Het Kasteel van Den Haag

Het centrum voor de administratie van het Graafschap Holland (hoort bij het spel Koninkrijken der Renaissance)
Officiėle site van het spel : www.dekoninkrijken.com
 
IndexRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Charter Advocaat

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Gast
GastBerichtOnderwerp: Charter Advocaat   do nov 22, 2007 10:49 am

Citaat :
Charter advocaat

Dit charter beschrijft de functie van advocaat en de werking van de Orde der Advocaten.

Het door een verdachte inschakelen van een advocaat tijdens een procedure is niet verplicht. Het is echter wel raadzaam, daar een advocaat meer capaciteiten in huis heeft aangaande het motiveren aan de rechter van de omstandigheden en achtergronden, die spelen bij een bepaald misdrijf.


Artikel 1: Definities
1° Advocaat: Raadsman of raadsvrouw in juridische aangelegenheden, die verplicht verbonden is aan de Hollandse Orde der Advocaten. Hij/zij treedt op als belangenbehartiger en is dus steeds partijdig.
2° Hollandse Orde der Advocaten: Beroepsvereniging, kortweg de Orde, waarbij iedere advocaat aangesloten dient te zijn. Deze organisatie is bevoegd nadere regels te stellen aan de beroepsuitoefening van een advocaat.
3° Graafschappelijk Advocaat: Leider van de Hollandse Orde der Advocaten
4° Secretaris van de Orde: De Secretaris zorgt voor de archivering van de dossiers en de ledenbestanden. Alsook het bijstaan van de Decaan.
5° Decaan: Hoofd van de opleiding Advocatuur.
6° Vice-Decaan: De Vice-Decaan wordt aangesteld door de Decaan wanneer deze voor een bepaalde periode afwezig is, en neemt zijn taak over.
7° Adviesorgaan: Verleent hulp aan de Graafschappelijk Advocaat.
8° Advocaat-in-opleiding: De advocaat-in-opleiding wenst opgenomen te worden in de Orde der Advocaten. Hiervoor moet hij/zij ongeveer twee maanden een opleiding volgen gegeven door de Decaan.


Afdeling 1. Advocaat

Artikel 2: Voorwaarden
Een advocaat is verplicht de volgende eed afgelegd te hebben en moet geslaagd zijn voor het examen van advocaat. Ook moet hij/zij aangesloten zijn bij de Hollandse Orde der Advocaten, en een schoon strafblad hebben. Advocaten die niet tot de Orde behoren, mogen geen cliėnten vertegenwoordigen voor de Hollandse hoven en rechtbanken. Alsook mogen Hollandse Advocaten enkel cliėnten vertegenwoordigen buiten het Graafschap, wanneer de plaatselijke regeling hierin voorziet.

Eed der advocaten: "Ik, [naam], zweer trouw aan de Graaf van het Graafschap Holland, aan de wetten van het Graafschap Holland en houd me te allen tijde aan de voorwaarden van de Orde der advocaten."

Artikel 3: Taken van de advocaat
Een advocaat kan de volgende taken op zich nemen:
1° Advies verlenen omtrent vragen in verband met de wet.
2° Advies verlenen betreffende een juridische procedure.
3° Vertegenwoordigen van cliėnten bij juridische procedures.
4° Charters schrijven voor een vereniging of enige andere rechtspersoon.

Artikel 4: Geheimhouding
De advocaat is een vertrouwenspersoon daarom is hij/zij onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht slaat zowel op de persoon van de cliėnt als op de inhoud van de zaak. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook wanneer het gaat om advies dat verleend wordt buiten enige juridische procedure. De enige uitzondering hierop is wanneer de cliėnt toestemming heeft gegeven om te spreken.

De advocaat heeft eveneens een geheimhoudingsrecht. Dit recht houdt in dat een advocaat nooit kan gedwongen worden om te spreken omtrent zijn cliėnten of tegen zijn cliėnt te getuigen in een juridische procedure.

Artikel 5: Weigering van cliėnt
Een advocaat kan een cliėnt omwille van wettige of persoonlijke reden weigeren. De beoordeling van deze reden wordt overgelaten aan de Graafschappelijk Advocaat. Hij/zij voorziet ook in vervanging, zodat de cliėnt zeker verdedigd wordt. Wanneer echter geen geschikte vervanging kan worden gevonden mag elke persoon de vertegenwoordiging van de verdachte op zich nemen.

Artikel 6: Ontzetting
Wanneer een advocaat veroordeeld wordt voor een misdrijf kan deze zonder verdediging uit het beroep van advocaat worden ontzet, alsook de toegang tot de Orde worden ontzegd. De Graafschappelijk Advocaat beslist hier zelfstandig over, na raadplegen van het adviesorgaan.


Afdeling 2. Hollandse Orde der Advocaten

Artikel 7: Intern reglement
De volgende regels zijn opgelegd vanuit de Orde en kunnen autonoom gewijzigd worden door de Orde. Ze behoeven geen charterwijziging en dus geen nieuwe goedkeuring door de Raad.
1° De advocaat wordt geacht continu de maatschappelijke ontwikkelingen op te volgen, alsook de nieuwe wetten. Hij/zij wordt ook geacht continu zijn kennis betreffende het recht te vervolmaken.
2° Elke advocaat heeft een stem binnen de Orde bij elke stemming en verkiezing.
3° Elke advocaat kan zich kandidaat stellen voor Graafschappelijk Advocaat.
4° Een advocaat mag niet tegelijk Graafschappelijk Advocaat, Secretaris of Decaan zijn.
5° Een advocaat die tot Graaf van Holland wordt benoemd, is verplicht tijdelijk zijn taak als advocaat neerleggen zolang hij/zij de positie van Graaf bekleedt.
6° Een advocaat mag geen functie van Rechter of Openbare Aanklager tegelijkertijd uitvoeren. Wanneer hij/zij deze positie bekleedt, zal hij/zij automatisch tijdelijk de advocatuur niet mogen voeren, alsook geen toegang krijgen tot de Raadkamer der Advocaten.

De sanctie bij niet volgen van één van deze richtlijnen is de onmiddellijke ontzetting uit het beroep van advocaat en de schrapping van de lijst der advocaten.

Artikel 8: Advocaat binnen de Orde
De advocaat heeft binnen de Orde de volgende taken en bevoegdheden:
1° Stemmen bij de verkiezing van de Graafschappelijk Advocaat.
2° Zich kandidaat stellen voor de functie van Graafschappelijk Advocaat.

Artikel 9: Graafschappelijk Advocaat
De Graafschappelijk Advocaat leidt de Orde. Hij/zij heeft de volgende taken en bevoegdheden:
1° Verdedigen van cliėnten betreffende alle soorten misdrijven.
2° Verdedigen van het Graafschap.
3° De Orde vertegenwoordigen bij de Graafschappelijke Raad en het Hollandse Volk.
4° Beslissen bij twijfel over wie een zaak toegewezen krijgt of bij weigering van een zaak, in samenspraak met het adviesorgaan.
5° Beslissen welke personen toegelaten worden tot de opleiding Advocatuur en dus de status van advocaat-in-opleiding krijgen.
6° Organiseren van verkiezingen voor Graafschappelijk Advocaat.

Artikel 10: Verkiezingen binnen de Orde
Bij verkiezingen binnen de Orde wordt de Graafschappelijk Advocaat verkozen bij gewone meerderheid van stemmen. Wanneer er een gelijke hoeveelheid stemmen is tussen twee kandidaten telt de stem van de Decaan dubbel. De Graafschappelijk Advocaat wordt verkozen tegelijk met de verkiezingen van de Graafschappelijke Raad.

Artikel 11: Secretaris van de Orde
De Secretaris van de Orde houdt alle dossiers en de archivering bij. Dit wil zeggen dat deze ervoor zorgt dat iedereen kan zien welke advocaten welke functies binnen de Orde hebben, en eventuele afwezigheden, zodat de cliėnt kan zien welke advocaten tot zijn/haar beschikking kunnen staan.

De Secretaris wordt echter niet verkozen, maar wordt benoemd door de Decaan. Tevens staat hij/zij de Decaan bij, met hulp bij zijn/haar lessen, examens, en dergelijke. Ook mag de Secretaris zijn/haar functie zolang behouden als hij/zij wil. De Secretaris kan, indien nodig, worden afgezet door de Decaan en/of de Graafschappelijke Advocaat. Wanneer dit het geval is, of de Secretaris stapt zelf op, dient deze zijn functie nog uit te voeren tot er een vervangende Secretaris is.

Artikel 12: Decaan
De Decaan is degene die de lessen verzorgt, en er voor zorgt dat de advocaten-in-opleiding kennis krijgen over de wetboeken, en hen daar vragen over stelt. Hij/zij beantwoordt, en corrigeert de antwoorden, en dient tevens antwoord te geven op eventuele vragen van zijn/haar leerlingen.
1° De Decaan heeft het laatste oordeel bij het al dan niet slagen van de leerlingen. Hij/zij kijkt de resultaten van de leerlingen na, en bepaalt of de leerling aan de hand van deze resultaten en of inzet voor de opleiding geslaagd is.
2° De lessen die de Decaan verzorgt, duren ongeveer twee maanden. Na deze periode, wanneer de leerlingen te horen krijgen of ze wel of niet geslaagd zijn, begint er weer een nieuwe klas.
3° De Decaan zorgt voor het toelatingsexamen, en kijkt deze ook zelf na. Mede aan de hand hiervan wordt gekeken of de leerling geslaagd is.
4° Bij een afwezigheid van de Graafschappelijk Advocaat, neemt hij/zij deze taak tijdelijk over. Tenzij instructies anders vermelden.
5° De Decaan wordt niet verkozen, en mag zijn functie dan ook zo lang uitzitten zolang hij/zij dat wil, hij/zij wordt echter benoemd door de Graafschappelijk Advocaat. Bij eventueel ontslag dient hij/zij de Graafschappelijk Advocaat te verwittigen, zodat er een vervanger gezocht dient te worden.
6° Wanneer de Decaan afwezig is voor een bepaalde periode, dient deze een Vice-Decaan aan te stellen. Deze neemt de lessen van de Decaan tijdelijk over daar waar hij/zij gebleven was, en daarbij de gehele functie van de Decaan. Mocht het het geval zijn dat de opleiding ten einde loopt, dan is de Vice-Decaan ook bevoegd om de examens maken, een eindbeoordeling geven, en de leerlingen al dan niet doen slagen.

Artikel 13: Adviesorgaan
Binnen de Orde bestaat er een adviesorgaan. Dit adviesorgaan verleent bijstand aan de Graafschappelijk Advocaat bij het nemen van beslissingen, elke keer wanneer dit charter het oplegt of wanneer de Graafschappelijk Advocaat hierom verzoekt. Ook verleent het advies aan advocaten over hun zaken als zij hierom verzoeken.

Het adviesorgaan bestaat uit twee advocaten die zeer veel ervaring hebben. Bij voorkeur de twee oudste advocaten uit de Orde. Het adviesorgaan wordt benoemd door de Graafschappelijk Advocaat, daar hij/zij hem/haar ook bijstaat. Echter mag de Graafschappelijk Advocaat geen zitting nemen in het adviesorgaan.


Afdeling 3. Opleiding Advocatuur

Artikel 14: Opleiding Advocatuur
De opleiding Advocatuur duurt ongeveer twee maanden en wordt gegeven door de Decaan. Hij/zij alleen beslist over het al dan niet slagen van de advocaten-in-opleiding. De Decaan is vrij te kiezen hoe hij/zij de opleiding inricht, maar moet minstens de grondwet bespreken, alsook het strafwetboek. Ook moeten er tijdens de opleiding twee pleidooien worden geschreven. Voor het overige is de Decaan vrij.

Artikel 15: Advocaat-in-opleiding
Inwoner van het Graafschap Holland die advocaat wenst te worden en lid te worden van de Orde der advocaten, en zich heeft ingeschreven voor de lessen advocatuur gegeven door de Decaan. Hij/zij is verplicht om ongeveer 2 maanden een opleiding te volgen en dient een schoon strafblad te hebben.

De advocaat-in-opleiding is niet bevoegd om cliėnten te vertegenwoordigen, noch om advies te verlenen.
Wel kan hij/zij een advocaat helpen, hij/zij doet dit echter volledig onder de verantwoordelijkheid van deze advocaat.Was Getekend op 18 augustus 1456,Liquido
Graafschappelijk Advocaat

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Charter Advocaat
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Het Kasteel van Den Haag :: Zuidoostelijke vleugel : Hollands Justitiepaleis :: Charters van Holland-
Ga naar: