Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Verdrag Statuut der ambassadeuren met Milaan

Ga naar beneden 
AuteurBericht
AnnandoMan Aantal berichten : 1221
Registration date : 26-12-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Heer
Spierkracht:
230/255  (230/255)

BerichtOnderwerp: Verdrag Statuut der ambassadeuren met Milaan   ma jun 07, 2010 5:13 pm

Citaat :
VERDRAG BETREFFENDE HET STATUUT VAN DE AMBASSADEURS VAN MILAAN EN VAN HOLLAND

1 A) het Graafschap Milaan erkent het Graafschap Holland, zijn instituten en zijn hoogwaardigheidsbekleders, als onafhankelijk, autonoom en soeverein Graafschap, deel van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
Het Graafschap Holland erkent het Graafschap Milaan, zijn instituten en zijn hoogwaardigheidsbekleders, als onafhankelijk, autonoom en soeverein Graafschap, deel van het Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

B) de ambassade van Milaan in Holland wordt beschouwd als soeverein territorium van het Graafschap Milaan.
De ambassade van Holland in Milaan wordt beschouwd als soeverein territorium van het Graafschap Holland.

2 A) het diplomatieke corps van het Graafschap Milaan, bestaande uit de Graaf, de Kamerheer, de Kanselier en de ambassadeur van Milaan, heeft de diplomatieke immuniteit op wat word beschouwd als het gehele gebied behorend aan het Graafschap Holland.
Het diplomatieke corps van het Graafschap Holland, bestaande uit de Graaf, de Kamerheer, de Kanselier en de ambassadeur van Holland, heeft de diplomatieke immuniteit op wat word beschouwd als het gehele gebied behorend aan het Graafschap Milaan.

B) Het Hertogdom van Milaan kan een lid van de Diplomatieke Korpsen van de Provincie van Holland verklaren, afgezien van de Graaf en de Kamerheer ,tot ongewenst persoon.
Dit impliceert het verval voor een dergelijk lid van de status van diplomatieke vertegenwoordiger in Hertogdom Milaan.
Het Graafschap Holland kan een lid van de Diplomatieke Korpsen van het Hertogdom van Milaan verklaren, afgezien van de Hertog en de Kamerheer, tot ongewenst persoon.
Dit impliceert het verval voor dergelijk lid van de status van diplomatieke vertegenwoordiger in Graafschap Holland.
In dergelijk geval heeft de ongewenste persoon een week om het grondgebied van de gastvrijheid verlenende natie te verlaten.

C) Voor diplomatieke immuniteit moet iemand een herkenbaar privilege subjectieve juridische situatie hebben en garant staan voor sommige onderwerpen in overweging van hun positie en institutionele functie.
De effecten van de immuniteiten zijn terug te zien in het feit deze persoon niet berecht kan worden voor al zijn misdaden behalve de vijanden op de volgende paragraaf.

D) Voor de misdaden als banditisme, aanval op het stadhuis of op het Kasteel van het Graafschap, zijn de diplomatieke vertegenwoordigers van de beide Graafschappen strafbaar en zij zullen efficiënt volgens de wetten van de gastprovincie worden beoordeeld.

3 A) Het Hertogdom van Milaan machtigt het vrije verkeer op hun grondgebied van de Diplomatieke Korpsen van het Graafschap Holland.
Het Graafschap Holland machtigt het vrije verkeer op hun grondgebied van de Diplomatieke Korpsen van het Hertogdom van Milaan.

B) In het geval van het sluiten van de Grenzen van één van beide naties, zullen de Diplomatieke Korpsen een bevestiging geven van hun eigen aanwezigheid aan de Prefect en de Kapitein van de gastprovincie.
Zij zullen ook de veiligheid van de buitenlandse Diplomaten verzekeren.
Het diplomatieke Korps, voordat er enige actie zal worden ondernomen, moet een p.m. van ontvangst hebben ontvangen.

C) In het geval van dreigende noodzaak, kan de Hertog van Milaan het vertrek van de Ambassade van Holland eisen.
De ambassadeur heeft dan een week om het grondgebied van Milaan te verlaten.
In het geval van dreigende noodzaak, kan de Graaf van Holland het vertrek van de Ambassade van Milaan eisen.
De ambassadeur heeft daarom een week om het grondgebied van Holland te verlaten.

4 A) Het hertogdom van Milaan zal de Diplomatieke Korpsen van Holland op al zijn grondgebied en in elke situatie beschermen en helpen.
De graaf van Holland zal de Diplomatieke Korpsen van het Hertogdom van Milaan op al zijn grondgebied en in elke situatie beschermen en helpen.

B) De diplomatieke vertegenwoordiger, erkend door de Kamerheer of de Hertog/graaf, wordt beschouwd als onschendbaar.
Een aanval tegen hem/haar zonder goede bescherming van de gastprovincie is een ernstige belediging.

Als een van de twee ondertekenden partijen dit verdrag wil annuleren is het noodzakelijk een geschreven verklaring aan de andere partij af te geven.
Het verdrag zal als geannuleerd worden beschouwd een week na de ontvangst van het uitdrukkelijke verzoek.

Dit verdrag is geschreven in drie versies: één in het Engels, één in het nederlands en één in het Italiaans, de drie versies hebben dezelfde waarde en doeltreffendheid.

Getekend op de ambassade van het Graafschap Milaan op 20 mei 1458


In naam van het Graafschap Holland:

Alyssa Ciara Connor de Mérode, Gravin van HollandAnnando de Mérode van Appoldro, Kanselier van HollandIn naam van het Graafschap Milaan:

Maria Jolanda Stibbert, Hertogin van Milaan, barones van Bellusco
Massimiliano Eleinad Ridolfi, Groot-Chamberlain van Milaan
Aslinn Isabeau Pignatelli, Ambassadeur van Milaan

Citaat :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI MILANO E DELLA CONTEA D'OLANDA


Articolo primo

a)
Il Ducato di Milano riconosce la Contea d'Olanda, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero delle censuur germaniche
La Contea d'Olanda riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato indipendente, autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero delle censuur germaniche

b) L'ambasciata del Ducato di Milano nella Contea d'Olanda è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano.
L'ambasciata della Contea d'Olanda a Milano è considerata territorio sovrano della Contea d'Olanda.


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore Milanese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Contea d'Olanda.
Il Corpo Diplomatico della Contea d'Olanda, composto dal Conte, dal Gran Ciambellano, dal Cancelliere e dall'Ambasciatore del Olandese, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.

b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Contea d'Olanda, esclusi il Conte e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano.
La Contea d'Olanda può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Contea d'Olanda.
In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.

d) Per i reati quali il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.


Articolo terzo

a)
Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori) della Contea d'Olanda .
La Contea d'Olanda autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano (ove per corpo Diplomatico si intende Gran Ciambellano e ambasciatori).

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere un pm di avvenuta lettura della comunicazione.

c) In caso di necessità imminente, il Principe del Ducato di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata della Contea d'Olanda. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano.
In caso di necessità imminente, il Principe della Contea d'Olanda può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio d'Olanda.


Articolo quarto

a)
Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Contea d'Olanda su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Contea d'Olanda si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del Gran Ciambellano o del Duca stesso, è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.Articolo quinto

a)


Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


b)

Il presente trattato è scritto in tre versioni, una italiana, una inglese ed una olandese. Le tre versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.Firmato a Milano il 20/05/1458


In rappresentanza del Ducato di Milano:

Maria Jolanda Stibbert, Duchessa di Milano, Baronessa di BelluscoMassimiliano Eleinad Ridolfi, Gran Ciambellano di Milano
Aslinn Isabeau Pignatelli, Ambasciatrice di Milano


In rappresentanza della Contea d'Olanda:


Alyssa Ciara Connor de Mérode, Gravin van HollandAnnando de Mérode van Appoldro, Kanselier van HollandCitaat :
TREATY REGARDING THE STATUTE OF THE AMBASSADORS OF MILAN AND OF HOLLAND


Art. 1

a) The Duchy of Milan recognizes the County of Holland, its institutions and its dignitaries, as an independent, autonomous and sovereign country, part of the Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ
The County of Holland recognizes the Ducky of Milan, its institutions and its dignitaries, as an independent, autonomous and sovereign country, part of the Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.

b) The embassy of Milan in Holland is considered sovereign territory of the Duchy of Milan.
The embassy of Holland in Milan is considered sovereign territory of Holland County.


Art. 2

a) The Diplomatic Corps of the Duchy of Milan, composed by the Duke, the Gran Chamberlain, the Chancellor and the Ambassador of Milan, has the diplomatic immunity on the whole territory defined belonging to Holland County_.
The Diplomatic Corps of The County of Holland, composed by the Count, the Gran Chamberlain, the Chancellor and the Ambassador of Holland has the diplomatic immunity on the whole territory defined belonging to the Duchy of Milan.

b) The Duchy of Milan can declare a member of the Diplomatic Corps of Holland County, excluded the Prince and the Gran Chamberlain, "not welcome person".
This involves the decadence for such member from the status of diplomatic representative in the Ducky of Milan.
The County of Holand can declare a member of the Diplomatic Corps of the Duchy of Milan, excluded the Duke and the Gran Chamberlain, "not welcome person".
This involves the decadence for such member from the status of diplomatic representative in Holland County.
In such case the "not welcome person" has a week to go out of the territory giving hospitality.

c) For diplomatic immunity one intends a recognized privileged subjective juridical situation and guaranteed to some subjects in consideration of their position and institutional function. The effects of the immunities are referable to the fact that this person can’t be judged for all the crimes excluded those foreseen in the following paragraph.

d) For the crimes like as brigandage, assault to the town hall or to the Castle of the capital, the diplomatic representatives of both the contractors are actionable and they will be judged according to the laws effective in the guest province.


Art. 3

a) The Duchy of Milan authorizes the free circulation on all of its territory of the Diplomatic Corps (where for Diplomatic Corps is intended the Gran Chamberlain and the Ambassadors) of Holland County.
The County of Holland authorizes the free circulation on all of its territory of the Diplomatic Corps of the Duchy of Milan (where for Diplomatic body is intended the Gran Chamberlain and the Ambassadors).

b) In case of closing of the Frontiers of one of the contracting parts, the Diplomatic Corps will have to give confirmation of his own presence to the Prefect and the Captain of the guest province who will also have to assure the safety of the foreign Diplomats.
The Diplomatic Corps before completing every action has to receive a pm of reading of the communication.

c) In case of imminent necessity, the Duke of Milan can demand the departure from the Embassy of Holland. The ambassador has therefore a week to leave the territory of Milan.
In case of imminent necessity, the Count of Holland can demand the departure of the Embassy of Milan. The ambassador has therefore a week to leave the territory of Holland.


Art. 4

a) The Duchy of Milan applies itself to protect and to help the Diplomatic Corps of Holland on all of its territory and in every situation.
The Count of Holland applies itself to protect and to help the Diplomatic Corps of the Duchy of Milan on all of its territory and in every situation.

b) The person of the diplomatic representative, recognized as such from the nomination of the Gran Chamberlain or of the Duke himself, is considered inviolable. An attack against him/her or thre missed suitable protection from the guest province constitutes a serious offense to the counterpart.


Art. 5

a) If one of signatory States wishes to annul the present Treaty, it necessarily has to make written declaration of it to the other province. The Treaty will be then considered ended a week after the receipt of the aforesaid communication.

b) Present Treaty is written in three versions, one in Italian, one in Dutch and one in English. The three versions have got the same value and effect.

Signed at the Embassy of the Duchy of Milan the 20th of May 1458


In the name of the County of Holland:

Alyssa Ciara Connor de Mérode, Gravin van HollandAnnando de Mérode van Appoldro, Kanselier van HollandIn the name of the Duchy of Milan:
Maria Jolanda Stibbert, Duchess of Milan, Baroness of BelluscoMassimiliano Eleinad Ridolfi, Grand Chamberlain of Milan
Aislinn Isabeau Pignatelli, Ambassador of Milan
Terug naar boven Ga naar beneden
 
Verdrag Statuut der ambassadeuren met Milaan
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Noordoostelijke vleugel: de Hollandse Kanselarij :: Verdragen van Holland-
Ga naar: