduidelijkheden over wanneer de burgemeester moet trouw zweren, deze zijn met dit nieuwe artikel verholpen.

Getekend op 25 september van het Jaar des Herens 1457,An Mathilde van Eckhardt Connor


Citaat :
Grondwetswijziging

De Raad deelt de volgende aanpassing in Boek 1, Opus 1 artikel 7.6 mee:

Oud:

Citaat :
Artikel 7.6.

De Schout staat namens de Graaf aan het hoofd van de Hollandse veldwachters en stadswachters en is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de Hollandse steden en op de Hollandse wegen.


Nieuw:

Citaat :
Artikel 7.6.

De Schout staat namens de Graaf aan het hoofd van de Schutterij en is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de Hollandse steden en op de Hollandse wegen.
Citaat :
Artikel 7.6.1

Onder de schutterij hoort de veldwacht, stadswacht, AID en tollenaars.

Citaat :
Memorie van toelichting:
Dit artikel werd gewijzigd omdat de Schutterij de laatste periode erg is gegroeid en niet meer alleen bestond uit de stadswachters en veldwachters.
Om duidelijk te maken wat er allemaal onder de Schutterij valt is artikel 7.6.1 toegevoegd.

Getekend op 12 November van het Jaar des Herens 1457,

An Mathilde van Eckhardt Connor

Citaat :

De raad deelt mee:

Een aanpassing van Boek; 1 de grondwet, Opus 5 artikel 1, over trouw zweren van de burgemeesters.

Oud:
Citaat :

Artikel 1.

De Burgemeesters moeten, bij hun (her)verkiezing of aanstelling, binnen 15 dagen trouw zweren aan de Graaf van Holland

Nieuw:
Citaat :
Artikel 1.

De Burgemeesters moeten, bij hun verkiezing of aanstelling, binnen 7 dagen trouw zweren aan de Graaf van Holland.

Artikel 1.1

Bij een herverkiezing dient een burgemeester zijn eed niet opnieuw af te leggen, tenzij er tussen zijn ambtstermijnen een duidelijke onderbreking heeft plaatsgevonden.

Artikel 1.2

Bij de verkiezing van een nieuwe Graaf, dienen de Burgemeesters binnen 7 dagen na bekendmaking van de nieuwe Graaf hun eed opnieuw af te leggen.

Citaat :
Memorie van Toelichting

Er werden vragen gesteld bij het feit dat een burgemeester pas op de helft van zijn termijn trouw hoeft te zweren, dit impliceert dat de burgemeester daarvoor niet trouw hoeft te zijn.
Ook is er duidelijkheid verschaft over het aantreden van een nieuwe graaf. En is over de herverkiezing van de burgemeester een apart sub artikel gemaakt.

Getekend op 21 januari van het Jaar des Herens 1458,


Namens de Raad van Holland,
Jonathan Tailleur

Citaat :
[rp]Aankondiging

De raad deelt mee;

Citaat :
Decreet over de Raad van State

Artikel 1
De Raad van State heeft tot doel de Graafschappelijke Raad te adviseren over wetsvoorstellen.

Artikel 2
De Raad van State bestaat uit drie personen die gezamenlijk worden benoemd door de Graaf en Regent van Holland. Eenieder die woonachtig is in Holland kan zich hiervoor aanmelden. Bij de benoemingsprocedure hebben oud-Graven, oud-Rechters en oud-OA’s van Holland de hoogste voorrang. Daarna hebben personen die niet bij een politieke partij zijn aangesloten voorrang. Bij gelijke geschiktheid of een overschot aan sollicitanten beslist de Graaf van Holland naar eigen goeddunken.

Artikel 3
De leden van de Raad van State hebben een zittingsduur van 90 dagen, waarbij elke 30 dagen een lid wordt vervangen (de eerste drie leden zetelen dus voor resp. 30, 60 en 90 dagen, gezamenlijk te bepalen door de Graaf en de Regent). Zij kunnen enkel tussentijds worden ontslagen door de Graaf van Holland bij inactiviteit (onaangekondigde afwezigheid gedurende meer dan vier dagen na ontvangst van een wetsvoorstel). De Graaf kan dan op de wijze als bedoeld in artikel 2 een vervanger benoemen voor de resterende duur van het mandaat.

Artikel 4
De Graaf benoemt uit de leden van de Raad van State een voorzitter op de wijze als bedoeld in artikel 2. De voorzitter heeft als taak de voortgang van de bespreking van het wetsvoorstel te bewaken en een verslag op te stellen met daarin de bevindingen van de Raad van State. Dit verslag wordt openbaar aangeboden in het kantoor van de Graaf.

Artikel 5
De besprekingen van de Raad van State zijn geheim en mogen enkel door de leden en de Graaf van Holland worden bijgewoond. Het openbaren van de bespreking, anders dan door het verslag, is verboden en zal worden vervolgd als verstoring van de openbare orde.

Citaat :
Memorie van toelichting
Het doel van de Raad van State is het verbeteren van de kwaliteit van de gemaakte wetten. Hiervoor wordt gestreefd naar een samenstelling uit ervaren Hollanders, die zo neutraal mogelijk zijn. Dit is gewaarborgd door de wijze van benoeming die is vastgelegd in artikel 2. Aangezien er enkel sprake is van een niet-bindend advies is volstaan met een benoeming door de Graaf van Holland. Om te waarborgen dat de leden vrijelijk kunnen spreken is een geheimhouding voorzien voor de besprekingen.

Door de invoering van een Raad van State dient Op.4 Art.1 van de Grondwet te worden aangepast.

Citaat :
Grondwet

Op.4. : Over de wetgevende macht van de Raad.

Artikel 1.
De wetgevende procedure verloopt als volgt:
- Elk Raadslid mag de invoering, wijziging of opheffing van een wet voorstellen.
- Er wordt ten hoogste één week gedebatteerd over het voorstel, waarna het onderworpen wordt aan een stemming. De Graaf kan de debatten met ten hoogste drie dagen verlengen.
- Een stemming duurt 4 dagen en ieder Raadslid beschikt over slechts één stem. De stemming eindigt echter direct indien een meerderheid van 7 raadsleden een voorstel heeft afgekeurd of goedgekeurd.
- De stemming is pas geldig wanneer minstens 7 Raadsleden hun stem hebben uitgebracht.
- Een wetsvoorstel is aangenomen wanneer 7 Raadsleden hebben voorgestemd of 6 stemmen voor en 1 blanco stem. In afwijking hierop is het mogelijk dat een wetsvoorstel wordt goedgekeurd met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar minder dan het genoemde aantal als één of meerdere raadsleden vier dagen of langer afwezig zijn.
- Wanneer de Raad het voorstel aanneemt, voorziet de woordvoerder dit van het zegel van het Graafschap.
- Nieuwe wetten moeten door de woordvoerder worden aangekondigd samen met uitleg over het doel van de regeling. De wet treedt niet in werking als er geen memorie van toelichting is toegevoegd.
Nooddecreten zijn vanaf de aankondiging van toepassing, wetten vanaf de dag na de aankondiging.

Nieuw:

Citaat :
Artikel 1.
De wetgevende procedure verloopt als volgt:
- Elk Raadslid mag de invoering, wijziging of opheffing van een wet voorstellen. Het voorstel wordt ingediend bij de Raad.
- Gedurende drie dagen mogen de andere Raadsleden hun opmerkingen en wijzigingen voorstellen op het wetsvoorstel. Vervolgens stuurt de indiener het oorspronkelijke voorstel met eventuele de opmerkingen en de voorgestelde wijzigingen naar de Raad van State.
- De Raad van State geeft binnen één week advies over het voorstel en zend het terug aan de Raad.
- De Raad debatteert na ontvangt van het voorstel vier dagen. Vervolgens brengt de indiener het voorstel met eventuele wijzigingen en alternatieven in stemming.
- Een stemming duurt 4 dagen en ieder Raadslid beschikt over slechts één stem. De stemming eindigt echter direct indien een meerderheid van 7 raadsleden een voorstel heeft afgekeurd of goedgekeurd.
- De stemming is pas geldig wanneer minstens 7 Raadsleden hun stem hebben uitgebracht.
- Een wetsvoorstel is aangenomen wanneer 7 Raadsleden hebben voorgestemd of 6 stemmen voor en 1 blanco stem. In afwijking hierop is het mogelijk dat een wetsvoorstel wordt goedgekeurd met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar minder dan het genoemde aantal als één of meerdere raadsleden vier dagen of langer afwezig zijn.
- Wanneer de Raad het voorstel aanneemt, voorziet de woordvoerder dit van het zegel van het Graafschap.
- Nieuwe wetten moeten door de woordvoerder worden aangekondigd samen met uitleg over het doel van de regeling. De wet treedt niet in werking als er geen memorie van toelichting is toegevoegd.
Nooddecreten zijn vanaf de aankondiging van toepassing, wetten vanaf de dag na de aankondiging.

Citaat :
Memorie van Toelichting
Het artikel is aangepast vanwege de invoering van de Raad van State.

Getekend op 24 februari van het Jaar des Herens 1458,Namens de raad van Holland
Anesha dela Mendoza,
Woordvoerder
[/rp]

Citaat :
[rp]Aankondiging

De raad deelt mee een wijziging van Wetboek I: De Grondwet, Opus 3, Artikel 1 en Opus4, Artikel 1.

Oude Artikelen:
Citaat :
BOEK I : De Grondwet
Op.3. : Over de regelgeving.

Artikel 1.

Het Graafschap Holland kent de volgende soorten regelgeving:
- Keizerlijke besluiten vastgesteld door de Keizer van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae.
- Wetten die bevoegdheden of beperkingen van mensen die in Holland verblijven vastleggen en goedgekeurd zijn door de Raad van Holland.
- Nooddecreten die bevoegdheden of beperkingen van mensen die in Holland verblijven vastleggen en die zijn opgesteld door de Graaf van Holland.
- Statuten die de rechten en plichten regelen van gildes of (overheids)organisaties en zijn goedgekeurd door de Raad van Holland.

Op.4. : Over de wetgevende macht van de Raad.

Artikel 1.

De wetgevende procedure verloopt als volgt:
- Elk Raadslid mag de invoering, wijziging of opheffing van een wet voorstellen. Het voorstel wordt ingediend bij de Raad.
- Gedurende drie dagen mogen de andere Raadsleden hun opmerkingen en wijzigingen voorstellen op het wetsvoorstel. Vervolgens stuurt de indiener het oorspronkelijke voorstel met eventuele de opmerkingen en de voorgestelde wijzigingen naar de Raad van State.
- De Raad van State geeft binnen één week advies over het voorstel en zend het terug aan de Raad.
- De Raad debatteert na ontvangt van het voorstel vier dagen. Vervolgens brengt de indiener het voorstel met eventuele wijzigingen en alternatieven in stemming.
- Een stemming duurt 4 dagen en ieder Raadslid beschikt over slechts één stem. De stemming eindigt echter direct indien een meerderheid van 7 raadsleden een voorstel heeft afgekeurd of goedgekeurd.
- De stemming is pas geldig wanneer minstens 7 Raadsleden hun stem hebben uitgebracht.
- Een wetsvoorstel is aangenomen wanneer 7 Raadsleden hebben voorgestemd of 6 stemmen voor en 1 blanco stem. In afwijking hierop is het mogelijk dat een wetsvoorstel wordt goedgekeurd met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar minder dan het genoemde aantal als één of meerdere raadsleden vier dagen of langer afwezig zijn.
- Wanneer de Raad het voorstel aanneemt, voorziet de woordvoerder dit van het zegel van het Graafschap.
- Nieuwe wetten moeten door de woordvoerder worden aangekondigd samen met uitleg over het doel van de regeling. De wet treedt niet in werking als er geen memorie van toelichting is toegevoegd.
Nooddecreten zijn vanaf de aankondiging van toepassing, wetten vanaf de dag na de aankondiging.

Nieuwe artikelen:
Citaat :
BOEK I : De Grondwet
Op.3. : Over de regelgeving.
Artikel 1.

Het Graafschap Holland kent de volgende soorten regelgeving:
- Keizerlijke besluiten vastgesteld door de Keizer van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae.
- Wetten zijn die bevoegdheden of beperkingen van mensen die in Holland verblijven vastleggen. Deze gelden voor elk individu aanwezig in Holland. Wetten zijn goedgekeurd door de Raad van Holland.
- Decreten zijn bevoegdheden of beperkingen van overheidsinstanties of functies, gelden voor een bepaalde groep mensen en zijn goedgekeurd door de Raad van Holland.
- Nooddecreten zijn die bevoegdheden of beperkingen van mensen die in Holland verblijven vastleggen. Deze gelden voor elk individu aanwezig in Holland en zijn opgesteld door de Graaf van Holland.
- Statuten die de rechten en plichten regelen van gildes of (overheids)organisaties en zijn goedgekeurd door de Raad van Holland.

Op.4. : Over de wetgevende macht van de Raad.
Artikel 1.

De wetgevende procedure verloopt als volgt:
- Elk Raadslid mag de invoering, wijziging of opheffing van regelgeving genoemd onder opus 3 artikel 1 (met uitzondering van nooddecreten) voorstellen. Het voorstel wordt ingediend bij de Raad.
- Gedurende drie dagen mogen de andere Raadsleden hun opmerkingen en wijzigingen voorstellen op het voorstel. Vervolgens stuurt de Graaf het oorspronkelijke voorstel met eventuele de opmerkingen en de voorgestelde wijzigingen naar de Raad van State.
- De Raad van State geeft binnen één week advies over het voorstel en zend het terug aan de Raad.
- De Raad debatteert na ontvangt van het voorstel vier dagen. Vervolgens brengt de indiener het voorstel met eventuele wijzigingen en alternatieven in stemming.
- Een stemming duurt 4 dagen en ieder Raadslid beschikt over slechts één stem. De stemming eindigt echter direct indien een meerderheid van 7 raadsleden een voorstel heeft afgekeurd of goedgekeurd.
- De stemming is pas geldig wanneer minstens 7 Raadsleden hun stem hebben uitgebracht.
- Een wetsvoorstel is aangenomen wanneer 7 Raadsleden hebben voorgestemd of 6 stemmen voor en 1 blanco stem. In afwijking hierop is het mogelijk dat een wetsvoorstel wordt goedgekeurd met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar minder dan het genoemde aantal als één of meerdere raadsleden vier dagen of langer afwezig zijn.
- Wanneer de Raad het voorstel aanneemt, voorziet de woordvoerder dit van het zegel van het Graafschap.
- Nieuwe wetten moeten door de woordvoerder worden aangekondigd samen met uitleg over het doel van de regeling. De wet treedt niet in werking als er geen memorie van toelichting is toegevoegd.
Nooddecreten zijn vanaf de aankondiging van toepassing, wetten vanaf de dag na de aankondiging.

Citaat :
Memorie van Toelichting:
Tot op heden was er geen benaming voor decreten en hadden decreten dezelfde functie als wetten. Gezien dit voor onduidelijkheid zorgt en decreten niet altijd voor elke Hollander gelden is deze toevoeging toegevoegd aan de grondwet. Daarnaast zijn er aanpassingen gemaakt om het verschil tussen wetten, decreten en nooddecreten beter vast te leggen.

Getekend op 1 mei van het Jaar des Herens 1458,Namens de raad van Holland,
Annando de Mérode van Appoldro
Woordvoerder
[/rp]

Citaat :
[rp]Aankondiging

De raad deelt mee een wijzing in de Grondwet; Opus 4, artikel 4.

Oud artikel:

Citaat :
Op.4. : Over de wetgevende macht van de Raad.

Artikel 4.

In het geval van aangekondigde afwezigheid mogen de Raadsleden een volmacht geven aan een ander Raadslid om in zijn naam te stemmen.

Artikel 4.1.

Wanneer uitkomt dat een Raadslid niet over een volmacht beschikte waarover hij beweerde te beschikken dienen alle dankzij die volmacht goedgekeurde voorstellen herzien te worden en dient die persoon vervolgd te worden voor hoogverraad.

Artikel 4.2.

Raadsleden mogen niet stemmen in zaken waarin zij zelf persoonlijk betrokken zijn of personen die met hen tot in de vierde graad of nauwer verwant zijn.Nieuw artikel:

Citaat :
Op.4. : Over de wetgevende macht van de Raad.

Artikel 4.

Bij een stemming mag alleen persoonlijk worden gestemd. Stemmen per volmacht is niet toegestaan

Artikel 4.1.

Raadsleden mogen niet stemmen in zaken waarin zij zelf persoonlijk betrokken zijn of personen die met hen tot in de vierde graad of nauwer verwant zijn.


Citaat :
Memorie van Toelichting:
In het oude artikel stond dat bij afwezigheid er een volmacht gegeven kon worden voor stemmingen. In het nieuwe artikel is dit vervallen

Getekend op 7 agustusvan het Jaar des Herens 1458,Namens de raad van Holland,
Niekhzm Vencedor
Woordvoerder
[/rp]

Citaat :
[rp]Aanpassing Grondwet

Inwoners van Holland,

Het behaagt de Raad van Holland u mede te delen dat artikel 7.11 van de grondwet is aangepast.

Oud artikel:

Citaat :
Artikel 7.11.

De Minister van Cultuur en Onderwijs is verantwoordelijk voor de Universiteit, de bibliotheek, het overbrengen van kennis naar de samenleving, het bevorderen van cultuur en ethiek, het sturen van de Hoofdmentoren en het organiseren van feestdagen.

Nieuw artikel:

Citaat :
Artikel 7.11.

De Minister van Cultuur, Onderwijs en Religie is verantwoordelijk voor de Universiteit, de Hollandse Bibliotheek, het overbrengen van kennis naar de samenleving, het bevorderen van cultuur en ethiek, het sturen van de hoofdmentoren, het organiseren van feestdagen en is de voornaamste contactpersoon tussen de Raad van Holland en de Aristotelische Kerk.

Getekend op 8 december van het Jaar des Herens 1458,Namens de Raad van Holland,

Winterstorm Connor van den Kasteele
Woordvoerder van de Raad van Holland
[/rp]

Memorie van Toelichting:
De Minister van Cultuur, Onderwijs omvat is nu ook een belangrijke schakel tussen de raad en de Aristotelische Kerk, dit om de samenwerking en het overleg te bevorderen.


Bafaap schreef:
Citaat :
[rp]Aankondiging

Inwoners van Holland,

Het behaagt de raad u mede te delen dat zij heeft besloten het toestaan van stemmen door middel van een volmacht toe te voegen aan Artikel 4, Opus 4: Over de wetgevende macht van de Raad, Boek 1: Grondwet.
Het oude Artikel 5 zal voortaan Artikel 6 zijn en zo verder, ten bate van een logische nummering.

Oude Opus 4
Citaat :
Op.4. : Over de wetgevende macht van de Raad.

Artikel 1.

De wetgevende procedure verloopt als volgt:
- Elk Raadslid mag de invoering, wijziging of opheffing van regelgeving genoemd onder opus 3 artikel 1 (met uitzondering van nooddecreten) voorstellen. Het voorstel wordt ingediend bij de Raad.
- Gedurende drie dagen mogen de andere Raadsleden hun opmerkingen en wijzigingen voorstellen op het voorstel. Vervolgens stuurt de Graaf het oorspronkelijke voorstel met eventuele de opmerkingen en de voorgestelde wijzigingen naar de Raad van State.
- De Raad van State geeft binnen één week advies over het voorstel en zend het terug aan de Raad.
- De Raad debatteert na ontvangt van het voorstel vier dagen. Vervolgens brengt de indiener het voorstel met eventuele wijzigingen en alternatieven in stemming.
- Een stemming duurt 4 dagen en ieder Raadslid beschikt over slechts één stem. De stemming eindigt echter direct indien een meerderheid van 7 raadsleden een voorstel heeft afgekeurd of goedgekeurd.
- De stemming is pas geldig wanneer minstens 7 Raadsleden hun stem hebben uitgebracht.
- Een wetsvoorstel is aangenomen wanneer 7 Raadsleden hebben voorgestemd of 6 stemmen voor en 1 blanco stem. In afwijking hierop is het mogelijk dat een wetsvoorstel wordt goedgekeurd met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar minder dan het genoemde aantal als één of meerdere raadsleden vier dagen of langer afwezig zijn.
- Wanneer de Raad het voorstel aanneemt, voorziet de woordvoerder dit van het zegel van het Graafschap.
- Nieuwe wetten moeten door de woordvoerder worden aangekondigd samen met uitleg over het doel van de regeling. De wet treedt niet in werking als er geen memorie van toelichting is toegevoegd.
Nooddecreten zijn vanaf de aankondiging van toepassing, wetten vanaf de dag na de aankondiging.

Artikel 2.

Elke burger heeft het recht om een wetsvoorstel in te dienen. Binnen 10 dagen moet de burger een antwoord krijgen en moet het wetsvoorstel besproken zijn volgens de wetgevende procedure.

Artikel 3.

Voor het wijzigen van de Grondwet is een bijzondere meerderheid van 8 Raadsleden vereist.

Artikel 4.

Bij een stemming mag alleen persoonlijk worden gestemd. Stemmen per volmacht is niet toegestaan

Artikel 4.1.

Raadsleden mogen niet stemmen in zaken waarin zij zelf persoonlijk betrokken zijn of personen die met hen tot in de vierde graad of nauwer verwant zijn.

Artikel 5.

In geval van nood kan de Graaf eigenmachtig decreten goedkeuren, deze moeten binnen de 48 uren door de Raad worden bekrachtigd volgens de wetgevende procedure.

Artikel 6.

De Graaf kan de staat van beleg uitroepen met als gevolg dat:
- Alle burgers zich bij een graafschappelijk leger moeten vervoegen als hun dat gevraagd wordt en orders van de Graaf of door hem aangewezen personen moeten opvolgen. De graaf kan hiervan dispensatie verlenen als zij kunnen bewijzen dat zulks voor hun onherstelbare schade zou opleveren. Priesters van het Aristotelisch geloof zijn vrijgesteld van deze dienstplicht.
- De grenzen gesloten zijn voor iedereen die daartoe geen uitdrukkelijke toestemming heeft van de Graaf of van de persoon die de Graaf voor die taak aangewezen heeft.
- Alle grote marktoperaties onderworpen zijn aan goedkeuring door de Graaf of de persoon die hij daarvoor aangewezen heeft.
- De Graaf bevoegd is op Hollandse wegen een reisverbod af te kondigen om de veiligheid te waarborgen.
- De Graaf bevoegd is om maximumprijzen voor alle producten vast te leggen.
Artikel 6.1.

De staat van beleg gaat onmiddellijk in maar moet binnen drie dagen worden goedgekeurd door ten minste 8 Raadsleden.

Artikel 6.2

Onder grote markoperaties wordt verstaan: de aankoop van meer dan drie goederen per dag of het voor verkoop aanbieden van meer dan twintig etenswaren en/of meer dan drie andere goederen.

Nieuwe Opus 4
Citaat :
Op.4. : Over de wetgevende macht van de Raad.

Artikel 1.

De wetgevende procedure verloopt als volgt:
- Elk Raadslid mag de invoering, wijziging of opheffing van regelgeving genoemd onder opus 3 artikel 1 (met uitzondering van nooddecreten) voorstellen. Het voorstel wordt ingediend bij de Raad.
- Gedurende drie dagen mogen de andere Raadsleden hun opmerkingen en wijzigingen voorstellen op het voorstel. Vervolgens stuurt de Graaf het oorspronkelijke voorstel met eventuele de opmerkingen en de voorgestelde wijzigingen naar de Raad van State.
- De Raad van State geeft binnen één week advies over het voorstel en zend het terug aan de Raad.
- De Raad debatteert na ontvangt van het voorstel vier dagen. Vervolgens brengt de indiener het voorstel met eventuele wijzigingen en alternatieven in stemming.
- Een stemming duurt 4 dagen en ieder Raadslid beschikt over slechts één stem. De stemming eindigt echter direct indien een meerderheid van 7 raadsleden een voorstel heeft afgekeurd of goedgekeurd.
- De stemming is pas geldig wanneer minstens 7 Raadsleden hun stem hebben uitgebracht.
- Een wetsvoorstel is aangenomen wanneer 7 Raadsleden hebben voorgestemd of 6 stemmen voor en 1 blanco stem. In afwijking hierop is het mogelijk dat een wetsvoorstel wordt goedgekeurd met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar minder dan het genoemde aantal als één of meerdere raadsleden vier dagen of langer afwezig zijn.
- Wanneer de Raad het voorstel aanneemt, voorziet de woordvoerder dit van het zegel van het Graafschap.
- Nieuwe wetten moeten door de woordvoerder worden aangekondigd samen met uitleg over het doel van de regeling. De wet treedt niet in werking als er geen memorie van toelichting is toegevoegd.
Nooddecreten zijn vanaf de aankondiging van toepassing, wetten vanaf de dag na de aankondiging.

Artikel 2.

Elke burger heeft het recht om een wetsvoorstel in te dienen. Binnen 10 dagen moet de burger een antwoord krijgen en moet het wetsvoorstel besproken zijn volgens de wetgevende procedure.

Artikel 3.

Voor het wijzigen van de Grondwet is een bijzondere meerderheid van 8 Raadsleden vereist.

Artikel 4.

Bij een stemming mag in principe alleen persoonlijk worden gestemd. Enkel indien een raadslid actief mee heeft gediscussieerd over een onderwerp en daar reeds duidelijk een mening over heeft uitgesproken mag er gebruik gemaakt worden van een volmacht, mits de afwezigheid is aangekondigd en de Graaf van Holland toestemming heeft verleend voor de volmacht. Het Raadslid dat afwezig is dient per brief aan de Graaf van Holland zijn of haar stem duidelijk te maken. De Graaf zal hierop stemmen voor deze persoon door middel van een screenshot te leveren.

Artikel 5.

Raadsleden mogen niet stemmen in zaken waarin zij zelf persoonlijk betrokken zijn of personen die met hen tot in de vierde graad of nauwer verwant zijn.

Artikel 6.

In geval van nood kan de Graaf eigenmachtig decreten goedkeuren, deze moeten binnen de 48 uren door de Raad worden bekrachtigd volgens de wetgevende procedure.

Artikel 7.

De Graaf kan de staat van beleg uitroepen met als gevolg dat:
- Alle burgers zich bij een graafschappelijk leger moeten vervoegen als hun dat gevraagd wordt en orders van de Graaf of door hem aangewezen personen moeten opvolgen. De graaf kan hiervan dispensatie verlenen als zij kunnen bewijzen dat zulks voor hun onherstelbare schade zou opleveren. Priesters van het Aristotelisch geloof zijn vrijgesteld van deze dienstplicht.
- De grenzen gesloten zijn voor iedereen die daartoe geen uitdrukkelijke toestemming heeft van de Graaf of van de persoon die de Graaf voor die taak aangewezen heeft.
- Alle grote marktoperaties onderworpen zijn aan goedkeuring door de Graaf of de persoon die hij daarvoor aangewezen heeft.
- De Graaf bevoegd is op Hollandse wegen een reisverbod af te kondigen om de veiligheid te waarborgen.
- De Graaf bevoegd is om maximumprijzen voor alle producten vast te leggen.

Artikel 7.1.

De staat van beleg gaat onmiddellijk in maar moet binnen drie dagen worden goedgekeurd door ten minste 8 Raadsleden.

Artikel 7.2

Onder grote markoperaties wordt verstaan: de aankoop van meer dan drie goederen per dag of het voor verkoop aanbieden van meer dan twintig etenswaren en/of meer dan drie andere goederen.


Getekend op 30 januari van het Jaar des Herens 1459,Bafaap Florian van Eckhardt Connor
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]

Memorie van toelichting schreef:
Na het verdwijnen van het vorige artikel in verband met volmacht bij stemmingen, is er een discussie op gang gekomen of dit wel een goed idee was om het in zijn geheel te verwijderen. Na lange discussie is de Raad tot de conclusie gekomen dat volmachten geven mogelijk moet zijn, maar dat misbruik echter zo goed mogelijk tegengegaan moet worden. Het resultaat van deze wensen is dit nieuwe grondwetsartikel. De mogelijkheid tot het geven van volmachten is dus terug ingevoerd, en de nodige controlemechanisme en vereisten zijn opgelegd om al het misbruik tegen te gaan.

Karanda schreef:
[rp]De Raad van Holland heeft eerder het volgende meegedeeld:

Winterstorm schreef:
Citaat :
[rp]Aankondiging

De Raad deelt mede dat de volgende artikelen worden toegevoegd aan Opus 1 van de Grondwet.

Citaat :
Artikel 10

Iedereen die valt onder een officiële functie zoals beschreven in Artikel 2.1 van Opus 1 van het strafwetboek, dient te gehoorzamen en verantwoording af te leggen aan hun directe en indirecte meerderen.
Bij het breken van een gezworen eed is de directe of indirecte meerdere bij rechte om de drager van de officiële functie te ontheffen van zijn functie.
Bij afwezigheid van een eed is de directe meerdere bij rechte om de drager van een officiële functie uit zijn functie te zetten, wanneer deze niet gehoorzamen of weigert verantwoording af te leggen.

Artikel 10.1.

Bij het uitvoeren van zijn recht zoals beschreven in Artikel 10, dient de meerdere de situatie te beargumenteren tegenover de Graaf, waarna de Graaf en de Regent van Holland samen zullen beslissen over de zaak.

Getekend op 22 december van het Jaar des Herens 1458,Winterstorm Connor van den Kasteele
Woordvoerster van de Raad van Holland[/rp]

De Raad van Holland heeft besloten deze wijziging te heroverwegen. In plaats van deze wijziging, aangekondigd op 22 december 1458 komt de volgende wijziging:

Citaat :
Artikel 10

Iedereen die door de Raad van Holland of een raadslid is aangesteld in een officiële functie, zoals beschreven in Artikel 2.1 van Opus 1 van het strafwetboek, dient aanwijzingen op te volgen en verantwoording af te leggen aan hun directe en indirecte meerderen.
Een directe of indirecte meerdere kan een voorstel tot ontzetting van de functionaris doen op één van de volgende gronden:
- Het verbreken van een eed afgelegd bij het aanvaarden van een functie;
- Het niet of slecht uitvoeren van taken, hieronder valt ook het niet in acht nemen van aanwijzingen;
- Het weigeren verantwoording af te leggen.
De Raad van Holland besluit over de ontzetting, via een stemming met simpele meerderheid.

Citaat :
Memorie van toelichting:
Tot de dragers van een officiële functie behoren onder meer ambassadeurs, de rector, veldwachters, tollenaars en handelaren die in opdracht van het graafschap werken. Uitgezonderd zijn de burgemeesters en de hoofdmentoren, edelen en raadsleden zelf omdat zij vallen onder andere verantwoordingsregimes. Directe meerdere is het raadslid onder wiens verantwoordelijkheid de betreffende functionaris valt. Indirecte meerdere is de Graaf van Holland.

U kunt het verslag hier raadplegen. Geschreven en getekend te Den Haag op de twintigste dag van de maand februari van het jaar MCDLIX,Karanda de Mérode de Ligne,
Gravin van Holland[/rp]

Mollis schreef:
Aankondiging:

Ter verduidelijking van de aankondiging van mijn voorganger presenteer ik u hierbij de hernieuwde aankondiging inzake de mutaties in onze Hollandse grondwet:

[rp]

Inwoners van Holland,
Names de Raad van Holland kondig ik de volgende wijzigingen van de grondwet aan:

Wijzigingen van de Grondwet

Oud Artikel
Opus 1
Citaat :

Artikel 4.

De Graaf van Holland is de hoogste autoriteit binnen het Graafschap Holland, hij staat aan het hoofd van de Graafschappelijke Raad. De Graaf staat persoonlijk in voor toepassing van de Grondwet. Binnen 15 dagen na zijn verkiezing zweert de Graaf trouw aan de Keizer van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanica.


Nieuw Artikel
Citaat :

Artikel 4.

De Graaf van Holland is de hoogste autoriteit binnen het Graafschap Holland, hij staat aan het hoofd van de Graafschappelijke Raad. De Graaf is de eindverantwoordelijke voor de toepassing van de Grondwet en rechtsgang, waar de Schout, Openbaar Aanklager en Rechter persoonlijk voor in staan. Binnen 15 dagen na zijn verkiezing zweert de Graaf trouw aan de Keizer van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanica.


Oud artikel
Citaat :

Artikel 5.2.

De overige Raadsleden dienen binnen 15 dagen na zijn verkiezing trouw te zweren aan de Graaf of, indien deze ontslag heeft genomen, de Regent.


Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 5.2.

De Raadsleden dienen binnen 15 dagen na zijn verkiezing trouw te zweren aan de Graaf of, indien deze ontslag heeft genomen, de Regent.


Oud artikel
Citaat :

Artikel 7.2.

De mijnopzichter staat in voor het onderhoud en beheer van de mijnen en groeven. Hij zal dagelijks aan de baljuw rapporteren of de mijnen zijn onderhouden op een door hen overeen te komen tijdstip.
Verder assisteert de mijnopzichter de minister van Handel bij het aangaan van handelsdeal met het buitenland. In opdracht van laatstgenoemde informeert hij naar mogelijke handelsdeals en handelaren.


Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 7.2.

De Mijnopzichter staat in voor het onderhoud en beheer van de mijnen en groeven. Hij zal dagelijks aan de baljuw rapporteren of de mijnen zijn onderhouden op een door hen overeen te komen tijdstip.
Verder assisteert de Mijnopzichter de Minister van Handel bij het aangaan van handelsdeal met het buitenland. In opdracht van laatstgenoemde informeert hij naar mogelijke steen- en ijzermogelijkheden en handelaren.
De Mijnopzichter benoemt de havenmeesters na stemming door de Raad van Holland. Tevens heeft hij de dagelijkse leiding over de havenmeesters.


Oud artikel
Citaat :

Artikel 7.3.

De Baljuw staat in voor het beheer van het Graafschappelijke budget en zorgt voor het vee van het Graafschap.


Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 7.3.

De Baljuw staat in voor het beheer van het Graafschappelijke budget en zorgt voor de koeien, varkens en schapen van het Graafschap.


Oud artikel
Citaat :

Artikel 7.7.

De Rechter zorgt voor de rechtspraak in het graafschap Holland volgens de geldende wetten.

Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 7.7.

De Rechter zorgt voor de rechtspraak in het Graafschap Holland volgens de geldende wetten, decreten en nooddecreten.


Citaat :

Artikel 7.7.1.

De Rechter heeft de plicht om een vonnis te vellen in een zaak waarbij een burger of het Graafschap schade heeft geleden en waarbij de betreffende wet onbestaande of onduidelijk is.


Citaat :

Artikel 8.3.1.

De ambten van Burgemeester, Baljuw en Minister van Handel mogen nooit gecumuleerd worden.


Citaat :

Artikel 9.

Elke burgemeester of raadslid moet zijn macht en positie gebruiken voor het welzijn van zijn gemeenschap, het Graafschap of zijn stad, en niet voor zijn eigen welzijn. De Burgemeester is verplicht, tijdens zijn mandaat, in zijn stad actief aanwezig te zijn. Na overleg met en toestemming van de Graaf kan een kloosterverblijf van maximum twee dagen per termijn, toegestaan worden.Citaat :
Memorie van Toelichting:
Een algemene revisie van de Grondwet heeft plaatsgevonden. Waar in de Grondwet of de overige wetten ‘hij’ geschreven staat dient tevens ‘zij’ gelezen te worden. Mannen en vrouwen zijn volledig gelijk binnen het graafschap Holland.

Op. 1

Artikel 4
De Schout, Rechter en Openbaar Aanklager zijn eerst verantwoordelijk voor de rechtsgang. De Graaf mag hen echter vervangen en algemene aanwijzingen geven over hun beleid. De afhandeling van concrete zaken wordt aan hun overgelaten, behoudens voor zover de wet anders bepaalt.

Artikel 7.2
Om mijndalingen te voorkomen is een verplichting opgenomen voor de Mijnopzichter om te rapporteren aan de baljuw op een door hen te bepalen tijdstip. Dit is om te waarborgen dat de baljuw onderhoud kan doen bij verhindering van de mijnopzichter. Hoe deze rapportage plaatsvindt kunnen zij onderling overeen komen (bijvoorbeeld via het bijhouden van een verslag in het kantoor van de mijnopzichter of een persoonlijke brief).
Sinds de ontdekking van de havens heeft de Mijnopzichter de bevoegdheid om havenmeesters te benoemen. Hij is eveneens bevoegd hen algemene aanwijzingen te geven over het toelatingsbeleid, bijvoorbeeld een instructie om een ligplaats vrij te houden voor een handelsdeal die is gesloten met een buitenlandse kapitein.

Artikel 9

De burgemeesters moeten primair het belang van hun stad behartigen maar daarbij wel rekening houden met de belangen van het graafschap. Regels van het graafschap dient een burgemeester te respecteren.
Raadsleden moeten primair het belang van het graafschap behartigen. Hierbij respecteren zij de ruimte van de burgemeesters voeren het voeren van een eigen economisch beleid binnen de grenzen van de graafschappelijke regels.________________________________

Opus 2

Oud artikel
Citaat :

Artikel 3.

Een motie van wantrouwen tegen een Raadslid kan worden aangevraagd indien ze de handtekening van minstens 6 Raadsleden of minstens 50 burgers bevat.

Nieuw artikel
Citaat :
Artikel 3.

Een motie van wantrouwen tegen een Raadslid kan worden aangevraagd indien ze de handtekening van minstens 6 Raadsleden of minstens 30 burgers bevat.


Oud artikel
Citaat :

Artikel 3.2.

Als verraad wordt berecht:
-Het uitbrengen van een stem voor of tegen een motie van wantrouwen door middel van hekserij.
-Het uitbrengen van een stem voor of tegen een motie van wantrouwen door iemand die zijn hoofdwoonplaats niet in Holland heeft of die verbannen is.


Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 3.2.

Het uitbrengen van een stem voor of tegen een motie van wantrouwen door middel van hekserij of door iemand die zijn hoofdwoonplaats niet in Holland heeft of die verbannen is zal als verraad worden berecht.


Oud artikel
Citaat :

Artikel 3.3.

Een motie van wantrouwen tegen een Raadslid mag in de volgende gevallen worden ingediend:
- Machtsmisbruik;
- Het niet respecteren van de wetten van het Graafschap Holland;
- Vier dagen afwezigheid zonder voorafgaande waarschuwing of een verklaring;
Niet binnen vier dagen deelnemen aan een stemming, behoudens bij aangekondigde afwezigheid.

Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 3.3.

Een motie van wantrouwen tegen een Raadslid mag in de volgende gevallen worden ingediend:
- Machtsmisbruik;
- Het niet respecteren van de wetten van het Graafschap Holland;
- Vier dagen afwezigheid zonder voorafgaande waarschuwing of een verklaring;
- Niet binnen vier dagen deelnemen aan een stemming, behoudens bij aangekondigde afwezigheid.
- Wanneer het raadslid zijn taken niet meer naar behoren uitvoert.


Oud artikel
Citaat :

Artikel 4.1.

Een motie van wantrouwen tegen de Graaf is enkel in volgende gevallen toegelaten:
- Het nalaten in te staan voor de toepassing van de Grondwet zoals beschreven in art. 4, opus 1.
- Machtsmisbruik
- Het niet respecteren van de wetten van het Graafschap Holland
- 4 dagen afwezigheid zonder voorafgaande waarschuwing of een verklaring
- Het niet in acht nemen van de raad en haar besluiten.
- Niet binnen vier dagen deelnemen aan een stemming, behoudens bij aangekondigde afwezigheid.Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 4.1.

Een motie van wantrouwen tegen de Graaf is enkel in volgende gevallen toegelaten:
- Het nalaten in te staan voor de toepassing van de Grondwet zoals beschreven in art. 4, opus 1.
- Machtsmisbruik
- Het niet respecteren van de wetten van het Graafschap Holland
- 4 dagen afwezigheid zonder voorafgaande waarschuwing of een verklaring
- Het niet in acht nemen van de raad en haar besluiten.
- Niet binnen vier dagen deelnemen aan een stemming, behoudens bij aangekondigde afwezigheid.
- Wanneer hij zijn taken niet meer naar behoren uitvoert.


Oud artikel
Citaat :

Artikel 5.3.

Indien de Graaf wordt veroordeeld voor hoogverraad of verraad, of afgezet wordt door een motie van wantrouwen, dient hij op straffe van verdere vervolging ontslag te nemen uit de Raad.


Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 5.3.

Indien de Graaf wordt veroordeeld, of afgezet wordt door een motie van wantrouwen, dient hij op straffe van verdere vervolging ontslag te nemen uit de Raad.Citaat :
Memorie van Toelichting
Op. 2

Artikel 3
Gelet op de terugloop van de bevolking wordt nu een kleiner aantal handtekeningen vereist.

Artikel 3.3
Bij de gronden voor ontslag van het raadslid is het niet naar behoren uitvoeren van taken toegevoegd. Hieronder valt het niet uitvoeren van taken verbonden aan het raadslidmaatschap en de functie die de betrokkene daarin vervult. Een redelijke tijd moet aan de betrokkene worden gegeven gelet op het totaal van taken dat aan het raadslid is opgedragen.
Daarnaast is ook het grovelijk tekortschieten in de wijze van uitvoering van de taken een grond voor ontslag. Het is moeilijk in algemeenheid te schetsen wanneer dit het geval is. Als voorbeeld kan gedacht worden aan een Schout die herhaaldelijk vergeet om stadswachters aan te werven. Of een Openbaar Aanklager die herhaaldelijk mensen voor het gerecht brengt met verzuim van de vormen voorgeschreven in boek IV: Juridische Procedures.

Artikel 4.1
Ook voor de Graaf is het niet naar behoren uitvoeren van taken als ontslaggrond toegevoegd. De Graaf heeft enkele specifiek in de wet omschreven taken zoals bijvoorbeeld het aanwerven van leden voor de Raad van State. Het nalaten deze taken uit te voeren is een grond voor ontslag. Het algehele functioneren van de Raad is een zorg van de Graaf. Zijn taken zien echter vooral op het bewaken van de voortgang van besprekingen en het aansporen van individuele raadsleden om hun werkzaamheden uit te voeren. De Graaf heeft hier echter geen directe zeggenschap over daarom zou een ontslag op deze grond zeer zeldzaam moeten zijn. Verder geldt zoals ook bij het raadslid werd opgemerkt dat het totaal aan taken op het moment in kwestie en de uitvoering daarvan moet worden afgewogen bij de vraag of de Graaf zijn taken behoorlijk uitvoert.

Artikel 5.3
Een Graaf hoort van onbesproken gedrag te zijn. Daarom vormen alle vormen van strafrechtelijke veroordeling tijdens zijn termijn een bron van ontslag.
__________________________

Opus 3

Oud artikel
Citaat :

Artikel 3.

De Grondwet heeft voorrang op de Hollandse wetten en decreten.

Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 3.

De Grondwet heeft voorrang op de overige Hollandse wetten en decreten.


Opus 4

Oud artikel
Citaat :

Artikel 1.

De wetgevende procedure verloopt als volgt:
- Elk Raadslid mag de invoering, wijziging of opheffing van regelgeving genoemd onder opus 3 artikel 1 (met uitzondering van nooddecreten) voorstellen. Het voorstel wordt ingediend bij de Raad.
- Gedurende drie dagen mogen de andere Raadsleden hun opmerkingen en wijzigingen voorstellen op het voorstel. Vervolgens stuurt de Graaf het oorspronkelijke voorstel met eventuele de opmerkingen en de voorgestelde wijzigingen naar de Raad van State.
- De Raad van State geeft binnen één week advies over het voorstel en zend het terug aan de Raad.
- De Raad debatteert na ontvangt van het voorstel vier dagen. Vervolgens brengt de indiener het voorstel met eventuele wijzigingen en alternatieven in stemming.
- Een stemming duurt 4 dagen en ieder Raadslid beschikt over slechts één stem. De stemming eindigt echter direct indien een meerderheid van 7 raadsleden een voorstel heeft afgekeurd of goedgekeurd.
- De stemming is pas geldig wanneer minstens 7 Raadsleden hun stem hebben uitgebracht.
- Een wetsvoorstel is aangenomen wanneer 7 Raadsleden hebben voorgestemd of 6 stemmen voor en 1 blanco stem. In afwijking hierop is het mogelijk dat een wetsvoorstel wordt goedgekeurd met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar minder dan het genoemde aantal als één of meerdere raadsleden vier dagen of langer afwezig zijn.
- Wanneer de Raad het voorstel aanneemt, voorziet de woordvoerder dit van het zegel van het Graafschap.
- Nieuwe wetten moeten door de woordvoerder worden aangekondigd samen met uitleg over het doel van de regeling. De wet treedt niet in werking als er geen memorie van toelichting is toegevoegd.
Nooddecreten zijn vanaf de aankondiging van toepassing, wetten vanaf de dag na de aankondiging.

Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 1.

De wetgevende procedure verloopt standaard als volgt:
- Elk Raadslid mag de invoering, wijziging of opheffing van regelgeving genoemd onder opus 3 artikel 1 (met uitzondering van nooddecreten en keizerlijke wetgeving) voorstellen. Het voorstel wordt ingediend bij de Raad.
- Gedurende vier dagen mogen de andere Raadsleden hun opmerkingen en wijzigingen voorstellen op het voorstel. Mocht nog niet alles besproken zijn dan kan deze termijn verlengt worden. Vervolgens stuurt de Graaf het oorspronkelijke voorstel met eventuele de opmerkingen en de voorgestelde wijzigingen naar de Raad van State.
- De Raad van State geeft binnen één week advies over het voorstel en zend het terug aan de Raad.
- De Raad debatteert na ontvangt van het voorstel 4 dagen. Indien alles besproken is wordt dan de stemming gestart. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kan de termijn verlengt worden.
- Een stemming duurt 4 dagen en ieder Raadslid beschikt over slechts één stem. De stemming eindigt echter direct indien een meerderheid van 7 raadsleden een voorstel heeft afgekeurd of goedgekeurd.
- De stemming is pas geldig wanneer minstens 7 Raadsleden hun stem hebben uitgebracht.
- Een wetsvoorstel is aangenomen wanneer 7 Raadsleden hebben voorgestemd of 6 stemmen voor en 1 blanco stem. In afwijking hierop is het mogelijk dat een wetsvoorstel wordt goedgekeurd met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar minder dan het genoemde aantal als één of meerdere raadsleden vier dagen of langer afwezig zijn.
- Wanneer de Raad het voorstel aanneemt, voorziet de woordvoerder dit van het zegel van het Graafschap.
- Nieuwe wetten moeten door de woordvoerder worden aangekondigd samen met uitleg over het doel van de regeling. De wet treedt niet in werking als er geen memorie van toelichting is toegevoegd.
Nooddecreten zijn vanaf de aankondiging van toepassing, wetten vanaf de dag na de aankondiging.

Oud artikel
Citaat :

Artikel 2.

Elke burger heeft het recht om een wetsvoorstel in te dienen. Binnen 10 dagen moet de burger een antwoord krijgen en moet het wetsvoorstel besproken zijn volgens de wetgevende procedure.


Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 2.

Elke burger heeft het recht om een wetsvoorstel in te dienen. De burger moet tijdens het bespreken van het wetsvoorstel op de hoogte gehouden worden van de vorderingen en dient na maximaal 21 dagen een uitgewerkt antwoord te krijgen.

Citaat :
Artikel 5.
Raadsleden mogen niet stemmen in zaken waarin zij zelf persoonlijk betrokken zijn of personen die met hen tot in de vierde graad of nauwer verwant zijn.

Citaat :
Artikel 6.

In geval van nood kan de Graaf eigenmachtig decreten goedkeuren, deze moeten binnen de 48 uren door de Raad worden bekrachtigd volgens de wetgevende procedure.

Citaat :
Artikel 7.

De Graaf kan de staat van beleg uitroepen met als gevolg dat:
- Alle burgers zich bij een graafschappelijk leger moeten vervoegen als hun dat gevraagd wordt en orders van de Graaf of door hem aangewezen personen moeten opvolgen. De graaf kan hiervan dispensatie verlenen als zij kunnen bewijzen dat zulks voor hun onherstelbare schade zou opleveren. Priesters van het Aristotelisch geloof zijn vrijgesteld van deze dienstplicht.- De grenzen gesloten zijn voor iedereen die daartoe geen uitdrukkelijke toestemming heeft van de Graaf of van de persoon die de Graaf voor die taak aangewezen heeft.
- Alle grote marktoperaties onderworpen zijn aan goedkeuring door de Graaf of de persoon die hij daarvoor aangewezen heeft.
- De Graaf bevoegd is op Hollandse wegen een reisverbod af te kondigen om de veiligheid te waarborgen.
- De Graaf bevoegd is om maximumprijzen voor alle producten vast te leggen.


Citaat :
Artikel 7.1.

De staat van beleg gaat onmiddellijk in maar moet binnen drie dagen worden goedgekeurd door ten minste 8 Raadsleden.

Citaat :
Artikel 7.2

Onder grote marktoperaties wordt verstaan: de aankoop van meer dan drie goederen per dag of het voor verkoop aanbieden van meer dan twintig etenswaren en/of meer dan drie andere goederen.Citaat :
Memorie van Toelichting:

Opus 4

Artikel 1
De termijn voor het behandelen van wetsvoorstellen bleek in de praktijk te krap en is daarom verlengd.
________________________________

Opus 5

Oud artikel
Citaat :

Artikel 4.

De Raad kan in volgende gevallen een revolte tegen een zittende Burgemeester goedkeuren:
-Indien de Burgemeester zich in de onmogelijkheid bevindt zijn ambt uit te oefenen.
-Indien de voortzetting van zijn mandaat een moeilijk te herstellen schade aan de stad zou opleveren.
-Indien de zittende Burgemeester door een niet-goedgekeurde revolte aan de macht is gekomen.

Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 4.

De Graaf kan in de volgende gevallen het uitvoeren van een revolte tegen een zittende Burgemeester opdragen:
a. Indien de Burgemeester zich in de onmogelijkheid bevindt zijn ambt uit te oefenen. Een burgemeester wordt in ieder geval geacht niet in staat te zijn, zijn ambt uit te oefenen indien hij niet in zijn stad aanwezig is of langer dan twee dagen is teruggetrokken in het klooster zonder dit vooraf aan de Graaf te melden.
b. Indien de zittende Burgemeester door een niet-goedgekeurde revolte aan de macht is gekomen.
c. Indien de zittende Burgemeester een wetsovertreding begaat.
d. Indien de voortzetting van zijn mandaat een moeilijk te herstellen schade aan de stad zou opleveren.
Voor het uitvoeren van een revolte als bedoeld onder a,b en c dienen de Regent en de Schout vooraf goedkeuring te verlenen. Indien deze twee functies door één Raadslid worden bekleed, dient tevens de Rechter zijn goedkeuring te verlenen. Voor een revolte als bedoeld onder d dienen zes andere raadsleden, naast de Graaf, hun vooraf goedkeuring te verlenen. In alle gevallen beraadslaagt de Raad achteraf over de redenen van de revolte.Citaat :
Artikel 4.1

De Raad oordeelt achteraf in een openbare stemming of de Graaf in redelijkheid de revolte heeft kunnen opdragen. Komt de Raad tot het oordeel dat dit niet het geval is dan zullen de Graaf, Regent en Schout (of indien deze laatste twee functies door dezelfde persoon worden bekleed tevens de Rechter), ieder uit persoonlijke gelden 50 florijnen schadevergoeding betalen aan de onterecht afgezette burgemeester. Tevens zullen zij in een dergelijk geval zich publiekelijk verontschuldigen. Een ten onrechte afgezette burgemeester wordt zo mogelijk bij het stadsbestuur betrokken.


Oud artikel
Citaat :

Artikel 5.

Indien een Burgemeester ontslag wil nemen dient hij de Graaf voorafgaand van het ontslag en tijdstip op de hoogte te brengen.

Nieuw artikel
Citaat :
Artikel 5.

Indien een Burgemeester ontslag wil nemen dient hij de Graaf voorafgaand van het ontslag en tijdstip op de hoogte te brengen. Tenzij de Graaf specifieke toestemming geeft, dient het ontslag minimaal 48 uur van te voren aangekondigd te zijn.


Citaat :
Memorie van toelichting:
Opus 5
Artikel 4
Zoals de Graaf een voorbeeldfunctie heeft op graafschappelijk niveau zo heeft de Burgemeester dit op niveau van zijn stad. Een Burgemeester die tijdens zijn termijn wordt veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit kan daarom worden afgezet.
Vanwege aanhoudende veiligheidsproblemen heeft de Raad van Holland besloten dat niet de gehele Raad meer bij het goedkeuren van een revolte hoeft te worden betrokken. De gevallen onder a,b en c kunnen door de Graaf, Schout en Regent tezamen worden goedgekeurd. Mocht het zich voordoen dat de Schout tevens Regent is, dan zal de Rechter als derde persoon zijn oordeel geven. In ieder geval geldt dat de Burgemeester niet in staat is zijn ambt uit te oefenen als hij zijn verblijf buiten de stad of zijn verblijf in zijn verblijf in het klooster niet aan de Graaf heeft gemeld. Maar ook daarbuiten kan er sprake zijn van onmogelijkheid zijn ambt uit te oefenen. Bijvoorbeeld ingeval de Burgemeester meldt dat hij de rest van zijn termijn in het klooster verblijft. Het begaan van een wetsovertreding zal in veel gevallen duidelijk vast te stellen zijn. Wel wordt er nogmaals aandacht op gevestigd dat de Graaf en andere functionarissen steeds afwegen of gelet op de ernst van de grond een revolte tegen de zittende burgemeester wenselijk is.

Aangezien de grond van een moeilijk te herstellen schade lastiger is vast te stellen dienen naast de Graaf tenminste zes andere Raadsleden hun goedkeuring te verlenen. Deze goedkeuring mag ook buiten de raadszaal, per persoonlijke brief (IG/PM), worden verstrekt.


Artikel 4.1
Na afloop van de revolte zal ook de Raad daarover beraadslagen. Een oordeel van de Raad dat deze achteraf gezien niet nodig was, maakt deze op zichzelf niet in strijd met de wet. Wel heeft het een bindende werking voor nieuwe vergelijkbare gevallen en speelt het een rol bij de verantwoording die de Raad aflegt ten opzichte van het volk. De persoonlijke aansprakelijkheid van de Graaf, Regent en Schout resp. Rechter is verder bedoeld als prikkel om misbruik tegen te gaan. Overduidelijk ongegronde bestormingen kunnen tevens tot het aannemen van een motie van wantrouwen en daarop volgende strafvervolging leiden.
Een ten onrechte afgezet burgemeester dient zo veel mogelijk eerherstel te krijgen. Hij zal daarom een plaats in de stadsraad aangeboden krijgen en op andere plaatsen waar mogelijk een leidende rol spelen, zoals bij stedelijke (RP) evenementen.
_______________________

Opus 6

Oud artikel
Citaat :

Artikel 1.

Elke persoon in het bezit van hun erf op het grondgebied van het Graafschap wordt beschouwd als een resident(=level 0 en hoger).

Nieuw artikel
Citaat :
Artikel 1.

Elke persoon die een erf op het grondgebied van het Graafschap bezit wordt beschouwd als een resident (=level 0 en hoger).

Oud artikel
Citaat :
Artikel 2.

Eenieder die in het graafschap Holland verblijft heeft, als slachtoffer en als dader, het recht op een eerlijk proces.


Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 2.

Eenieder die in het Graafschap Holland verblijft, heeft zowel als slachtoffer en als dader, het recht op een eerlijk proces.

Oud artikel
Citaat :
Artikel 5a.

Verlies van eigenschappen, inkomstenverlies door gevangenisstraf of een boete direct die direct betaald moet worden nimmer vergoed.


Nieuw artikel
Citaat :
Artikel 5.1.

Verlies van eigenschappen en inkomstenverlies door een gevangenisstraf of een directe boete, worden nimmer vergoed.


Oud artikel
Citaat :

Artikel 1.4.

In afwijking van het voorgaande is het toegestaan om de Engelse taal te voeren in:
- Het Foreign department
- Herbergen die op het aankondigingsbord 'English allowed' hebben staan.


Nieuw artikel
Citaat :

Artikel 1.4.

In afwijking van het voorgaande is het toegestaan om de Engelse taal te voeren in de Kanselarij en in herbergen die op het aankondigingsbord 'English allowed' hebben staan.Rowan James Connor- Reagan
Woordvoerder[/rp][/rp]


oud, Op 1 schreef:
Artikel 9.

Elke burgemeester of raadslid moet zijn macht en positie gebruiken voor het welzijn van zijn gemeenschap, graafschap of dorp, en niet voor zijn eigen welzijn.

Chromie schreef:
[rp]Burgers van Holland,

De Raad van Holland stelt u bij deze op de hoogte van de volgende verandering in de wet, namelijk in Boek I : De Grondwet, Op. 1, Artikel 9 en Op. 5, Artikel 4.

Oud wetsartikel:

Citaat :
Boek I: De grondwet.

Op. 1 : Het bestuur van het graafschap.

Artikel 9.

Elke burgemeester of raadslid moet zijn macht en positie gebruiken voor het welzijn van zijn gemeenschap, het Graafschap of zijn stad, en niet voor zijn eigen welzijn. De Burgemeester is verplicht, tijdens zijn mandaat, in zijn stad actief aanwezig te zijn. Na overleg met en toestemming van de Graaf kan een kloosterverblijf van maximum twee dagen per termijn, toegestaan worden.

Nieuw wetsartikel:

Citaat :
Boek I: De grondwet.

Op. 1 : Het bestuur van het graafschap.

Artikel 9.

Elke burgemeester of raadslid is verplicht zijn macht en positie te gebruiken voor het welzijn van zijn gemeenschap, het Graafschap of zijn stad, en niet voor zijn eigen welzijn.

Oud wetsartikel:

Citaat :
Boek I : De Grondwet

Op.5. : Over het bestuur van de steden.

Artikel 4.

De Graaf kan in de volgende gevallen het uitvoeren van een revolte tegen een zittende Burgemeester opdragen:
a. Indien de Burgemeester zich in de onmogelijkheid bevindt zijn ambt uit te oefenen. Een burgemeester wordt in ieder geval geacht niet in staat te zijn, zijn ambt uit te oefenen indien hij niet in zijn stad aanwezig is of langer dan twee dagen is teruggetrokken in het klooster zonder dit vooraf aan de Graaf te melden.
b. Indien de zittende Burgemeester door een niet-goedgekeurde revolte aan de macht is gekomen.
c. Indien de zittende Burgemeester een wetsovertreding begaat.
d. Indien de voortzetting van zijn mandaat een moeilijk te herstellen schade aan de stad zou opleveren.
Voor het uitvoeren van een revolte als bedoeld onder a,b en c dienen de Regent en de Schout vooraf goedkeuring te verlenen. Indien deze twee functies door één Raadslid worden bekleed, dient tevens de Rechter zijn goedkeuring te verlenen. Voor een revolte als bedoeld onder d dienen zes andere raadsleden, naast de Graaf, hun vooraf goedkeuring te verlenen. In alle gevallen beraadslaagt de Raad achteraf over de redenen van de revolte.

Nieuw wetsartikel:

Citaat :
BOEK I : De Grondwet
Op.5. : Over het bestuur van de steden.

Artikel 4.

De Graaf kan in de volgende gevallen het uitvoeren van een revolte tegen een zittende Burgemeester opdragen:
a. Indien de Burgemeester zich in de onmogelijkheid bevindt zijn ambt uit te oefenen. Een burgemeester wordt in ieder geval geacht niet in staat te zijn, zijn ambt uit te oefenen indien hij niet in zijn stad aanwezig is of teruggetrokken in het klooster voor onbepaalde tijd zonder dit vooraf aan de Graaf te melden.
b. Indien de zittende Burgemeester door een niet-goedgekeurde revolte aan de macht is gekomen.
c. Indien de zittende Burgemeester een wetsovertreding begaat.
d. Indien de voortzetting van zijn mandaat een moeilijk te herstellen schade aan de stad zou opleveren.
Voor het uitvoeren van een revolte als bedoeld onder a,b en c dienen de Regent en de Schout vooraf goedkeuring te verlenen. Indien deze twee functies door één Raadslid worden bekleed, dient tevens de Rechter zijn goedkeuring te verlenen. Voor een revolte als bedoeld onder d dienen zes andere raadsleden, naast de Graaf, hun vooraf goedkeuring te verlenen. In alle gevallen beraadslaagt de Raad achteraf over de redenen van de revolte.

Citaat :
Memorie van toelichting:

Daar het bewezen is dat een burgemeester die aanwezig is in de stad meer schade kan toerichten dan een burgemeester die enkele dagen afwezig is, is dit aangepast in beide artikels.
Wel is het melden blijven staan in artikel 4 uit Opus 5 daar men op deze manier weet dat de burgemeester tijdelijk weg is en er verder niets aan de hand is en het geen onverwachte afwezigheid is die voor vraagtekens zorgt.

Getekend op 8 juli 1459,Namens de Raad van Holland,

Chromie de L'eau Merai
Woordvoerder van de Raad van Holland
[/rp]

Terug naar boven Ga naar beneden
Alyssa

avatar

Vrouw Aantal berichten : 10831
Leeftijd : 32
Woonplaats : Utrecht
Registration date : 13-02-09

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Graaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Re: Boek I: Grondwet   do maa 22, 2012 12:25 am

Citaat :
[rp]Burgers van Holland,

Bij deze delen wij u mede dat de Raad van Holland heeft besloten de volgende wijziging door te voeren in Opus 1 Artikel 7.7b van de Grondwet;

Oud schreef:
Artikel 7.7b

Het vonnis zoals bedoeld in art. 7.7a geldt als decreet en zal volgens de wetgevende procedure moeten besproken worden.
Nieuw schreef:
Artikel 7.7.2

Het vonnis zoals bedoeld in art. 7.7.1 geldt als decreet en zal volgens de wetgevende procedure moeten besproken worden.
Memorie van Toelichting schreef:
Het gaat hier om een tekstuele wijziging zonder enige vorm van de inhoud aan te passen.
Getekend op de 12de februari van het jaar des Heerens 1460,

Christiaan Blub van den Kasteele
Graaf van Holland[/rp]
Citaat :
[rp]Boeren, Burgers en Buitenlui in en van Holland,

Bij deze delen wij u mede dat de Raad van Holland heeft besloten de volgende wijziging door te voeren in Opus 1 Artikel 5.2  van de Grondwet;[/i]

Oud schreef:
Artikel 5.2

De Raadsleden dienen binnen 15 dagen na zijn verkiezing trouw te zweren aan de Graaf of, indien deze ontslag heeft genomen, de Regent.
Nieuw schreef:
Artikel 5.2

De Raadsleden dienen binnen 7 dagen na de interne graafverkiezing binnen de raad trouw te zweren aan de Graaf of, indien de Graaf ontslag heeft genomen, de Regent.
Memorie van Toelichting schreef:
Om de rechtsongelijkheid tussen Burgemeesters en Raadsleden gelijk te trekken hebben wij besloten de termijn voor trouw zweren aan de Graaf gelijk te stellen aan elkaar. Raadsleden moeten even actief, zoniet actiever zijn dan Burgemeesters en het feit dat zij een langere termijn hebben betekent niet dat zij daarom langer moeten doen om het trouw zweren aan de Graaf.
Getekend op de 21ste maart van het jaar des Heerens 1460,

Anthonis Phillipe Nicolas de Ligne Borgia
Woordvoerder van de Graafschappelijke Raad van Holland[/rp]
Anthonis schreef:
[rp]Boeren, Burgers en Buitenlui in en van Holland,

Bij deze delen wij u mede dat de Raad van Holland heeft besloten de volgende wijziging door te voeren in Opus 6, Artikel 5.1.  van de Grondwet;

Oud schreef:
Boek I De Grondwet, Opus 6, Artikel 5.1.

Verlies van eigenschappen en inkomstenverlies door een gevangenisstraf of een directe boete, worden nimmer vergoed.
Nieuw schreef:
Boek I De Grondwet, Opus 6, Artikel 5.1.

Verlies van eigenschappen en inkomstenverlies door een gevangenisstraf of een directe boete, worden uitsluitend vergoed na een uitspraak van het Hof van Beroep.
Memorie van Toelichting schreef:
Deze wijziging gaat hand in hand met het in leven roepen van het Hof van Beroep. Daar het Hof van Beroep volgens haar decreet wel directe boetes of verlies door een gevangenisstraf kan vergoeden, diende dit ook aangepast te worden in de Grondwet.
tegelijkertijd zal de volgende Decreet vanaf heden rechtsgeldig zijn. Wij danken wijlen heer Louwrens voor zijn inzicht en harde werk om Het Hof van Beroep ook daadwerkelijk bewaarheid te zien worden:

Citaat :
Decreet over het Hof van Beroep

Artikel 1.
Het Hof van Beroep heeft als doel om klachten over afgeronde rechtszaken te behandelen en zodoende het gevelde vonnis te bevestigen of vernietigen.

Artikel 2.
Het Hof van Beroep bestaat uit 5 personen. Deze 5 personen zullen worden geselecteerd door de Graaf en Regent van Holland samen. Wanneer zij een, naar hun mening, goede samenstelling gevonden hebben, zal deze worden voorgelegd aan de Raad, waarna deze erover stemt.

Artikel 2.1.
Indien de samenstelling na stemming door de Raad niet met normale meerderheid wordt aanvaard, zullen de Graaf en Regent van Holland hun voorstel moeten aanpassen en het proces opnieuw moeten doorlopen. Dit gaat door tot er een meerderheid voor een samenstelling bereikt wordt.

Artikel 2.2.
De leden van het Hof van Beroep hebben een zittingsduur van 6 maanden. Om de 3 maanden zullen er afwisselend 2 of 3 leden van het Hof van Beroep vervangen worden. Tussentijds ontslag is enkel mogelijk bij ongewenste cumulatie zoals beschreven in Artikel 2.3, op eigen aanvraag van het desbetreffende lid of bij langdurige onaangekondigde afwezigheid van meer dan een week. De Graaf en de Regent kunnen dan op de wijze als bedoeld in Artikel 2. een vervanger benoemen voor de resterende duur van het mandaat.

Artikel 2.3.
Een lid van het Hof van Beroep mag niet tegelijkertijd lid zijn van een jurycollege bij een hoogverraadzaak of de functie van Graaf, Schout, OA, Rechter of Burgemeester bekleden. Advocaten mogen wel plaatsnemen in het Hof van Beroep mits zij niet deelnemen aan zaken tijdens het bekleden van deze functie.

Artikel 2.4.
Indien een lid van het Hof van Beroep betrokken is bij een bepaalde zaak, zoals beschreven in Artikel 2.3 of op enige andere manier, dan moeten de Graaf en de Regent op de wijze zoals bedoeld in Artikel 2. een vervanger benoemen voor de desbetreffende zaak.

Artikel 3.
De Graaf en de Regent van Holland benoemen samen een voorzitter uit de leden van het Hof van Beroep. De voorzitter heeft als taak de klacht in ontvangst te nemen, de voortgang van de bespreking van de zaak te bewaken en de uiteindelijke uitspraak over te dragen aan de veroordeelde en publiek in het kantoor van de Graaf van Holland.

Artikel 3.1.
Om een klacht in te dienen, dient de veroordeelde zich te richten tot de voorzitter van het Hof van Beroep. De veroordeelde moet eerst en vooral duidelijk zijn over welke rechtszaak het precies gaat en daarnaast de reden voor zijn klacht geven. De voorzitter van het Hof van Beroep zal deze klacht vervolgens voorleggen aan het Hof van Beroep.

Artikel 3.2.
Een klacht kan worden ingediend tot een maand na het vonnis in de betreffende rechtszaak. Daarna vervalt de mogelijkheid voor de veroordeelde om nog een klacht in te dienen.

Artikel 3.3.
Na een klacht van de veroordeelde zal de voorzitter van het Hof van Beroep de Griffier contacteren. De Griffier zal vervolgens de klacht aanvullen met de volledige rechtszaak.

Artikel 4.
Het Hof van Beroep zal bij een klacht over een rechtszaak de gehele zaak bekijken en zich erover uitspreken. Een uitspraak van de Rechtbank blijft gelden tot het Hof van Beroep een andere uitspraak doet.

Artikel 4.1.
Het Hof van Beroep heeft vanaf de dag van het krijgen van de klacht een maand de tijd om tot een uitspraak te komen.

Artikel 4.2.
Een geldige uitspraak van het Hof van Beroep kan slechts bereikt worden als 4 van de 5 leden tot dezelfde uitspraak komen.

Artikel 4.3.
Het Hof van Beroep mag alleen over de schuld of onschuld van de veroordeelde oordelen. Zij mag de opgelegde boetes en gevangenisstraffen die door de Rechtbank zijn uitgesproken niet aanpassen, alleen vernietigen.

Artikel 4.4.
Indien de eerder veroordeelde wordt vrijgesproken door het Hof van Beroep worden zijn straffen kwijtgescholden en de boetes en gevangenisstraf worden integraal vergoed. Dit laatste wordt vergoed met 16 florijnen per dag in de gevangenis en 8 florijnen per verloren staatspunt, mits voldoende bewezen.
Memorie van Toelichting schreef:
Het Hof van Beroep is in het leven geroepen om te dienen als uiterste controleorgaan voor de Rechtbank. Indien een beklaagde zich in zijn ongelijk voelt gesteld, kan deze zich richten tot het Hof van Beroep in de hoop alsnog onschuldig te worden verklaard.

Omdat er echter geen bedoeling bestaat om vanaf nu iedere rechtszaak dubbel te doen, is het Hof van Beroep voorzien van de nodige regels om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. Dit is onder andere terug te vinden in de 4/5 meerderheid die bereikt moet worden, alsook in de regel dat er geen straffen aangepast mogen worden. Dit laatste voorkomt dat mensen zich tot het Hof van Beroep wenden tenzij zij echt geloven onterecht schuldig te zijn verklaard. Tenslotte is er een termijn ingesteld waarin men een klacht kan indienen, opdat men geen zaken van maanden of zelfs jaren terug gaat aanhalen bij het Hof van Beroep.
Getekend op de 30ste maart van het jaar des Heerens 1460,

Anthonis Phillipe Nicolas de Ligne Borgia
Woordvoerder van de Graafschappelijke Raad van Holland[/rp]
Citaat :
[rp]Beste burgers van Holland,

De Raad van Holland heeft de volgende wetswijzigingen van Artikel 5.3. van Opus 1 van de Grondwet en punt 8 van Artikel 8 van Opus 4 van de Strafwet goedgekeurd.
Nieuw schreef:
Artikel 5.3.

Indien een Raadslid vervangen wordt, dient het vervangende Raadslid binnen 7 dagen trouw te zweren aan de Graaf of, indien de Graaf ontslag heeft genomen, de Regent.
Oud schreef:
Artikel 8

Als (hoog)verraad wordt verder beschouwd:
1. Het niet naleven van Opus 1, artikel 5.2 van de Grondwet.
2. Het niet naleven Opus 1, artikel 9 van de Grondwet.
3. Het niet naleven van Opus 2, artikel 2 van de Grondwet.
4. Het niet naleven van Opus 2, Artikel 3.2. van de Grondwet.
5. Het niet naleven van Opus 2, Artikel 5.3. van de Grondwet.
6. Het niet naleven van Opus 2, Artikel 6. van de Grondwet.
7. Het niet naleven van Opus 5, artikel 1 of 1.2 van de Grondwet.
8. Het niet naleven van artikel 2.2. van de Belastingwet.
Nieuw schreef:
Artikel 8

Als (hoog)verraad wordt verder beschouwd:
1. Het niet naleven van Opus 1, artikel 5.2 van de Grondwet.
2. Het niet naleven van Opus 1, artikel 5.3 van de Grondwet.
3. Het niet naleven Opus 1, artikel 9 van de Grondwet.
4. Het niet naleven van Opus 2, artikel 2 van de Grondwet.
5. Het niet naleven van Opus 2, Artikel 3.2. van de Grondwet.
6. Het niet naleven van Opus 2, Artikel 5.3. van de Grondwet.
7. Het niet naleven van Opus 2, Artikel 6. van de Grondwet.
8. Het niet naleven van Opus 5, artikel 1 of 1.2 van de Grondwet.
9. Het niet naleven van artikel 2.2. van de Belastingwet.
Memorie van Toelichting schreef:
Volgens de letter van de wet zouden nieuwe Raadsleden die ontslagnemende Raadsleden in het termijn vervangen in overtreding zijn van de wet die hun verplicht de eed af te leggen. Met dit nieuwe Artikel hopen we duidelijkheid te scheppen over de regel voor nieuwe Raadsleden, zodat er zeker nooit een probleem rond kan ontstaan.

Wij hebben tevens de nodige aanpassing in de Strafwet gedaan op advies van de Raad van State.
Geschreven en getekend op de negenentwintigste dag van de maand Mei van het jaar MCDLX,

Christiaan Blub van den Kasteele
Graaf van Holland[/rp]
Findecano schreef:
Citaat :
[rp]

  Burgers van het Graafschap Holland,De Raad van Holland heeft besloten de volgende wijziging door te voeren in Opus 5 van de Grondwet:OudArtikel 4.De Graaf kan in de volgende gevallen het uitvoeren van een revolte tegen een zittende Burgemeester opdragen:a. Indien de Burgemeester zich in de onmogelijkheid bevindt zijn ambt uit te oefenen. Een burgemeester wordt in ieder geval geacht niet in staat te zijn, zijn ambt uit te oefenen indien hij niet in zijn stad aanwezig is of teruggetrokken in het klooster voor onbepaalde tijd zonder dit vooraf aan de Graaf te melden.b. Indien de zittende Burgemeester door een niet-goedgekeurde revolte aan de macht is gekomen.c. Indien de zittende Burgemeester een wetsovertreding begaat.d. Indien de voortzetting van zijn mandaat een moeilijk te herstellen schade aan de stad zou opleveren.Voor het uitvoeren van een revolte als bedoeld onder a,b en c dienen de Regent en de Schout vooraf goedkeuring te verlenen. Indien deze twee functies door één Raadslid worden bekleed, dient tevens de Rechter zijn goedkeuring te verlenen. Voor een revolte als bedoeld onder d dienen zes andere raadsleden, naast de Graaf, hun vooraf goedkeuring te verlenen. In alle gevallen beraadslaagt de Raad achteraf over de redenen van de revolte.Artikel 4.1De Raad oordeelt achteraf in een openbare stemming of de Graaf in redelijkheid de revolte heeft kunnen opdragen. Komt de Raad tot het oordeel dat dit niet het geval is dan zullen de Graaf, Regent en Schout (of indien deze laatste twee functies door dezelfde persoon worden bekleed tevens de Rechter), ieder uit persoonlijke gelden 50 florijnen schadevergoeding betalen aan de onterecht afgezette burgemeester. Tevens zullen zij in een dergelijk geval zich publiekelijk verontschuldigen. Een ten onrechte afgezette burgemeester wordt zo mogelijk bij het stadsbestuur betrokkenNieuwArtikel 4.De Graaf kan in de volgende gevallen het uitvoeren van een revolte tegen een zittende Burgemeester opdragen:a. Indien de Burgemeester zich in de onmogelijkheid bevindt zijn ambt uit te oefenen. Een Burgemeester wordt in ieder geval geacht niet in staat te zijn zijn ambt uit te oefenen indien hij niet in zijn stad aanwezig is of teruggetrokken is in het klooster voor onbepaalde tijd zonder dit vooraf aan de Graaf te melden;b. Indien de zittende Burgemeester door een niet-goedgekeurde revolte aan de macht is gekomen;c. Indien de zittende Burgemeester een wetsovertreding begaat;d. Indien de voortzetting van zijn mandaat een moeilijk te herstellen schade aan de stad zou opleveren.Voor het uitvoeren van een revolte als bedoeld onder a, b en c dienen de Regent en de Schout vooraf goedkeuring te verlenen. Indien deze twee functies door één Raadslid worden bekleed, dient tevens de Rechter zijn goedkeuring te verlenen. Indien er nog geen Regent verkozen is, dienen de Schout en Rechter goedkeuring te verlenen. Voor een revolte als bedoeld onder d dienen zes andere Raadsleden, naast de Graaf, vooraf hun goedkeuring te verlenen. In alle gevallen beraadslaagt de Raad achteraf over de redenen van de revolte.Artikel 4.1.De Raad oordeelt achteraf in een openbare stemming of de Graaf in redelijkheid de revolte heeft kunnen opdragen. Komt de Raad tot het oordeel dat dit niet het geval is, dan zullen de Graaf, Regent en Schout (of indien deze laatste twee functies door dezelfde persoon worden bekleed tevens de Rechter, indien er nog geen Regent is verkozen de Schout en Rechter), ieder uit persoonlijke gelden 50 florijnen schadevergoeding betalen aan de onterecht afgezette Burgemeester. Tevens zullen zij in een dergelijk geval zich publiekelijk verontschuldigen. Een ten onrechte afgezette Burgemeester wordt zo mogelijk bij het stadsbestuur betrokken.Memorie van ToelichtingDe raad denkt dat deze simpele wijziging van het artikel een duidelijk te merken gat in de wet zal opvullen en in het vervolg duidelijkheid verschaft over de te ondernemen stappen.Geschreven en getekend op de 22e juli van het jaar des Heeres 1460,

[/rp]
Romerio schreef:
Citaat :
[rp]Wetswijziging met betrekking tot slavernij

Inwoners van Holland,

Bij deze delen wij u de volgende wijzigingen in de wet mede aangaande de verwijdering van de vermelding van slavernij:

Oud artikel uit Boek I: Grondwet schreef:
Op.5. : Over het bestuur van de steden.

Artikel 2.1.

De Burgemeester kan rechtszaken beginnen voor gevallen van slavernij, oplichting, verstoring van de openbare orde of speculatie die hebben plaatsgevonden in zijn stad.
Nieuw artikel uit Boek I: Grondwet schreef:
Op.5. : Over het bestuur van de steden.

Artikel 2.1.

De burgemeester kan rechtszaken beginnen voor gevallen van oplichting, verstoring van de openbare orde of speculatie die hebben plaatsgevonden in zijn stad.

Oud artikel uit Boek IV: Juridische Procedures schreef:
Op. 1 : Over de onderzoeksprocedure.

Artikel 2.

De veldwacht is verantwoordelijk voor alle lokale zaken die enkel het dorp aangaan. Bvb slavernij en speculatie. De veldwacht zal per dorp worden ingericht en zal per dorp 1 hoofdveldwachter hebben en tenminste 2 veldwachters, aangesteld door de schout.
Nieuw artikel uit Boek IV: Juridische Procedures schreef:
Op. 1 : Over de onderzoeksprocedure.

Artikel 2.

De veldwacht is verantwoordelijk voor alle misdaden die enkel het dorp aangaan zoals speculatie. De veldwacht zal per dorp worden ingericht en zal per dorp 1 hoofdveldwachter hebben en tenminste 2 veldwachters, aangesteld door de schout.

Oud artikel uit Boek IV: Juridische Procedures schreef:
Op. 2 : Over de juridische procedure.

Artikel 1

De rechtzaak verloopt volgens het volgende protocol:

1. De veldwacht verzamelt alle nodige informatie voor het dossier.

2. De veldwachters bieden de overtreder een schikking aan bij eerste overtreding van speculatie of slavernij.
In de overige gevallen geven de veldwachters het dossier door aan de Openbare Aanklager als er voldoende bewijzen voorhanden zijn. De Openbaar Aanklager kan in gevallen van slavernij, oplichting alsmede verstoring van de openbare orde de veldwacht verzoeken de overtreder een schikking aan te bieden.

3. Indien de openbare aanklager de feiten en bewijzen voldoende vindt voor een proces, stelt hij de betreffende perso(o)n(en) in staat van beschuldiging.

4. De rechtszaak wordt met de akte van in beschuldigingstelling opgestart. In de akte van inbeschuldiging word 1 delict behandeld. Indien de beklaagde meerdere delicten heeft begaan, dienen deze in een aparte rechtszaak te worden behandeld.
5. Het eerste pleidooi van de verdediging. Dit pleidooi dient binnen 48 uur na het inleveren van de akte van in beschuldigingstelling te worden aangeleverd.

6. De openbare aanklager heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.

7. De verdediging heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.

8. Mits de verdediging een advocaat in dienst heeft genomen, en deze als getuige zijn pleidooien komt houden, dan geldt hiervoor dat het eerste pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het tijdstip van de aanklacht en het tweede pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het rekwisitoor van de Openbare Aanklager.

9. De openbare aanklager houdt zijn requisitoir waarin hij een bepaalde straf of de vrijlating eist. Dit requisitoir dient ten laatste 48 na de laatste getuigenis te worden gehouden.

10. De verdediging heeft recht op een laatste pleidooi voor de rechter een vonnis uitspreekt. Dit pleidooi dient ten laatste 48 uur na het requisitoir van de openbaar aanklager te worden ingeleverd.

11. De rechter spreekt een vonnis uit.
Nieuw artikel uit Boek IV: Juridische Procedures schreef:
Op. 2 : Over de juridische procedure.

Artikel 1

De rechtszaak verloopt volgens het volgende protocol:

1. De veldwacht verzamelt alle nodige informatie voor het dossier.

2. De veldwachters bieden de overtreder een schikking aan bij eerste overtreding van speculatie.
In de overige gevallen geven de veldwachters het dossier door aan de openbare aanklager als er voldoende bewijzen voorhanden zijn. De openbaar aanklager kan in gevallen van slavernij, oplichting alsmede verstoring van de openbare orde de veldwacht verzoeken de overtreder een schikking aan te bieden.

3. Indien de openbare aanklager de feiten en bewijzen voldoende vindt voor een proces, stelt hij de betreffende perso(o)n(en) in staat van beschuldiging.

4. De rechtszaak wordt met de akte van in inbeschuldigingstelling opgestart. In de akte van inbeschuldigingstelling word 1 delict behandeld. Indien de beklaagde meerdere delicten heeft begaan, dienen deze in een aparte rechtszaak te worden behandeld.
5. Het eerste pleidooi van de verdediging. Dit pleidooi dient binnen 48 uur na het inleveren van de akte van in inbeschuldigingstelling te worden aangeleverd.

6. De openbare aanklager heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.

7. De verdediging heeft de mogelijkheid 2 getuigen op te roepen. Deze getuigen dienen hun getuigenis af te leggen binnen 48 uur na het eerste pleidooi van de verdediging.

8. Mits de verdediging een advocaat in dienst heeft genomen, en deze als getuige zijn pleidooien komt houden, dan geldt hiervoor dat het eerste pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het tijdstip van de aanklacht en het tweede pleidooi van de advocaat gehouden moet worden binnen de 48 uur na het requisitoir van de openbare aanklager.

9. De openbare aanklager houdt zijn requisitoir waarin hij een bepaalde straf of de vrijlating eist. Dit requisitoir dient ten laatste 48 na de laatste getuigenis te worden gehouden.

10. De verdediging heeft recht op een laatste pleidooi voor de rechter een vonnis uitspreekt. Dit pleidooi dient ten laatste 48 uur na het requisitoir van de openbaar aanklager te worden ingeleverd.

11. De rechter spreekt een vonnis uit.
Memorie van Toelichting schreef:
Sinds de afschaffing van het verbod op slavernij, zijn de verwijzingen in bovenstaande artikelen overbodig geworden en om die reden verwijderd uit de artikelen.
Getekend op 16 augustus van het Jaar des Heeren 1460,Namens de Raad van Holland,

Romerio Alexander Tailleur
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]
Romerio schreef:
Citaat :
[rp]Wetswijziging met betrekking tot de indeling van de Raad

Inwoners van Holland,

Bij deze delen wij u de volgende wijzigingen in de wet mede aangaande de indeling van de Raad van Holland zoals deze is vastgelegd in Artikel 7.10 van Opus 1 van de Grondwet:

Oud schreef:
Artikel 7.10.

De Kanselier staat aan het hoofd van de Kanselarij en is verantwoordelijk voor de betrekkingen met de overige graafschappen en hertogdommen.
Nieuw schreef:
Artikel 7.10.

Het Algemeen Raadslid zetelt in de Raad maar heeft geen specifieke functie.
Memorie van Toelichting schreef:
De Kanselier zetelt niet langer in de Raad. Dit betekent dat de Grondwet daaraan aangepast moet worden. Ook dient de nieuwe functie zijnde Algemeen Raadslid, die in de plaats van de Kanselier in de raad is gekomen, beschreven te worden.
Getekend op 22 augustus van het Jaar des Heeren 1460,Namens de Raad van Holland,

Romerio Alexander Tailleur
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]
Romerio schreef:
Citaat :
[rp]Wetswijziging met betrekking tot de spellingfouten in de wetboeken

Inwoners van Holland,

Bij deze delen wij u de volgende toevoeging in de wet mede aangaande de bevoegdheden van de griffier om wetten op taalkundig niveau te controleren en verbeteren. Dit is nu vastgelegd in Artikel 1.1 van Opus 4 van de Grondwet:

Nieuw artikel uit Boek I: Grondwet schreef:
Opus.4: Over de wetgevende macht van de Raad

Artikel 1.1.

De spelling en grammatica van een wetboek of decreet mag te allen tijde in opdracht van de Graaf van Holland gewijzigd worden door de Griffier, mits de wijziging niet tot gevolg heeft dat de interpretatie of inhoud van de passage verandert. Iedere wijziging dient officieel gedocumenteerd te worden, inclusief bewijs van toestemming van de Graaf. Het staat iedereen vrij om de Graaf te wijzen op spelling- en grammaticafouten in wetteksten.

Memorie van Toelichting schreef:
Het verbeteren van spellingfouten en grammaticafouten in wetboeken is tijdrovend werk voor de Raad. Dit kan de griffier zelf makkelijker regelen en controleren. Het blijft echter van belang dat op deze manier niets inhoudelijk gewijzigd kan worden.

Getekend op 8 september van het Jaar des Heeren 1460,Namens de Raad van Holland,

Romerio Alexander Tailleur
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]
Citaat :
[rp]Wetswijziging met betrekking tot de Assistent-Schout in diverse wetten

Inwoners van Holland,

Bij deze delen wij u de volgende aanpassing mede aangaande de doorvoering van assistent-schout in verschillende wetten:

Oud artikel uit Boek I: De Grondwet schreef:
Opus 1: Het bestuur van het Graafschap

Artikel 7.6.1.

Onder de schutterij hoort de veldwacht, stadswacht, AID en tollenaars.
Nieuw artikel uit Boek I: De Grondwet schreef:
Opus 1: Het bestuur van het Graafschap

Artikel 7.6.1.

Onder de schutterij hoort de assistent-schout, stadswacht, AID en tollenaars.
Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van veldwacht naar assistent-schout diende de term aangepast te worden in deze wet.

Oud artikel uit Boek I: De Grondwet schreef:
Opus 5: Over het bestuur van de steden

Artikel 2.

De Burgemeester, bijgestaan door de hoofdveldwachter, is belast met het waken over de goede naleving van de Graafschappelijke en Keizerlijke wetten en decreten.
Nieuw artikel uit Boek I: De Grondwet schreef:
Opus 5: Over het bestuur van de steden

Artikel 2.

De Burgemeester is belast met het waken over de goede naleving van de Graafschappelijke en Keizerlijke wetten en decreten in zijn stad. Bij het vaststellen van overtredingen neemt de burgemeester contact op met de (assistent-)schout.
Memorie van Toelichting schreef:
Daar er niet in elke stad een assistent-schout aanwezig is, is gekozen om dit artikel op deze manier aan te passen.

Oud artikel uit Boek II: Het strafwetboek schreef:
Opus 1: Over de definitie van misdaden, misdrijven en straffen

Artikel 2.1

Onder officiële functie wordt verstaan: een functie als burgemeester of raadslid. Functies waarvoor de burgemeester of raadslid de benoeming doet gelden ook als officiële functie. Hieronder vallen dus onder meer de ambassadeur, rector, veldwachters en handelaren. Ook Keizerlijke en Hollandse edelen worden gezien als houders van een officiële functie.
Nieuw artikel uit Boek II: Het strafwetboek schreef:
Opus 1: Over de definitie van misdaden, misdrijven en straffen

Artikel 2.1.

Onder officiële functie wordt verstaan: een functie als burgemeester of raadslid. Functies waarvoor de burgemeester of raadslid de benoeming doet gelden ook als officiële functie. Hieronder vallen dus onder meer de ambassadeur, rector, assistent-schout, hoofdstadswachters, hoofdmentoren, etc. Ook Keizerlijke en Hollandse edelen worden gezien als houders van een officiële functie.
Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van veldwacht naar assistent-schout diende de term aangepast te worden in deze wet.

Oud artikel uit Boek II: Het strafwetboek schreef:
Opus 3: Verstoring van de Openbare Orde

Artikel 4.

Eenieder is verplicht desgevraagd aan de veldwachters alle inlichtingen te verschaffen die zij nodig hebben in het onderzoek naar een bepaald strafbaar feit.
Nieuw artikel uit Boek II: Het strafwetboek schreef:
Opus 3: Verstoring van de Openbare Orde

Artikel 4.

Eenieder is verplicht desgevraagd aan de (assistent-)schout alle inlichtingen te verschaffen die hij nodig heeft in het onderzoek naar een bepaald strafbaar feit.
Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van veldwacht naar assistent-schout diende de term aangepast te worden in deze wet.

Oud artikel uit Boek II: Het strafwetboek schreef:
Opus 3: Verstoring van de Openbare Orde

Artikel 8.

Iedere Hollander in het bezit van informatie die het graafschap kan helpen bij het bestrijden van misdaad of andere gevaren, is verplicht deze informatie aan de Raad, een Burgemeester of een Veldwachter door te geven op straffe van vervolging voor verstoring van de Openbare Orde.
Nieuw artikel uit Boek II: Het strafwetboek schreef:
Opus 3: Verstoring van de Openbare Orde

Artikel 8.

Iedere Hollander in het bezit van informatie die het graafschap kan helpen bij het bestrijden van misdaad of andere gevaren, is verplicht deze informatie aan de raad, een burgemeester of de/een (assistent-)schout door te geven op straffe van vervolging voor verstoring van de Openbare Orde.
Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van veldwacht naar assistent-schout diende de term aangepast te worden in deze wet.

Oud artikel uit de Wet over de werking van de universiteit schreef:
Artikel 4.
Het is iedere student toegestaan om lessen te volgen in de universiteit. Inwoners van Holland die nog geen student zijn (level 2 en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen behoudens speciale permissie van de minister van Onderwijs, die hierover overlegt met de rector en decanen. De overtreding van dit artikel doet de veldwacht ten eerste male af met een waarschuwing. De rector is bevoegd het volgen van bepaalde lessen exclusief toe te staan aan studenten van een bepaalde richting.
Nieuw artikel uit de Wet over de werking van de universiteit schreef:
Artikel 4.
Het is iedere student toegestaan om lessen te volgen in de universiteit. Inwoners van Holland die nog geen student zijn (level 2 en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen behoudens speciale permissie van de minister van Onderwijs, die hierover overlegt met de rector en decanen. De overtreding van dit artikel doet de (assistent-)schout ten eerste male af met een waarschuwing. De rector is bevoegd het volgen van bepaalde lessen exclusief toe te staan aan studenten van een bepaalde richting.
Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van veldwacht naar assistent-schout diende de term aangepast te worden in deze wet.

Oud artikel uit het Decreet over de werking van de Kanselarij schreef:
Structuur:

[...]

Elke functie in de Kanselarij is een officiële functie, zoals beschreven in de strafwet, Opus 1, Artikel 2.1: "Onder officiële functie wordt verstaan: een functie als burgemeester of raadslid. Functies waarvoor de burgemeester of raadslid de benoeming doet gelden ook als officiële functie. Hieronder vallen dus onder meer de ambassadeur, rector, veldwachters en handelaren. Ook Keizerlijke en Hollandse edelen worden gezien als houders van een officiële functie".
Nieuw artikel uit het Decreet over de werking van de Kanselarij schreef:
Structuur:

[...]

Elke functie in de Kanselarij is een officiële functie, zoals beschreven in de strafwet, Opus 1, Artikel 2.1: "Onder officiële functie wordt verstaan: een functie als burgemeester of raadslid. Functies waarvoor de burgemeester of raadslid de benoeming doet gelden ook als officiële functie. Hieronder vallen dus onder meer de ambassadeur, rector, assistent-schout, hoofdstadswachters, hoofdmentoren, etc. Ook Keizerlijke en Hollandse edelen worden gezien als houders van een officiële functie.". richting.
Memorie van Toelichting schreef:
Door de verandering van opus 1,artikel 2.1 uit het strafwetboek dient dit hier ook aangepast te worden.

Getekend op 22 september van het Jaar des Heeren 1460,Namens de Raad van Holland,

Romerio Alexander Tailleur
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]
Citaat :
[rp]Wetswijziging met betrekking tot de officiële functionarissen

Inwoners van Holland,

Bij deze delen wij u de volgende aanpassing mede aangaande de officiële functionarissen in de Grondwet:

Oud artikel uit Boek I: De Grondwet schreef:
Opus 7. : Over de talen van het Graafschap

Artikel 2.

Raadsleden, Burgemeesters en ambtenaren mogen gebruik maken van een andere taal dan het Nederlands in hun communicatie met anderstaligen.

Artikel 2.1.

Als ambtenaren worden in ieder geval gezien de door de Minister van Handel benoemde secretarissen, de door de Kanselier benoemde ambassadeurs en de door de Schout benoemde veldwachters.
Nieuw artikel uit Boek I: De Grondwet schreef:
Opus 7. : Over de talen van het Graafschap

Artikel 2.

Raadsleden, Burgemeesters en officiële functionarissen, zoals beschreven in de Strafwet, Opus 1, Artikel 2.1., mogen gebruik maken van een andere taal dan het Nederlands in hun communicatie met anderstaligen.

Memorie van toelichting schreef:
Artikel 2 en artikel 2.1 zijn samengevoegd tot 1 artikel en daarbij is gekozen om ambtenaren te veranderen naar officiële functionarissen daar deze duidelijk beschreven staan in het strafwetboek. Op deze manier kan er geen verwarring ontstaan over wie een andere taal mag gebruiken.

Getekend op 22 september van het Jaar des Heeren 1460,Namens de Raad van Holland,

Romerio Alexander Tailleur
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]
Engelbrecht2 schreef:
[rp]Aanpassing artikel 5. van Boek I: Grondwet

Geachte Inwoners van Holland,

Bij deze wil de Raad u mededelen dat er een kleine aanpassing is gemaakt in artikel 5. van Boek I: Grondwet.
Tijdens een stemming in de Raad zijn wij er achter gekomen dat in sommige situaties waaraan een stemming verbonden is, problemen kunnen voorkomen als men de huidige wetgeving aan zou houden. De bloedverwantschap tot in de vierde graad kan een stemming zelfs onmogelijk maken.

Op voorspraak van Graaf Romerio heeft de Raad dan ook  besloten een aanpassing in het huidige artikel te maken, zodat stemmingen in het vervolg niet kunnen stagneren.

Huidig artikel uit Boek I: Grondwet schreef:
Opus.4. : Over de wetgevende macht van de Raad.

Artikel 5.
Raadsleden mogen niet stemmen in zaken waarin zij zelf persoonlijk betrokken zijn of personen die met hen tot in de vierde graad of nauwer verwant zijn
Nieuw artikel uit Boek I: Grondwet schreef:
Opus.4. : Over de wetgevende macht van de Raad.

Artikel 5.
Raadsleden mogen niet stemmen in zaken waarin zij zelf persoonlijk betrokken zijn of personen die met hen tot in de tweede graad of nauwer verwant zijn.
Memorie van Toelichting schreef:
In een kleiner wordend Holland, waarbij steeds meer mensen tot slechts enkele families behoren, lopen de verbanden al snel door het hele graafschap. In sommige gevallen belemmert dit een stemming voor een aanzienlijk deel van de Raad. Daarmee schiet het artikel haar oorspronkelijke doel voorbij. Familiare voortrekkerij willen we tegengaan, daarom dat het artikel niet is afgeschaft, maar vernauwd.
Getekend op den eenentwintigsten oktober in het jaar des Heeren 1460Namens de Raad van Holland verblijf ik u met hoogachting,Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]
Citaat :
[rp]Aanname  maximum vermogen Hollandse schatkist


Geachte inwoners van Holland,

De Raad van Holland wilt u allen informeren dat zij een maximale inhoud van de Hollandse schatkist hebben bepaald.
Dit voorstel werd met 8 voorkeurstemmen aangenomen in de raad, 4 raadsleden stemde tegen het voorstel.

Het wetsartikel zal heden in de grondwet worden toegespast.

Citaat :
BOEK I : De Grondwet

Opus 8. : Over het vermogen van het Graafschap.

Artikel 1.
Het Hollandse vermogen is verdeeld in geld, goederen en onroerende zaken. Geld en goederen zijn verzameld in de schatkist van Holland, onroerende zaken zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst. Hieronder vallen ook nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en gebouwen die duurzaam met de grond zijn verenigd.

Artikel 2.
Aan de Hollandse schatkist is een plafond gekoppeld welke enkel bekend is in de Graafschappelijke Raad.

Artikel 2.1
De maximale inhoud van de schatkist moet via stemming van de Raad met 8 Raadsleden worden goedgekeurd en wordt aan het begin van elke Raadsperiode binnen 14 dagen na de verkiezingsuitslag vastgesteld. Indien geen overeenstemming wordt verkregen wordt het plafond van het voorgaande termijn automatisch overgenomen.

Artikel 3.
Indien het plafond een hele maand lang is bereikt wordt de Graafschappelijke Raad verplicht om: ofwel de inkomsten uit de bevolking te verlagen zoals dit is vastgelegd in de belastingwet, Opus 1, artikels 1, 3 en 3.1, ofwel te investeren in Holland.

Artikel 4.
Controle op artikel 3 gebeurt middels een wekelijkse rapportage aan de Graaf en Baljuw door de Minister van handel.

Artikel4.1
De Graaf is verplicht de Raad van Holland in te lichten als het plafond een maand lang is bereikt.

Memorie van Toelichting schreef:
Nadat het mogelijk is geworden om nu ook mandaten te kunnen stelen, ziet de Raad het als noodzakelijk om de nodeloos opgeslagen geld en goederen in de schatkist te investeren in opbouw of tijdelijke belasting verlagingen daar waar nodig. Tevens is het begrip schatkist nu gedefinieerd.
Getekend op de eenentwintigste van de maand november van jaar des Heeren 1460
Namens de Raad van Holland,

Lente van de Kasteele Somers
Woordvoerster van de Hollandse raad[/rp]
Mattheuss schreef:
[rp]Aanpassing artikel 7.10 (opus 1) van de Grondwet

Geachte Inwoners van Holland,

Bij deze wil de Raad u mededelen dat er een wijziging is gebeurd aan het artikel 7.10 uit het eerste opus van de Grondwet.

Oud artikel schreef:
Artikel 7.10.

Het Algemeen Raadslid zetelt in de Raad maar heeft geen specifieke functie.
Nieuw artikel schreef:
Artikel 7.10.

De Vertegenwoordiger Kanselarij is verantwoordelijk voor het contact (dit zijnde de communicatie en rapportage) tussen de Raad van Holland en De Kanselarij.  Waar nodig zal hij andere raadsleden helpen bij hun ambt.

Artikel 7.12.

Het Algemeen Raadslid kan zetelen in de Raad maar heeft geen specifieke functie. Waar nodig kan hij andere raadsleden helpen bij hun ambt.
Memorie van Toelichting schreef:
De functie Vertegenwoordiger Kanselarij zal worden ingezet om de banden met onder andere de Kanselarij te verbeteren, door middel van besprekingen en verslagen.
Artikel 7.10 is omgezet naar 7.12 en heeft een vrijblijvender karakter gekregen zodat elke graaf de mogelijkheid behoud om hiervan gebruik te maken.
Was getekend op de eenentwintigste dag van de maand december van het jaar des Heerens 1460 te Den Haag


Mattheus
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]
Ratso schreef:
Citaat :
[rp]Wijziging in de Grondwet

Aan de inwoners van het Graafschap Holland,

Namens de raad van Holland kondig ik u de volgende wijziging in artikel 4 Opus 5 in De Grondwet aan. De wijziging is unaniem aangenomen.

Oud:
Citaat :
Artikel 4

De Graaf kan in de volgende gevallen het uitvoeren van een revolte tegen een zittende Burgemeester opdragen:
a. Indien de Burgemeester zich in de onmogelijkheid bevindt zijn ambt uit te oefenen. Een Burgemeester wordt in ieder geval geacht niet in staat te zijn zijn ambt uit te oefenen indien hij niet in zijn stad aanwezig is of teruggetrokken is in het klooster voor onbepaalde tijd zonder dit vooraf aan de Graaf te melden;
b. Indien de zittende Burgemeester door een niet-goedgekeurde revolte aan de macht is gekomen;
c. Indien de zittende Burgemeester een wetsovertreding begaat;
d. Indien de voortzetting van zijn mandaat een moeilijk te herstellen schade aan de stad zou opleveren.
Voor het uitvoeren van een revolte als bedoeld onder a, b en c dienen de Regent en de Schout vooraf goedkeuring te verlenen. Indien deze twee functies door één Raadslid worden bekleed, dient tevens de Rechter zijn goedkeuring te verlenen. Indien er nog geen Regent verkozen is, dienen de Schout en Rechter goedkeuring te verlenen. Voor een revolte als bedoeld onder d dienen zes andere Raadsleden, naast de Graaf, vooraf hun goedkeuring te verlenen. In alle gevallen beraadslaagt de Raad achteraf over de redenen van de revolte.
Nieuw:
Citaat :
Artikel 4

De Graaf kan in de volgende gevallen het uitvoeren van een revolte tegen een zittende Burgemeester opdragen:
a. Indien de Burgemeester zich in de onmogelijkheid bevindt zijn ambt uit te oefenen. Een Burgemeester wordt in ieder geval geacht niet in staat te zijn zijn ambt uit te oefenen indien hij niet in zijn stad aanwezig is, IG-dood is of teruggetrokken is in het klooster.
b. Indien de zittende Burgemeester door een niet-goedgekeurde revolte aan de macht is gekomen;
c. Indien de zittende Burgemeester een wetsovertreding begaat;
d. Indien de voortzetting van zijn mandaat een moeilijk te herstellen schade aan de stad zou opleveren.
Voor het uitvoeren van een revolte als bedoeld onder a, b en c dienen de Regent en de Schout vooraf goedkeuring te verlenen. Indien deze twee functies door één Raadslid worden bekleed, dient tevens de Rechter zijn goedkeuring te verlenen. Indien er nog geen Regent verkozen is, dienen de Schout en Rechter goedkeuring te verlenen. Voor een revolte als bedoeld onder d dienen zes andere Raadsleden, naast de Graaf, vooraf hun goedkeuring te verlenen. In alle gevallen beraadslaagt de Raad achteraf over de redenen van de revolte.

Was getekend op de tiende dag van de maand september van het jaar des Heerens 1461 te Den Haag
Woordvoerder van de Raad van Holland[/rp]

Cath schreef:
[rp]Aan een ieder die het horen wilt,


  De Raad heeft de volgende wijziging van de Grondwet goedgekeurd met een stemmingsuitslag van 8 stemmen voor en 4 niet stemmers. Wijziging Grondwet, Opus.4. : Over de wetgevende macht van de Raad.OudArtikel 5.Raadsleden mogen niet stemmen in zaken waarin zij zelf persoonlijk betrokken zijn of personen die met hen tot in de tweede graad of nauwer verwant zijn.NieuwArtikel 5.Raadsleden mogen niet stemmen in zaken waarin zij zelf persoonlijk betrokken zijn of personen die met hen tot in de eerste graad verwant zijn.MvTMemorie van toelichting: De invloed van bloedband op stemmingen in de Raad is van minder groot belang dan voorheen gedacht. Hierdoor is uitsluiting van stemming voor de tweede graad veranderd in de eerste graad.


Getekend op de achttiende dag van de maand januari in het jaar MCDLXII,Cath Delasta de Pirou
Woordvoerder van Holland[/rp]

Niekhzm schreef:
Kleine wijziging, de memorie van toelichting ontbrak

Citaat :
[rp]Aan het volk van Holland,

Met negen stemmen voor en nul stemmen tegen is de volgende wet veranderd:

Boek 1, Opus 1 schreef:
[rp]Artikel 8.3.

Het is verboden gelijktijdig Raadslid of Burgemeester te zijn tenzij de cumulatie van deze ambten binnen een week eindigt. De Raad van Holland mag hierop een uitzondering maken op grond van economische of veiligheidsredenen.

Artikel 8.3.1.

De ambten van Burgemeester, Baljuw en Minister van Handel mogen nooit gecumuleerd worden[/rp]

In deze nieuwe wet:

NIEUW, Boek 1, Opus 1 schreef:
[rp]Artikel 8.3.

Het is verboden gelijktijdig Raadslid en Burgemeester te zijn indien men als Raadslid één van de volgende functies uitvoert:
- Mijnopzichter
- Schout
- Baljuw
- Minister van handel
- Graaf[/rp]Maurits Broeders
Woordvoerder van Holland[/rp]

Memorie van toelichting
De Hollandse bevolking daalt. De mensen die raad willen doen en bm slinken ook. Het niet toestaan van cumuleren is in de huidige tijd niet handig.  Vandaar dat we ervoor hebben gekozen dat cumuleren in bepaalde gevallen, waarbij er geen uitwisseling van macht kan plaats vinden en steden niet bevoordeeld kunnen worden, cumuleren wordt toegestaan. In de lijst staat geen rechter. Dit vanwege dat keizerlijke regels het niet toestaan de uitspraak en de aanklacht in 1 hand te doen. Het dubbel noemen is dan ook overbodig.

Maurits. schreef:
Citaat :
[rp]Aan het volk van Holland,

De Raad heeft opnieuw gestemd over de cumulatiewet en er is gekozen om deze nieuwe wet te behouden.

NIEUW, Boek 1, Opus 1 schreef:
[rp]Artikel 8.3.

Het is verboden gelijktijdig Raadslid en Burgemeester te zijn indien men als Raadslid één van de volgende functies uitvoert:
- Mijnopzichter
- Schout
- Baljuw
- Minister van handel
- Graaf[/rp]

Memorie van toelichting
De Hollandse bevolking daalt. De mensen die raad willen doen en bm slinken ook. Het niet toestaan van cumuleren is in de huidige tijd niet handig.  Vandaar dat we ervoor hebben gekozen dat cumuleren in bepaalde gevallen, waarbij er geen uitwisseling van macht kan plaats vinden en steden niet bevoordeeld kunnen worden, cumuleren wordt toegestaan. In de lijst staat geen rechter. Dit vanwege dat admin/ keizerlijke regels het niet toestaan de uitspraak en de aanklacht in 1 hand te doen. Het dubbel noemen is dan ook overbodig.Maurits Broeders
Woordvoerder van Holland[/rp]

Chris_von_antwerp schreef:
Citaat :
[rp]Aan de inwoners van Holland,

Met twaalf stemmen voor zijn de volgende wetten unaniem gewijzigd;
Boek I: Grondwet, Opus 2, Artikel 3.1
Citaat :
Het indienen van een motie van wantrouwen die voldoende stemmen bevat enkel en alleen dankzij de hulp van zwervers (level 0) en/of heksen is ongeldig.
In de nieuwe wet;
Citaat :
Het indienen van een motie van wantrouwen die voldoende stemmen bevat enkel en alleen dankzij de hulp van Vlegels of Paupers (niveau I en II) en/of heksen is ongeldig.

Boek I: Grondwet, Opus 6, Artikel 1
Citaat :
Elke persoon die een erf op het grondgebied van het Graafschap bezit wordt beschouwd als een resident (=level 0 en hoger)
In de nieuwe wet;
Citaat :
Elke persoon die een erf op het grondgebied van het Graafschap bezit wordt beschouwd als een resident (=niveau I en hoger)

Boek I: Grondwet, Opus 6, Artikel 1.1
Citaat :
Elke persoon die ooit in het bezit is geweest van een veld en die momenteel zijn hoofdwoning heeft op Hollands grondgebied (=level 1 en hoger) wordt als burger beschouwd.
In de nieuwe wet;
Citaat :
Elke persoon die ooit in het bezit is geweest van een veld en die momenteel zijn hoofdwoning heeft op Hollands grondgebied (=niveau III en hoger) wordt als burger beschouwd.

Wet over de werking van de universiteit, Artikel 2.1
Citaat :
Enkel in Holland woonachtige en verblijvende studenten (level 3) mogen zich kandidaat stellen als Rector. ...
...
In de nieuwe wet;
Citaat :
Enkel in Holland woonachtige en verblijvende studenten (niveau VI en hoger) mogen zich kandidaat stellen als Rector.
...

Wet over de werking van de universiteit, Artikel 4
Citaat :
... Inwoners van Holland die nog geen erudiet burger zijn (level 2 en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen ...
In de nieuwe wet;
Citaat :
... Inwoners van Holland die nog geen erudiet burger zijn (niveau V en lager) mogen in beginsel geen lessen volgen ...

Wet over de werking van de universiteit, Artikel 5
Citaat :
Het is iedere student (level 3) toegestaan om lessen te geven indien dit past binnen het rooster opgesteld door de Rector van de Universiteit. ...
In de nieuwe wet;
Citaat :
Het is iedere student (niveau VI en hoger) toegestaan om lessen te geven indien dit past binnen het rooster opgesteld door de Rector van de Universiteit. ...

Getekend te Den Haag op 28 september van het Jaar des Heeres 1462,
Christiaan Blub van den Kasteele de Ligne
Graaf van Holland
[/rp]

Memorie van Toelichting
In verband met de wijzigingen die zijn doorgevoerd door de Game Admins is de wet aangepast naar de niveaus die die de voorgaande levels vervangen.
Terug naar boven Ga naar beneden
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Boek I: Grondwet   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Boek I: Grondwet
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Wetten van Holland-
Ga naar: