Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiële site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Verdragen van Baarle-Nassau met Vlaanderen

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Findecano-Saralonde

avatar

Man Aantal berichten : 3581
Leeftijd : 582
Woonplaats : Dordrecht (RP)
Registration date : 11-05-08

Personage-beschrijving
Adelijke rang: Burgraaf
Spierkracht:
255/255  (255/255)

BerichtOnderwerp: Verdragen van Baarle-Nassau met Vlaanderen   wo aug 29, 2012 9:59 pm

Citaat :
Verdragen van Baarle-Nassau / Accords de Baarle-Nassau

Wij, Graaf Colonel van Eckhardt en Graaf Karl-Heinz van Dampierre, de Graven van Holland en Vlaanderen, naar aanleiding van de goede voortgang van onze verstandhouding, besluiten vandaag tweeentwintigste januari 1460, om alle huidige verbindende verdragen tussen Holland en Vlaanderen opnieuw te ondertekenen als symbool van een nieuwe start van onze diplomatieke betrekkingen, welke hopelijk gekenmerkt zal worden door vrede en welvaart voor beide van onze volken, en een verleden dat gekenmerkt wordt door problemen zal wissen.Bovendien hebben wij besloten om een niet-aanvalsverdrag te ondertekenen die wij interpreteren als een gedeelde wil om een nieuwe stap te maken en als een uiting van onze vriendschap.

Nous, Comte Colonel van Eckhardt et Comte Karl-Heinz de Dampierre, Comtes de Hollande et de Flandre, au regard de la bonne évolution de nos relations, décidons en ce vingt-et-unième jour du mois de janvier de l’an 1460 de re-signer l’ensemble des traités actuels liant la Flandre et la Hollande comme symbole d’un nouveau départ dans nos relations diplomatiques, que nous espérons empreintes de paix et de prospérité pour nos deux peuples, effaçant ainsi un passé marqué par les troubles. De plus, nous ajoutons à ces traités un pacte de non-agression que nous voulons comme une volonté commune de réaliser un pas de plus dans nos relations ainsi qu’une démonstration de notre amitié.


Citaat :
Niet-aanvalsverdrag tussen Holland en Vlaanderen

Inleiding
Wij, Karl-Heinz van Dampierre, Graaf van Vlaanderen, en Graaf Colonel van Eckhardt, Graaf van Holland, zijnde de geachte vertegenwoordigers van de regeringen van onze grondgebieden respectievelijk, zijn zich bewust van de ernst van de gevolgen van conflicten ten aanzien van vrede, veiligheid en stabiliteit en hun verwoestende uitwerking op de sociaal-economische ontwikkeling. Samen hechten wij aan onze gemeenschappelijke visie van vreedzame co-existentie, non-agressie, niet-inmenging in de interne aangelegenheden van het andere gebied, en wederzijds respect voor de territoriale integriteit van elk land. Als zodanig zijn we vastbesloten om een eeuwigdurende einde te maken aan de mogelijkheid van conflicten door middel van de ondertekening van dit verdrag. Dit verdrag is een opwaardering van het veiligheidsverdrag tussen het Graafschap Vlaanderen en het Graafschap Holland.

Artikel 1
Met dit verdrag, zijn we het eens dat een van beide partijen geen agressieve acties zal doen ten opzichte van de ander. Agressieve acties omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

1. Besluiten van menselijke aard waarin een handeling wordt gedaan met het enige doel van uitlokking, belasten van of het creëren van verdeeldheid binnen een gebied met de bedoeling of het doel te destabiliseren of het bestaande regime omver te werpen of de politieke orde.
2. Een vijandige daad door een verdrag partner of het toelaten van geweld tegenover een verdrag partner of gewapend geweld tegen de andere verdrag partner. In het geval van een mogendheid welke onbevoegd binnendringt op het grondgebied van een verdrag partner, de partner wiens land was binnengevallen, heeft het recht tot het vervolgen van de personen uit de mogendheid per codex, tenzij de partners in dit verdrag onderling afspreken om de zaak te behandelen in een andere wijze. Elk gebied heeft het recht om te verzoeken dat een gewapende macht mag passeren in het grondgebied van de verdrag partner, maar het moet wel aan de wet codex voor het grondgebied welke zij wensen te betreden voldoen.
3. Ondersteuning van personen die zijn veroordeeld wegens verraad tegen een verdrag partner vanaf de datum van ondertekening. Elke veroordeling van verraad zal worden toegezonden aan het verdrag partner door de rechter van het grondgebied waar deze of gene in veroordeeld is.
4. Ondersteuning van een derde partij welke gewelddadige acties pleegt op het grondgebied van het verdrag partner
5. De sluiting van de ambassade van of naar een grondgebied respectievelijk.

Artikel 2
Indien geschillen of conflicten ontstaan tussen de partijen van een of andere vorm, zijn beide partijen bereid tot het bijleggen van genoemde geschillen of conflicten uitsluitend via vriendelijke uitwisselen of advies, of, zo nodig door middel van arbitrage.

Artikel 3
De twee knooppunten ten noorden van Antwerpen zijn eigendom van het Graafschap Vlaanderen.
1. De wetten van het Graafschap Vlaanderen zijn van toepassing op deze knoopputen.
2. Geen enkele Hollandse patrouille heeft toestemming op deze knooppunten. De veiligheid van deze knooppunten wordt verzekerd door het Graafschap Vlaanderen. Na overname van het knooppunt word het knooppunt beheerd door het Graafschap Vlaanderen.
3. Vlaanderen geeft geen enkel leger toestemming op de knooppunten ten noorden van Antwerpen behalve het Vlaamse leger. Enkel Vlaamse patrouilles zijn toegelaten op deze knooppunten.
4. Het Graafschap Holland zal minimaal 24 uur van te voren laten weten, aan het Graafschap Vlaanderen, dat er een leger op knooppunt 881 zal worden gestationeerd. Het Graafschap Vlaanderen zal minimaal 24 uur van te voren laten weten, aan het Graafschap Holland, dat er een leger op knooppunt 882 zal worden gestationeerd.

Artikel 4
1. Dit verdrag is bindend voor beide gebieden tot wederopzegging.
2. Als een gebied dit verdrag wenst te annuleren, zal een brief van de Graaf/Gravin van het ene gebied moeten worden gericht aan de Graaf/Gravin van het andere gebied. Verder zal ook een formele verklaring gepubliceerd moeten worden in het Kasteel van de respectieve grondgebieden en de ambassades.
3. Een eenzijdige opzegging van dit verdrag in vredestijd, moet als gezegd in Artikel 4 lid 2 gaan. Wanneer één van de partijen beslist het verdrag te verbreken dan gaan de twee knooppunten te noorden van Antwerpen naar de andere partij. Een opzegging in een andere manier zal worden aangenomen als een vijandige daad en kan leiden tot een reactie van de beledigde partij.
4. Een agressieve actie zal worden aangenomen als verraad en kan leiden tot volledige vergelding.
5. Een volledige of gedeeltelijke herziening van het verdrag of zelfs intrekking ervan kan worden besloten met wederzijdse instemming.

Getekend te Baarle-Nassau op de drieëntwintigste dag van de maand januari van het jaar MCDLX,

Namens het Graafschap Holland:

Graaf Colonel van Eckhardt,
Graaf van Holland

Namens het Graafschap Vlaanderen:


Karl-Heinz van Dampierre,
Bij genade van God Graaf van Vlaanderen

Citaat :
Pacte de non-agression entre la Hollande et la Flandre

Préambule
Nous, Comte Karl-Heinz van Dampierre, Comte de Flandre et Comte Colonel van Eckhardt, Comte de Hollande, en tant que représentants de nos Gouvernements respectifs, conscients de l’impact néfaste des conflits sur la paix, la sécurité et la stabilité ainsi que de leurs impacts dévastateurs sur le développement socio-économique, prônons notre commune vision d’une coexistence pacifique, de non agression, de non ingérence et du respect mutuel de l’intégrité territoriale de nos pays respectifs. De fait, nous sommes déterminés à mettre fin à toute possibilité de conflit de part la ratification du présent pacte.

Article 1
Par ce pacte, chaque partie marque son accord à ne commettre aucun acte d’agression à l’encontre du partenaire signataire. Ces actes d’agression sont, mais ne sont pas limités à :
1. Tout acte perpétré dans l’intention d’inciter, d’aggraver ou de créer des dissensions afin de déstabiliser ou de renverser le régime ou l’ordre politique existant.
2. Un acte hostile de la part d’un partenaire signataire ou l’utilisation d’une armée autorisée par le partenaire signataire contre celui-ci. Dans l’éventualité où une force armée non autorisée venait à entrer sur le territoire de l’un des partenaires signataires, le partenaire agressé pourra librement poursuivre les forces en question selon ses lois à moins qu’un autre procédé soit décidé de commun accord. Chacun des partenaires a le droit de demander le passage pour une force armée à l’autre partenaire, mais les forces en question se devront de respecter les lois en vigueur du pays traversé.
3. Le soutien d’individus ayant été reconnu comme traitres par l’un des partenaires signataires à partir de la signature du présent pacte. Le nom des traitres reconnus doivent être communiqué au Juge du pays partenaire.
4. Le soutien à un tiers commettant tout acte belligérant à l’égard d’un des partenaires signataires.
5. La fermeture d’Ambassade chez un ou d’un partenaire signataire.

Article 2
Tout mécontentement (ou autre) advenant entre les partenaires sera exclusivement réglé par des échanges cordiaux ou, si nécessaire, sous l’arbitrage d’un tiers reconnu de commun accord.

Article 3
Les deux nœuds situés au nord d’Anvers sont propriété de la Flandre
1. Ces nœuds sont soumis aux lois flamandes
2. Nulle troupe hollandaise n’est autorisée sur ces nœuds. La sécurité de ceux-ci est assurée par la Flandre.
3. La Flandre n’autorisera la présence d’aucune armée sur ces nœuds excepté des armées flamandes. Seules les troupes flamandes y sont autorisées.
4. La Hollande informera la Flandre de la présence d’une armée sur le nœud 881 (le premier nœud au sud de Heusden) au moins 24 heures avant l’arrivée de celle-ci. Et inversement pour la Flandre concernant le nœud 882.

Art 4
1. Ce pacte courre tant qu’il n’est pas abrogé
2. Si l’un des partenaires souhaite abroger ce traité, le régnant désireux d’abroger ce pacte doit envoyer un courrier à l’autre régnant et doit également faire paraitre une annonce publique sur la principale place du pays ainsi qu’au sein des Ambassades.
3. En temps de paix, une abrogation unilatérale du présent pacte doit respecter l’article 2 sous peine d’être considérée comme un acte d’agression entrainant une légitime réponse de la partie lésée.
4. Un acte d’agression sera considéré comme acte de traitrise et pourrait conduire à des représailles.
5. Une réécriture partielle ou totale du présent pacte ou son abrogation peut être décidée de commun accord.

Fait a Baarle-Nassau le vingt-trois janvier de l'an de grâce MCDLX,

Au nom du Comté d'Hollande:

Comte Colonel van Eckhardt,
Comte d'Hollande

Au nom du Comté de Flandre:

Karl-Heinz de Dampierre,
Par la grâce de Dieu Comte de Flandre

Citaat :
Verdrag van juridische samenwerking tussen Holland en Vlaanderen

Artikel I: Voorafgaande bepalingen
1. De Hoge Contracterende Partijen erkennen het principe dat niemand kan ontvluchten van de wet die zij overtreden of ontsnappen aan de autoriteit van zijn Graaf op zijn grondgebied.
2. Als een burger in een van de graafschappen schuldig bevonden wordt, volgens de wetten van dat graafschap, dan moet zij berecht worden volgens de wetten en gebruiken van de plaats waar het misdrijf of delict is gepleegd. Echter, het verdict moet conform zijn met de grondwet van de plaats van de veroordeling.
3. Elke overtreding in het Graafschap, dat reeds begaan is in het andere kan worden vervolgd als een recidivist.
4. Met betrekking op de erkenning van het Charter der Rechters, erkend in het Koninkrijk Frankrijk en het Heilig Roomse Rijk, mag een individu, veroordeeld door het ene Hof niet veroordeeld worden voor dezelfde feiten in het andere Hof.

Artikel II: De uitwisseling van juridische informatie
1. De Schouten van de Hoge Contracterende Partijen zullen verantwoordelijk zijn voor elke uitwisseling van justitiële informatie, zoals beschreven in dit verdrag.
2. De Hoge Contracterende Partijen spannen zich in om elke informatie, met betrekking tot personen schuldig aan banditisme op hun grondgebied, dit om deze personen van slechte wil effectief te kunnen neutraliseren.
3. De Hoge Contracterende Partijen spannen zich in om elke informatie met betrekking tot reizigers tussen Heusden en Antwerpen uit te wisselen.
4. De Hoge Contracterende Partijen zetten zich in om hun burgers over de geldende wetten in het naburige graafschap te informeren. Gezien informatie van prioritair belang is om elke wrevel te vermijden, zal een vertaling van de belangrijkste wetten worden gegeven aan Vlaamse bezoekers in Holland, en Hollandse bezoekers in Vlaanderen.
5. Bovendien zal deze vertaling van de belangrijkste wetten gepubliceerd worden op een openbare plaats.

Artikel III: De te volgen juridische procedure
1.a. De Grafelijke Raden zijn bevoegd om een vervolging te verzoeken tegen een persoon die verdacht wordt de wet overtreden te hebben, en zich op het grondgebied bevindt van de andere partij. Zij moeten hiervoor een verzoek tot vervolging indienen.
1.b. Dit verzoek neemt de vorm aan van een gemotiveerde acte van de eisende Grafelijke Raad, of van zijn vertegenwoordiger. Deze acte bevat de identiteit of beschrijving van de verdachte, de gepleegde feiten inclusief bewijsstukken en de overtreden wetten, alles geadresseerd aan de Grafelijke Raad.
2. Voor de feitelijke aanklacht, zal de Openbare Aanklager van het vragende graafschap aan de Openbare Aanklager van de andere partij een Acte van Beschuldiging bezorgen.
3. Het proces zal beheerd worden door de vragende partij, in nauwe samenwerking met de andere partij.
4. In termen van beraad, zijn de twee rechters van de graafschappen gebonden door dit verdrag om samen te overleggen voor het uitspreken van een straf. De vragende rechter zal zijn collega een straf voorstellen, alvorens deze uit te spreken, dit met het doel te waken over de wetten en gebruiken van de contracterende graafschappen.
5. Een deel van de boete, gericht aan het graafschap waar het proces heeft plaatsgevonden, kan worden uitgekeerd aan het graafschap waar de feiten zich hebben voorgedaan, op vraag van deze laatste.

Artikel IV: Finale bepalingen
1. Het verdrag zal van kracht worden, na het wederzijds uitwisselen van goedkeuren, uitgedrukt door een debat en een stemming van de twee Grafelijke Raden.
2. Het verdrag is bilateraal, en is op geen enkele wijze open voor toetreden van een derde provincie.
3. Volledige of gedeeltelijke wijzigingen van dit verdrag kunnen slecht door onderling akkoord plaatsvinden.
4. Het niet-respecteren van dit verdrag bevrijdt de andere partij van elke verplichting, tot een compensatie of een akkoord gevonden kan worden.
5. Na elke verkiezing zal de verkozen graaf moeten bevestigen kennis genomen te hebben van dit verdrag en zijn bepalingen.

Artikel V: Annulering van het verdrag
1. Een unilaterale verbreken van dit verdrag moet de volgende procedure volgen:
1.a. Een brief van de graaf aan de andere graaf. Een officiële en formele verklaring moet worden gepubliceerd in beide grafelijke hallen en in de ambassades.
1.b. Een annulering zal lopende procedures niet onderbreken in elk van de graafschappen, en een oordeel zal geveld worden.
2. Een bilaterale verbreking van het huidig verdrag is slechts mogelijk door akkoord van beide graven, en onder voorbehoud van een akkoord van de zittende raad.
3. Dit verdrag legt geen wederzijdse militaire bijstand op.

Getekend te Baarle-Nassau op de drieëntwintigste dag van de maand januari van het jaar MCDLX,

Namens het Graafschap Holland:

Graaf Colonel van Eckhardt,
Graaf van Holland

Namens het Graafschap Vlaanderen:

Karl-Heinz van Dampierre,
Bij genade van God Graaf van Vlaanderen

Citaat :
Traité de coopération judiciaire entre d'Hollande et Flandre

Article I: Dispositions préalables
1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Comte sur ses terres.
2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une des deux régions il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit. Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.
3. Tout délit commis dans le Comté déjà commis auparavant dans l'autre pourra être poursuivi comme récidive.
4. Eu égard à la reconnaissance de la Charte de Juge, reconnu dans le Royaume de France et le Saint Empire, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.

Article II: L'échange des informations judiciaires
1. Les Prévots des Hautes Parties Contractantes seront responsable pour chaque échange d'information, comme décrit dans ce traité.
2. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à échanger toutes informations concernant les personnes reconnues coupables de brigandage sur leur terre, et ce afin de pouvoir neutraliser efficacement les personnes malveillantes dans les deux comtés.
3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à échanger toutes informations concernant les voyageurs entre Heusden et Anvers.
4. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à informer leurs citoyens des lois en vigueur dans le comté voisin. L'information étant primordiale pour éviter toutes infractions dans l'un des comtés, une traduction des lois principales sera remise aux arrivants flamands en hollande et aux hollandais arrivant en Flandre, et sera publié en place public.

Article III: Procédure judiciaire à adopter
1.a. Les Conseils Comtaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loy et qui se réfugie sur le territoire des Comtés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de poursuites.
1.b Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal requérant ou de son émissaire, exposant l’identité ou la description de la personne en fonction de la législation du comté, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressé au Conseil Comtal requis.
2. La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante fournira au procureur du Comté requis l'Acte d'Accusation.
3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.
4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence. Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.
5. Une partie de l'amende versée au Comté sur lequel se déroule le procès pourra être reversée au comté sur lequel se sont déroulés les faits, sur la demande de ce dernier.

Article IV: Dispositions finales
1. Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils Comtaux
2. Le présent Traité est bilatéral et n’est point ouvert à l’adhésion de province tierce.
3. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidé par consentement mutuel.
4. Le non-respect d'une clause de ce traité libère l'autre partie de toute obligation jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse etre trouvé.
5. Après chaque élection, le Comte élu devra confirmer d'avoir pris connaissance de ce traité, et ses modalités.

Article IV: De l'annulation du traité
1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante:
1.a. Une missive du Comte sera adressée a l'autre Comte . Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.
1.b. L'annulation ne stoppera pas les procédures en cours dans l'un ou l'autre Comté et jugement sera rendu.
2. Une annulation bilatérale de ce présent traité n'est possible qu'avec l'accord des deux comtes, et sous réserve de l'accord du conseil en place.
3. Ce traité n’ impose pas des devoirs de défense mutuelle.

Fait a Baarle-Nassau le vingt-trois janvier de l'an de grâce MCDLX,

Au nom du Comté d'Hollande:

Comte Colonel van Eckhardt,
Comte d'Hollande

Au nom du Comté de Flandre:

Karl-Heinz de Dampierre,
Par la grâce de Dieu Comte de Flandre

Citaat :
Vriendschaps- en samenwerkingsverdrag tussen Holland en Vlaanderen

Door de ondertekening van dit verdrag verklaren het Graafschap Holland en het Graafschap Vlaanderen hierbij een verbond van vriendschap tussen beide en de wil om samen te werken in de beste intenties voor beide landen.

I. Vriendschap
Met de creatie en ondertekening van dit verdrag, leggen beide landen de grondslag voor een vriendschap die hopelijk voor eeuwig zal duren en uiten ze de wil om dit te verwezenlijken door inzet en samenwerking.

II. Erkenning
Het Graafschap Holland erkent het Graafschap Vlaanderen als onafhankelijk, autonoom en soeverein.
Het Graafschap Vlaanderen erkent het Graafschap Holland als onafhankelijk, autonoom en soeverein deel van Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae (SRING).
Beide ondertekende landen stemmen in om de rechtmatig verkozen raden van elkaar te erkennen. Ze zullen onrechtmatige raden, die de macht kregen door bestorming en niet door het democratische verkiezingssysteem, niet erkennen. Een uitzondering is mogelijk, wanneer de raad beslist een stap opzij te zetten en zijn macht overgeeft aan een ander raad, door middel van een erkende bestorming.

III. Diplomatische relaties
Om de diplomatische relaties tussen Holland en Vlaanderen te bevorderen, aanvaarden ze beide een ambassadeur, in hun ambassade, van het andere land.

IV. Handel
Beide Ministers van Handel van beide landen zullen met elkaar communiceren. Ze zullen de noden van beide landen aankaarten en bespreken en elkaar op de hoogte houden als nieuwe noden ontstaan. Ze zullen hun best doen om handel mogelijk te maken, maar zijn niet verplicht om een handelsakkoord aan te gaan, als het niet in het beste belang is van beide landen.

V. Annulering en wijziging
Indien een van beide partijen zich wenst terug te trekken uit dit verdrag, is dit mogelijk door een officiële verklaring van de Raad te geven, in tijden van vrede. Eenzijdige annulering van het verdrag in tijden van oorlog zal gezien worden als een vijandige actie. Het verdrag kan geannuleerd worden in tijden van oorlog door wederzijdse instemming. Dit verdrag kan gewijzigd worden door wederzijdse instemming van beide partijen.

Dit verdrag is geschreven in het Nederlands en Frans. De twee versies bevatten dezelfde waarden en overeenkomsten.

Getekend te Baarle-Nassau op de drieëntwintigste dag van de maand januari van het jaar MCDLX,

Namens het Graafschap Holland:

Graaf Colonel van Eckhardt,
Graaf van Holland

Namens het Graafschap Vlaanderen:

Karl-Heinz van Dampierre,
Bij genade van God Graaf van Vlaanderen


Citaat :
Traité d’amitié et de coopération entre la Hollande et la Flandre

En signant ce traité, les Comtés de Flandre et de Hollande proclament par la présente, leur amitié et leur volonté de travailler ensemble dans l’intérêt de chacun des deux Comtés.

I. Amitié
Le Comté de Hollande reconnaît le Comté de Flandres comme indépendant, autonome et souverain.
Le Comté de Flandres reconnaît le Comté de Hollande comme indépendant, autonome et souverain, faisant partie du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae (SRING).
En rédigeant et en signant ce traité, nos deux Comtés posent les fondations d’une amitié que nous espérons durer pour toujours. Pour se faire, nous passerons par la coopération.

II. Reconnaissance
Les Comtés reconnaissent leurs Conseils respectifs légitimement élus. Ils se refuseront à reconnaitre les Conseils formés par le biais de la révolte au lieu du processus électoral en vigueur. Exception peut cependant être faite si le Conseil en place décide de transférer son pouvoir par le biais d’une révolution acceptée.

III. Relations diplomatiques
Afin d’améliorer l’état des relations diplomatiques entre la Flandre et la Hollande, chaque partie accepte un Ambassadeur de l’autre partie.

IV. Commerce
Les commissaires au commerce de chaque partie contractante doivent communiquer ensemble. Ils discutent des besoins de leur Comté respectif et les actualise selon les nouveaux besoins. Ils feront de leur mieux pour que les échanges commerciaux se déroulent correctement mais ne sont pas tenus d’accepter des échanges qui ne sont pas dans l’intérêt des deux Comtés.

V. Abrogation
Si l’une des parties contractantes souhaite se retirer de se traité, cela est possible par le biais d’une déclaration du Conseil, en temps de paix. L’abrogation unilatérale de ce traité, en temps de guerre, peut être assimilée à un acte hostile. Le traité, pour être abrogé en temps de guerre, doit l’être par consentement mutuel. Pour être modifié, le consentement mutuel est également nécessaire.

Ce traité a été rédigé en Français et en néérlandais. Les deux versions contiennent les mêmes valeurs et conventions.

Fait a Baarle-Nassau le vingt-trois janvier de l'an de grâce MCDLX,

Au nom du Comté d'Hollande:

Comte Colonel van Eckhardt,
Comte d'Hollande

Au nom du Comté de Flandre:

Karl-Heinz de Dampierre,
Par la grâce de Dieu Comte de Flandre
Terug naar boven Ga naar beneden
 
Verdragen van Baarle-Nassau met Vlaanderen
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Noordoostelijke vleugel: de Hollandse Kanselarij :: Verdragen van Holland-
Ga naar: